EUROPAN

EUROPAN

EUROPAN E14 - PODSUMOWANIE WARSZTATÓW POKONKURSOWYCH

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 14 Maja, 2018 - 15:38, tpniewski

EUROPAN E14 - PODSUMOWANIE WARSZTATÓW POKONKURSOWYCH POST-COMPETITION WORKSHOP SUMMARY ZUSAMMENFASSUNG DES WETTBEWERBSWORKSHOPS

EUROPAN E14 - PODSUMOWANIE WARSZTATÓW POKONKURSOWYCH

1. Wprowadzenie 

14 edycja konkursu architektonicznego Europan przebiega pod tytułem “And productive again” i była poświęcona przewróceniu ogólnie pojętej wytwórczości na terenach miejskich. Miasta XXI wieku stają się coraz bardziej monofunkcyjnymi obszarami usługowymi. Współczesna wytwórczość, oparta na zaawansowanych technologiach i często wysokim poziomie zindywidualizowania produktu może z powodzeniem wrócić do obszarów zurbanizowanych wzbogacając strukturę funkcjonalną i społeczną miast. Obszar opracowania konkursowego obejmował teren dawnej fabryki domów na warszawskich Jelonkach, obecnie zagospodarowany czasowo przez drobną wytwórczość i usługi. Granice obszaru konkursowego tworzyły:a. od północy ul. Górczewska,b. od południa ul. Olbrachta,c. od zachodu osiedle Górczewska Park (proj. JEMS Architekci)d. od wschodu tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej wzdłuż ul. Białowiejskiej,W konkursie określono bardzo rozległy obszar studialny obejmujący fragment dzielnicy Wola na zachód od al. Prymasa Tysiąclecia, ograniczony od południa ul. Połczyńską, od północy linią kolejową Warszawa Jelonki - Warszawa Gdańska, od zachodu ul. Powstańców Śląskich. Problematyka roli wytwórczości w tkance przestrzennej miasta znajduje swoje odzwierciedlenia w przekształceniach funkcjonalnych i przestrzennych dzielnicy Wola w ostatnich 30-tu latach. Ten tradycyjnie przemysłowy fragment Warszawy od końca XX w. ulega intensywnym przekształceniom zmieniając swoją charakterystykę funkcjonalną w kierunku terenu mieszkaniowo-usługowego. Będące pozostałością okresu industrialnego powiązania komunikacyjne i transportowe, dostępność transportu kolejowego oraz uwarunkowania przestrzenne w postaci dostępnych otwartych terenów poprzemysłowych pozwalają w sposób realistyczny rozważyć problematykę ponownego umieszczenia funkcji wytwórczych w tkance urbanistycznej miasta. Tym razem jednak wytwórczość nie będzie miała charakteru masowego, wielkoprzemysłowego, to drobna struktura o gęstej sieci powiązań oparta na dużej ilości współpracujących firm, tworzących wspólnie produkty o dużym stopniu złożoności oraz indywidualizacji.

------------------------------------------------------

1. Background 

The 14th edition of the Europan architectural design competition, whose theme was “And productive again”, focused on the subject of reviving broadly defined production in urban areas. 21st-century cities are becoming increasingly monofunctional service areas. Based on advanced technologies and highly personalised products, contemporary production can be successfully revived in urban areas, bringing more diversity to the functional and social fabrics of cities. The competition focused on the area of the former house factory in Jelonki, Warsaw, which is temporarily occupied by small retail and services. The boundaries of the competition area were set as follows:a. northern boundary Górczewska Streetb. southern boundary Olbrachta Streetc. western boundary Górczewska Park housing estate (designed by JEMS Architekci)d. eastern boundary: housing, service and industrial areas along Białowiejska Street.The competition marked out a very wide study area, which included a section of the Wola District west of Prymasa Tysiąclecia Ave., its southern boundary running along Połczyńska Street, and northern boundary running along the railway line Warszawa Jelonki-Warszawa Gdańska, and the western boundary located along Powstańców Śląskich Street. The role of production in urban spaces has been reflected in the functional and spatial transformations of the Wola District over the last 30 years. This traditionally industrial part of Warsaw has been undergoing profound transformations since the late 20th century, shifting towards residential and service functions. The transport connections, both road and rail, and access to open brownfields, all remnants of the industrial era, make a strong case for considering the reintroduction of productive functions in the urban fabric of the city. This time, however, it will not involve mass production on an industrial scale. Rather, the idea is to create a small, tightly interwoven structure based on a large number of businesses cooperating in the manufacture of highly complex and personalised products.
------------------------------------------------------

1. Einführung 

Die 14. Auflage des Architekturwettbewerbs Europan wurde unter dem Titel „And productive again” ausgetragen und beschäftigte sich mit der Rückführung des im weitesten Sinne verstandenen Fertigungswesens in städtische Gebiete. Städte des 21. Jahrhunderts werden immer mehr zu monofunktionalen Dienstleistungsbereichen. Modernes Fertigungswesen, das auf fortschrittlichen Technologien und häufig hoher Produktindividualisierung basiert, kann erfolgreich in urbanisierte Gebiete zurückkehren und die funktionale und soziale Struktur von Städten bereichern. Der Gegenstand der Wettbewerbsarbeit umfasste das Gelände der ehemaligen Häuserfabrik im Warschauer Stadtgebiet Jelonki, das gegenwärtig vorläufig durch Kleinerzeuger und Dienstleister genutzt wird. Die Grenzen des Gebiets bildeten: a. vom Norden her, ul. Górczewska,b. vom Süden her, ul. Olbrachta,c. vom Westen her, die Wohnsiedlung Górczewska Park (Planentwurf JEMS Architekci)d. vom Osten her, Wohn-, Dienstleistungs- und Industriebaugebiete entlang ul. Białowiejska,Im Wettbewerb wurde ein weitgefasstes Untersuchungsgebiet festgelegt, das ein Fragment des Stadteils Wola westlich von al. Prymasa Tysiąclecia umfasst und vom Süden her durch ul. Połczyńska, vom Norden her durch die Bahnlinie Warszawa Jelonki - Warszawa Gdańska, vom Westen her durch ul. Powstańców Śląskich begrenzt wird. Die Frage nach der Rolle des Fertigungswesens in der räumlichen Struktur der Stadt spiegelt sich in den funktionalen und räumlichen Transformationen des Wola-Stadteils in den letzten 30 Jahren wider. Dieser traditionell industriell geprägte Abschnitt Warschaus unterlag tiefgreifenden Umwälzungen, wodurch es eine Änderung seiner funktionalen Charakteristik hin zum Wohn- und Dienstleistungsgebiet erfuhr.Die aus dem industriellen Zeitabschnitt stammenden Transport- und Verkehrsverbindungen, die Verfügbarkeit des Bahnverkehrs sowie räumliche Gegebenheiten in Form verfügbarer offener ehemaliger Industriegebiete lassen eine realistische Auseinandersetzung mit der Frage einer erneuten Ansiedlung von Fertigungsfunktionen in der urbanen Struktur der Stadt zu. Diesmal wird das Fertigungswesen keinen massenhaften, großindustriellen Charakter aufweisen, es wird sich um eine kleinteilige Struktur mit hoher Vernetzungsdichte handeln, die sich auf eine hohe Anzahl von miteinander kooperierenden Unternehmen, die gemeinsam Produkte von hoher Komplexität und Individualisierungsgrad herstellen, stützt.

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

2. Warsztaty

W dniach 26.02.2018 - 01.03.2018 odbyły się warsztaty projektowe zorganizowane przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy będące w założeniu podsumowaniem i rozwinięciem prac konkursowych - laureatów 14 edycji konkursu Europan. Do udziału w warsztatach zostały zaproszone zespoły projektowe:

 1. Borys Kozłowski, Barbara Jakubowska, praca konkursowa: HOUSE, the productivity;
 2. Andrea Gimeno, Lluis J. Linan, Josep V. Lluch, praca konkursowa: the excity
 3. Maria Nunez, praca konkursowa: WARSZAWA (PL) COMMON PLACES

Celem warsztatów miało być:

 1. pogłębienie wybranych aspektów projektowych zawartych w nagrodzonych pracach konkursowych;
 2. sporządzenie jednego, wspólnego opracowania łączącego wybrane w trakcie prac warsztatowych aspekty projektowe prac laureatów;
 3. przygotowanie materiału, służącego jako zbiór wytycznych merytorycznych na potrzeby sporządzenia dokumentów planistycznych dla obszaru objętego konkursem Europan i warsztatami.

Warsztaty rozpoczęły się od wizji lokalnej terenu i otoczenia oraz omówienia prac konkursowych laureatów. Na zakończenie trzydniowej pracy warsztatowej zespoły przygotowały wspólną prezentację z podsumowaniem pracy warsztatowej połączoną z otwarciem wystawy pokonkursowej.

 

3. Przyjęty model pracy warsztatowej

Objęty konkursem Europan E14 i warsztatami obszar dawnej fabryki domów pomiędzy ulicami Górczewską, Olbrachta, torami linii kolejowej nr 509 Warszawa Jelonki – Warszawa Gdańska i obszarem zabudowy indywidualnej przy ul. Biaowiejskiej ma stać się miejscem realizacji modelowego zespołu mieszkaniowego pod roboczą nazwą „Warszawska Dzielnica Społeczna”. Koncepcja Warszawskiej Dzielnicy Społecznej i założenia do niej zostały opracowane przez zespół  składający się z arch. Wojciecha Koteckiego, Tomasza Andryszczyka i Joanny Erbel. WDS docelowo ma stać się narzędziem w realizacji wielofunkcyjnych zespołów mieszkaniowych o bogatej ofercie mieszkań miejskich przeznaczonych dla szerokiego spektrum odbiorców.  Stanowić będą one alternatywę dla monofunkcyjnej, pozbawionej usług i powiązań z otoczeniem zabudowy deweloperskiej.

Punktem wyjścia dla pracy warsztatowej jest opracowanie pt. Warszawska Dzielnica Społeczna – ambicje i narzędzia. Wytyczne do projektu masterplanu przygotowane przez zespół autorów z pracowni BBGK sp. z o.o. na zlecenie m. st. Warszawy w roku 2017. Opracowane w ramach warsztatów zagadnienia są komentarzami i rozwinięciami propozycji zawartych w opracowaniu BBGK.

 

4. Podjęta problematyka wraz z uzasadnieniem

W trakcie warsztatów podjęto problematykę obejmującą zagadnienia funkcjonalne i przestrzenne występujące zarówno na terenie objętym opracowaniem jak i na styku tego obszaru i terenów otaczających. Analizowane problemy oraz obszary ich występowania mają kluczowy wpływ zarówno na możliwość realizacji celów określonych w opracowaniu BBGK dotyczącym Warszawskiej Dzielnicy Społecznej  jak i na budowanie trwałych relacji wiążących analizowany obszar z otoczeniem – zarówno pod względem funkcjonalnym jak i przestrzennym. Analizowane obszary problemowe objęły:

4.1. Wytyczne wskazujące na potrzebę zachowania  i propozycje programu funkcjonalnego dla istniejącej  zabudowy poprzemysłowej,

Analiza powyższej tematyki wykracza poza możliwość zagospodarowania budynków historycznych, będących pozostałością po funkcjonujących w tym miejscu zakładach przemysłowych. Przyjęty postulat obejmuje zapewnienie równomiernej dystrybucji funkcji społecznych i gospodarczych w analizowanym obszarze, tak żeby umożliwić jego równomierny rozwój.  Poza utworzeniem funkcji postulowanych jako komponent funkcjonalny Warszawskiej Dzielnicy Społecznej tj.: ośrodka zdrowia, biblioteki, parku, szkoły, przedszkola ze żłobkiem, centrum aktywności społecznej wysunięto dodatkowo postulat rozszerzenia programu funkcjonalnego o funkcje umożliwiające wypracowanie własnego, odrębnego charakteru nowo powstałej dzielnicy. Zaproponowano utworzenie:

makres’ center będącego rodzajem wspólnego warsztatu, przestrzeni w której mieszkańcy mogą w wolnym czasie wykonywać we własnym zakresie prace stolarskie, drobne naprawy sprzętów domowych, majsterkować, itp. Miejsce takie byłoby dodatkowym elementem wzmacniającym integrację społeczną mieszkańców.

Pop-up market, będący targiem funkcjonującym w określonym czasie, określonych porach dnia lub tygodnia. W kontekcie zmieniających się trendów prowadzenia handlu aktywnym graczem pop-up market’u może stać się sąsiadujące z terenem opracowania centrum handlowe “Wola Park”.

4.2. Wypracowanie strategii dla rozwoju krawędzi / punktu styku analizowanego obszaru z otoczeniem,

Określono potencjały oraz zagrożenia rozwojowe dla krawędzi / styku analizowanego obszaru z otoczeniem. Zarówno bariery jak i potencjały rozwojowe zostały określone w oparciu o analizę funkcjonalną i przestrzenną terenów przyległych: od strony północnej, wschodniej, południowej i zachodniej. Dla każdej z analizowanych granic / obszarów określono zestaw postulowanych narzędzi z zakresu małej architektury oraz elementów zagospodarowania terenu i układu przestrzennego obejmujący zarówno elementy rozwiązań prospołecznych (wspólne ogródki, miejsca rozwijające aktywność sąsiedzką) jak rozwiązania z zakresu przyjaznej komunikacji (brak wydzielenia jezdni krawężnikami, przestrzenie pieszo-jezdne, wyznaczenie dodatkowych miejsc przekraczania jezdni). Analiza barier na wschodniej i zachodniej granicy obszaru wykazała konieczność implementacji rozwiązań obejmujących ingerencję w istniejące podziały własnościowe, pozwalając na wprowadzenie przebić w zwartej strukturze kwartałów ograniczających analizowany teren. Zaproponowano szereg rozwiązań z zakresu wyposażenia funkcjonalnego analizowanego obszaru pozwalających na skuteczne negocjowanie wykonania przebić przez obecnie prywatne tereny.

Proponowane rozwiązania projektowe, w sytuacjach w których nie była możliwa fizyczna likwidacja istniejących barier zmierzały do zmiękczenia istniejących krawędzi poprzez minimalizację ich „odczuwalności”. W tym celu zaproponowano rozwiązania krajobrazowe, obejmujące kształtowanie terenu, właściwy dobór roślinności, nadawanie dodatkowych funkcji elementom tworzącym bariery.

4.3. Wytyczne dla zachowania i wzmocnienia aspektu bioaktywności i bioróżnorodności obszaru,

Działania w tym obszarze zostały oparte o trzy zasadnicze strategie:

 1. wprowadzenie szerokiego zakresu działań obejmujących retencjonowanie i zagospodarowanie wody opadowej,
 2. utworzenie parku liniowego,
 3. wprowadzenie elementów funkcjonalnych / form architektonicznych, małej architektury sprzyjających rozwojowi aktywności przyrodniczej i bioróżnorodności terenu.

Przyjęte rozwiązania mają w założeniu nie wymagać wysokich nakładów na utrzymanie - dobór roślin oparty o naturalne gatunki bytujące na danym obszarze pozwala na minimalizację kosztów utrzymania obszarów zielonych.

Przedstawione propozycje dla obszarów zielonych obejmują działania zarówno strukturalne,  jak i  punktowe oraz katalog detali możliwych do zastosowania w wielu miejscach projektu.

Działania strukturalne oparto o ideę budowy parku liniowego, o formie przestrzennej pokrywającej się z przebiegiem bocznicy kolejowej dawnego zakładu, mającego by głównym kręgosłupem i jednocześnie rezerwuarem bioaktywności terenu. Dodatkowo zaproponowane ukształtowanie terenu jest elementem wspomagającym opisane powyżej procesy przyrodnicze. Zapewni ono naturalny spływ wód opadowych, tworzący system obszarów podmokłych, oczek wodnych itp. będący podstawą rozwoju i utrzymania życia przyrodniczego. Kształtowanie terenu pozwoli również na zagospodarowanie w obrębie działki gruzu pochodzącego z rozbiórek i ziemi pochodzącej z wykopów, o ile nie będzie ona zawierała zanieczyszczeń poprzemysłowych.

Poza integracją przyrodniczą park liniowy, poprzez swoje ukształtowanie zapewnia integrację społeczną, stając się miejscem dla różnorodnych form aktywności sąsiedzkiej.

Trzeci z postulatów obejmuje uwzględnienie w architekturze projektowanych obiektów rozwiązań zapewniających schronienie i miejsca bytowania pożytecznym gatunkom owadów, ptaków, drobnych ssaków oraz płazów.

Przyjęte rozwiązania i dobór gatunkowy powinny tworzyć powiązania, zarówno przestrzenne jak i przyrodniczo-funkcjonalne. Należy dbać, żeby nie powstawały wyizolowane wyspy terenów zielonych, pozbawione powiązań z pozostałymi obszarami. Również dobór roślin powinien uwzględniać gatunki zapewniające pożywienie preferowanym przez nas gatunkom zwierząt.

4.4. Wytyczne dla budowy „krótkich” powiązań gospodarczych w ramach obszaru - możliwość budowy ekonomii opartej na przetwórczości odpadów.

Możliwość recyklingu surowców oraz wykorzystania przedmiotów używanych w ramach obszaru WDS podzielono na dwa przedziały czasowe:

 1. okres budowy, obejmujący czas przekształceń terenu, rozbiórek wybranych istniejących obiektów oraz budowy obiektów nowych,
 2. okres normalnego użytkowania terenu, związany z wytwarzaniem na analizowanym obszarze odpadów komunalnych i ewentualnych odpadów z prowadzonej wytwórczości.

Celem strategicznym dla pierwszego z wymienionych okresów jest wykorzystanie i właściwe przetwórstwo materiałów pochodzących z rozbiórki istniejących obiektów. Wskazano na dwie podstawowe możliwości:

 1. wykorzystanie gruzu z rozbiórek do kształtowania terenu,
 2. tworzenie nowych materiałów budowlanych na bazie materiałów rozbiórkowych.

Projektowane zagospodarowanie terenu, w warstwie obejmującej topografię powinno uwzględniać bilans mas ziemnych i gruzu rozbiórkowego, przeprowadzony w taki sposób, żeby zminimalizować konieczność transportu i zdalnej utylizacji tych elementów.

W etapie użytkowania obszaru, postawiony został postulat uzupełnienia programu funkcjonalnego WDS o instalację do przetwarzania odpadków wytwarzającą poza energią również wydajny substrat roślinny.

Dodatkowym elementem rozszerzającym program użytkowy obszaru jest “makers center” - miejsce - instytucja, której celem jest promowanie kultury naprawiania i długotrwałego użytkowania przedmiotów. Makers center jest jednocześnie miejscem – przestrzenią, w której mieszkańcy mając dostęp do narzędzi mogą “majsterkować” - dokonywać napraw, zmian, adaptacji do nowych funkcji przedmiotów codziennego użytku ale jest też jednocześnie platformą wymiany doświadczeń, miejscem które ma stać się katalizatorem zmian w myśleniu o przedmiotach, show roomem, prezentującym możliwości wielokrotnego wykorzystania przedmiotów, rewitalizowania ich.

 

5. Obszar studialny

Obszar studialny projektu wyznaczają ulice: al. Obrońców Grodna (północna obwodnica Warszawy), al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Wolska oraz ul. Powstańców Śląskich. Zajmuje on powierzchnię około 960 hektarów. Na kierunku północny wschód – południowy zachód jest podzielony lini kolejową nr 509 Warszawa Gdańska – Warszawa Odolany. Jak wynika ze SUIKZP obszar ten cechują niekorzystne warunki budowlane. Znajduje się on na równinie Warszawskiej (WWII – niższy poziom) tj. na wysoczyźnie morenowej zbudowanej z glin zwałowych oraz osadów wodnolodowcowych, wody gruntowe występują płytko (powyżej 2 m p.p.t). Ponadto, na tym obszarze znajdują się liczne punkty emisji zanieczyszczeń powietrza (indywidualne kotłownie i paleniska w gospodarstwach domowych) oraz wydzielające emisje powierzchniowe okresowe (cmentarze). Obszar jest dobrze skomunikowany z centrum miasta poprzez ciąg ul. Górczewskiej, na jego terenie planowana jest budowa 3 nowych stacji II linii metra (Księcia Janusza, Wola Park, Powstańców Śląskich). Przez obszar studyjny przebiegają 3 trasy samochodowe z całodobowo dopuszczalnym ruchem ciężarowym. Omawiany teren jest obszarem wielofunkcyjnym, zlokalizowane są na nim trzy centra handlowe, współczesne obszary osiedli mieszkaniowych, zagrożone degradacją osiedla pochodzące z lat 70. XX zdegradowane tereny poprzemysłowe oraz obszary o znaczeniu kulturowym (cmentarze).

 

6. Obszar projektu

Obszar projektu ma powierzchnię około 18,30 ha. Jego granice wyznaczają: od północy ulica Górczewska, od wschodu ulica Białowiejska, od południa ulica Jana Olbrachta, od zachodu zabudowa osiedla Górczewska Park (z www.mapa.um.warszawa.pl sekcje ZMM 1:500: Z1N1W3, Z2N1W3, 2S132, 7S1W3, 6S1W3, 1S1W3). Według SUIKZP to teren zdegradowany, położony w obszarach przemysłowych. Jest przeznaczony do przekształceń przestrzenno– funkcjonalnych. Według MPZP, przy zachodniej granicy obszaru projektu przewiduje się zlokalizowanie jednej z głównych arterii układu drogowego Warszawy – projektowanej trasy N-S. Grunty na obszarze projektu są w dużym stopniu własnością Skarbu Pastwa oraz m.st. Warszawy oraz w najmniejszym stopniu osób prawnych i fizycznych. Zabudowa obszaru jest rozproszona (dominują budynki pofabryczne lub usługowe związane z rozproszoną działalnością gospodarczą prowadzoną na tym terenie), na obszarze projektu brak jest budynków objętych ochroną konserwatora zabytków lub będących elementami dziedzictwa kulturowego.

 

7. Podsumowanie

Omawiany materiał powarsztatowy, stworzony na bazie warsztatów pokonkursowych Europan E14 w Warszawie jest rozszerzeniem i uzupełnieniem materiałów zawartych w publikacji programowej Warszawska Dzielnica Społeczna – ambicje i narzędzia. Wytyczne do projektu masterplanu autorstwa BBGK sp. z o.o.. Główny nacisk został położony na kwestie uszczegółowienia programu zapewniające:

 1. bioróżnorodność i aktywność biologiczną obszaru,
 2. grup zagadnień  funkcjonalno-użytkowych ułatwiających i niekiedy umożliwiających tworzenie powiązań pomiędzy obszarem WDS a terenami otaczającymi,
 3. propozycje polityk w zakresie gospodarki materiałowej oraz gospodarki odpadami na analizowanym obszarze.

Realizacja pierwszego i ostatniego  postulatu opisanego powyżej pozwoli uczynić Warszawską Dzielnicę Społeczną czymś więcej niż sprawnie funkcjonującym obszarem miejskim, omawiany teren ma szansę stać się osiedlem eksperymentalnym, miejscem testowania nowatorskich rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów funkcjonowania organizmu miejskiego. Realizacja wymienionych postulatów nie musi być pełna, dobór zaproponowanych rozwiązań można kształtować elastycznie wybierając poszczególne elementy z zaproponowanego zestawu.

 

 

Opracowanie:

 

Część rysunkowa i  zawartość merytoryczna:

Borys Kozłowski,

Barbara Jakubowska,

Andrea Gimeno,

Lluis J. Linan,

Josep V. Lluch,

Maria Nunez,

 

 

Warszawa, marzec, 2018

------------------------------------------------------

2. Workshop

Between 26 February 2018 and 01 March 2018, the Architecture & Spatial Planning Department of the City of Warsaw hosted a design workshop, whose primary purpose was to sum up and elaborate on the winning works in the 14th edition of the Europan competition. The following design teams were invited to attend the workshop:

 1. Borys Kozłowski, Barbara Jakubowska, competition work: HOUSE, the productivity;
 2. Andrea Gimeno, Lluis J. Linan, Josep V. Lluch, competition work: the excity
 3. Maria Nunez, competition work: WARSZAWA (PL) COMMON PLACES

The workshop aimed to

 1. probe deeper into selected design aspects of the winning works;
 2. come up with a single project developed together to incorporate the design aspects, as selected during the workshop, of the winning works;
 3. develop a set of guidelines for the purposes of drafting planning documents for the area concerned.

The workshop started with the site inspection of the area concerned and its surroundings, and a discussion on the winning works. At the end of the three-day workshop, the teams produced together a presentation to sum up the workshop work. The presentation was given at the opening of the post-competition exhibition.

 

3. Workshop model

The area of the former house factory between Górczewska Street, Olbrachta Street, Warszawa-Jelonki – Warszawa Gdańska Railway Line No. 509 and the private-housing area on Białowiejska Street, selected for the purposes of the Europan E14 competition and the workshop, is the planned location of a model housing-complex project under the working title of “Warszawska Dzielnica Społeczna” (“Warsaw Social District”). The concept and specifications for the Warsaw Social District (WSD) have been developed by a team comprising architects Wojciech Kotecki, Tomasz Andryszczyk and Joanna Erbel. The WSD is meant to become a tool for the implementation of multifunctional housing-complex projects providing a broad selection of dwelling units intended for a full spectrum of users.  These projects will become an alternative to the monofunctional, service- and connection-deprived property projects.

A study entitled “The Warsaw Social District – Ambitions and Tools”.  Guidelines for the masterplan formulated by a team of authors from BBGK sp. z o.o. studio as commissioned by the City of Warsaw in 2017” served as a starting point for workshop activities. The workshop provided comments to and elaborated on the proposals provided in BBGK’s study.

 

4. Issues addressed with explanations

The workshop addressed the functional and spatial issues in the area under study, as well as in its adjoining and surrounding areas. The issues under consideration and the areas that they concern are of key importance for the achievement of the goals set in BGKK’s study for the Warsaw Social District, as well as for the establishment of enduring links between the area and its surroundings – in both functional and spatial terms. The problem areas analysed included:

4.1. Guidelines on the need to preserve the existing industrial buildings and proposals for a local master plan for these buildings.

The analysis of this subject concerns more than just the possibility of improving the historic buildings once occupied by the industrial facilities which used to operate there. The main postulate involves ensuring a uniform distribution of social and economic functions in the analysed area to help it develop proportionately.  In addition to providing the core functional component of the Warsaw Social District – including a health centre, library, park, school, kindergarten with a nursery and a social activity centre – the postulated goal is to also expand the local master plan to include functions which the new district could use to create its own distinctive character. A suggestion was made to build:

a makers’ centre, which is a kind of a shared workshop and space in which residents can spend their free time doing carpentry work, minor repairs of household appliances, and other DIY stuff. Such a place would additionally stimulate integration in the local community.

a pop-up market – a market which opens at specific times of the day or week. Given the changing trends in commerce, the “Wola Park” shopping centre could become an active player in the pop-up market.

4.2. Developing a strategy for the development of the edges / points of contact of the analysed area with its surroundings.

Development potentials and risks for the edges / points of contact of the analysed area with its surroundings have been identified. Both the development potentials and development barriers have been identified based on functional and spatial analyses of the adjacent areas – in the north, east, south and west. For each of the analysed boundaries / areas, sets of postulated pieces of street furniture and elements of area development and spatial order, including both socially integrative solutions (shared gardens, places fostering neighbourly activity) and friendly transport solutions (no kerbs along roads, mixed pedestrian and vehicle areas, extra pedestrian crossings), have been identified. The analysis of the barriers on the eastern and western boundaries has shown that it is necessary to implement solutions which will require changing some ownership arrangements to allow for cut-throughs in the dense structure of the quarters which delimit the analysed area. A number of solutions have been suggested involving the functional infrastructure of the analysed area which could facilitate negotiations with the private owners of the property which requires cut-throughs.

Where it was impossible to physically remove the existing barriers, the suggested design solutions aimed to smooth out the edges by making them as “unnoticeable” as possible. To this end, a range of landscaping solutions have been proposed to shape the terrain, plan appropriate vegetation and assign new functions to the elements which create barriers.

4.3. Guidelines for preserving and strengthening the bioactivity and biodiversity of the area,

The efforts in this respect are based on three core strategies:

 1. carrying out a wide range of measures involving rainwater retention and management,
 2. building a ropes course,
 3. providing functional elements / architectural forms, street furniture to foster natural activity and biodiversity in the area.

These solutions are low maintenance by design – by introducing plant species naturally found in the area, the green spaces’ maintenance costs can be minimised.

The proposed solutions for green spaces involve both structural and punctual measures, as well as a catalogue of details applicable in many project locations.

The structural measures are based around the concept of building a ropes course, whose spatial shape would be consistent with the siding of a former facility. This course would be the area’s backbone and, at the same time, reservoir of bioactivity. Additionally, the proposed terrain is a factor which would support the above-described natural processes. This would ensure the natural outflow of rainwater, creating a system of wetlands, water holes, etc. which provide the conditions required for natural life to exist and develop. The terrain-shaping solutions will also make it possible to put to use, within plots, the debris from demolitions and excavation soil, provided that it is free from post-industrial pollution.

As well as ensuring natural integration, the ropes course, thanks to its shape, stimulates community integration by facilitating various forms of neighbourly activity.

The third postulate involves incorporating in the architecture of the designed structures solutions which provide a place of refuge and habitation for useful species of insects, birds, small mammals and amphibians.

The implemented solutions and selection of species should create spatial and natural/functional links. Efforts must be made to prevent the emergence of isolated green spots without any connection to other areas. Also, plants should be selected to include species which the preferred animal species can feed on.

4.4. Guidelines for constructing “short” economic links within the area – a potential for building an economy based on waste processing.

The potential for the recycling of raw materials and used objects within the Warsaw Social District has been divided into two periods:

 1. the construction period, which includes the time required for area conversion, demolition of the selected existing structures and the construction of new structures,
 2. the period of normal use, involving the production of municipal waste and industrial waste, if any, in the analysed area.

The strategic objective for the first of these periods is to use and properly process materials from the demolition of the existing structures. Two basic possibilities have been identified:

 1. using the debris from demolition to shape the terrain,
 2. producing new construction materials using demolition materials.

The topography of the designed area development should take into account the balance of soil mass and demolition debris so as to minimise the need to transport these materials and have them disposed of outside the area.

When it comes to the use of the area, a suggestion was made to expand the local master plan of the Warsaw Social District to include a waste processing plant which would generate energy as well as produce efficient plant substrate.

The local master plan is also expanded to include the “makers’centre” – a place/institution whose purpose is to promote a culture of repair and long-term use of objects. The makers’ centre is also a place/space in which the residents have access to the tools they can use for "DIY” activities – repairs, alterations, adaptive reuse of everyday items. Also, it is a platform for sharing experience and a vehicle for change in how we think about objects, as well as a show room presenting the possibilities of re-using objects multiple times and revitalising them.

 

5. Study area

The boundaries of the project’s study area run along Obrońców Grodna Ave. (northern ring road of Warsaw), Prymasa Tysiąclecia Ave., Wolska Street and Powstańców Śląskich Street. It has an area of about 960 hectares. Along the north-east - south-west direction, the area is divided by Warszawa Gdańska - Warszawa Odolany Railway Line No. 509. As shown by the key diagram, this area exhibits poor construction conditions. It is located on the Warsaw Plain (WWII - lower level), i.e. a moraine upland made of glacial tills and fluvioglacial deposits; groundwater is found at shallow depths (above 2 m below ground level). In addition, the area features numerous air-pollution sources (individual boiler rooms and hearths in households) and sites generating periodic surface emissions (cemeteries). The area has good transport connections with the city centre via Górczewska Street. There are plans to build three new stations of metro line 2 there (Księcia Janusza, Wola Park, Powstańców Śląskich stations). Three vehicle traffic routes pass through the study area, with lorry traffic being permitted round the clock. The area in question is a multifunctional and features three shopping centres, new housing estates and housing estates from the 1970s which are at risk of degradation, degraded brownfields and areas of cultural significance (cemeteries).

 

6. Project area

The project area has an area of about 18.30 hectares. Its northern boundary runs along Górczewska Street, eastern boundary runs along Białowiejska Street, southern boundary runs along Jana Olbrachta Street and western boundary runs along the housing developments of Górczewska Park (based on www.mapa.um.warszawa.pl, sections ZMM 1:500: Z1N1W3, Z2N1W3, 2S132, 7S1W3, 6S1W3, 1S1W3). According to the key diagram, it is a degraded area located in brownfields. It is intended for spatial and functional transformation. According to the local development plan, the western boundary of the project area is planned to feature one of the key thoroughfares of Warsaw’s road system – the currently designed N-S route. A substantial portion of the land within the project area is owned by the State Treasure and the City of Warsaw. The smallest portion of the land is owned by legal and natural persons. The area features dispersed development, with prevailing post-factory buildings or service buildings used for the dispersed economic activity in this area). The project area features no buildings under heritage conservation or identified as cultural heritage.

 

7. Summary

The post-workshop material, developed as part of the post-competition Europan E14 workshop in Warsaw, expands and supplements the materials contained in the programme publication entitled “The Warsaw Social District – Ambitions and Tools”.  Guidelines for the masterplan were formulated by BBGK sp. z o.o. The main focus was on adding more detail to the programme to ensure

 1. biodiversity and biological activity in the area,
 2. address a number of functional and use-related issues to facilitate and, in some cases, enable the establishment of links between the WSD and its surrounding areas,
 3. come up with policy proposals on material and waste management within the analysed area.

The achievement of the first and third goal will potentially make the Warsaw Social District something more than just a well-functioning urban area – the area has a chance of becoming an experimental district for testing innovative solutions with the potential to reduce the costs required to keep the urban organism working. These goals do not have to be fully achieved. Flexibility should be allowed in the choice of individual elements of the suggested solutions.

 

 

Produced by:

 

Drawings and texts

Borys Kozłowski,

Barbara Jakubowska,

Andrea Gimeno,

Lluis J. Linan,

Josep V. Lluch,

Maria Nunez,

 

 

Warsaw, March, 2018

 -------------------------------------------------------

2. Workshop

Vom 26.02.2018 bis zum 01.03.2018 fand ein Planentwurfsworkshop statt, das vom Architektur- und Planungsbüro der Stadtverwaltung Warschau veranstaltet wurde und welches vom Ansatz her eine Zusammenfassung und Weiterentwicklung der Wettbewerbsarbeiten der Preisträger der 14. Auflage des Europan-Wettbewerbs bildete. Zur Teilnahme am Workshop wurden folgende Planentwurfsteams eingeladen:

 1. Borys Kozłowski, Barbara Jakubowska, Wettbewerbsarbeit: HOUSE, the productivity;
 2. Andrea Gimeno, Lluis J. Linan, Josep V. Lluch, Wettbewerbsarbeit: the excity
 3. Maria Nunez, Wettbewerbsarbeit: WARSZAWA (PL) COMMON PLACES

Zielsetzungen des Workshops:

 1. Vertiefung ausgewählter Planentwurfsaspekte, die in den preisgekrönten Wettbewerbsarbeiten beinhaltet waren;
 2. Vorbereitung einer einzelnen gemeinsamen Erarbeitung, welche die im Zuge der Workshop-Arbeit ausgewählten Planentwurfsaspekte aus den Arbeiten der Preisträger miteinander verbindet;
 3. Vorbereitung des Materials, das als eine Zusammenstellung von inhaltlichen Leitlinien für die Erstellung von Planungsdokumenten für das Gebiet dienen soll, das vom  Europan-Wettbewerb und dem Workshop erfasst wird.

Der Workshop begann mit einer Besichtigung des Geländes und seiner Umgebung sowie mit der Besprechung der preisgekrönten Wettbewerbsarbeiten. Am Ende des dreitägigen Workshops bereiteten die Teams eine gemeinsame Präsentation mit einer Zusammenfassung der Workshop-Arbeit vor, wobei eine Abschlussausstellung nach dem Wettbewerb eröffnet wurde.

 

3. Angenommene Arbeitsweise im Rahmen des Workshops

Das Gelände der ehemaligen Häuserfabrik, das Gegenstand des Wettbewerbs Europan E14 bildet und von den Straßen Górczewska, Olbrachta, den Schienen der Bahnlinie Nr. 509 Warszawa Jelonki – Warszawa Gdańska sowie dem Wohnbaugebiet in der ul. Białowiejska begrenzt wird, soll zum Ort der Errichtung eines modellhaften Wohnkomplexes unter dem Arbeitsnamen „Warschauer Sozialer Stadtbezirk” werden. Das Konzept des Warschauer Sozialen Stadtbezirks (WDS), sowie dessen Vorgaben wurden von einem Arbeitsteam, das sich aus den Architekten Wojciech Kotecki, Tomasz Andryszczyk und Joanna Erbel zusammensetzt, erarbeitet. WDS soll letztendlich ein Werkzeug für die Umsetzung von multifunktionalen Wohnkomplexen mit einem breiten Angebot an städtischen Wohnungen werden, das sich an ein breites Kundenspektrum richtet. Es soll eine Alternative zu der monofunktionalen Bauweise von Bauunternehmen darstellen, die etwaige Dienstleistungsfunktionen und Anknüpfungsmöglichkeiten an die Umgebung unberücksichtigt lässt.

Ausgangspunkt für die Arbeit im Rahmen des Workshops ist die Erarbeitung mit der Bezeichnung Warschauer Sozialer Stadtbezirk – Ambitionen und Instrumente. Leitlinien zum Masterplan-Entwurf des Architektenbüros BBGK sp. z o.o. im Auftrag der Stadt Warschau im Jahre 2017. Die im Rahmen des Workshops bearbeiteten Fragestellungen bilden Kommentare und Weiterentwicklungen der Vorschläge, die in der BBGK-Erarbeitung beinhaltet sind.

 

4. Auswahl der Fragestellungen und deren Begründung

Im Rahmen des Workshops wurden Fragen zu funktionalen und räumlichen Aspekten erörtert, die sowohl im untersuchten Gebiet als auch an der Schnittstelle zwischen diesem Gebiet und den umliegenden Gebieten auftraten. Die analysierten Probleme und Bereiche ihres Auftretens haben einen wesentlichen Einfluss sowohl auf die Erreichung der in der BBGK-Studie zum Warschauer Sozialen Stadtbezirk festgelegten Ziele als auch auf den Aufbau dauerhafter Beziehungen, die das untersuchte Gebiet sowohl funktional als auch räumlich mit dem Umfeld verbinden. Zu den untersuchten Problemstellungen gehören:

4.1. Handlungsbedarfsleitlinien sowie Vorschläge zum Funktionsprogramm für die bestehende postindustrielle Infrastruktur,

Die Untersuchung der oben genannten Fragestellung geht über die Möglichkeit der Bewirtschaftung historischer Gebäude hinaus, welche die Überreste von Industriebetrieben an diesem Ort bilden. Das festgelegte Postulat umfasst die Berücksichtigung gleichmäßiger Verteilung von sozialen und wirtschaftlichen Funktionen im untersuchten Gebiet zur Sicherstellung dessen gleichmäßiger Entwicklung. Außer der Umsetzung der als funktionales Element des Warschauer Sozialen Stadtbezirks geforderten Funktionen, und zwar: eines Gesundheitszentrums, einer Bibliothek, eines Parks, einer Schule, eines Kindergartens mit Kinderkrippe, eines Freizeitzentrums, wurde zusätzlich das Postulat der Funktionsprogrammerweiterung um Funktionen, welche die Entwicklung eines eigenständigen, gesonderten Charakters des neu entstehenden Stadtbezirks vorgetragen. Es wurde die Einrichtung von folgenden Elementen vorgeschlagen:

Makers' Center, das eine Art gemeinsame Werkstatt, einen Raum darstellt, in dem die Bewohner ihre eigenen Tischlerarbeiten, kleine Reparaturen von Haushaltsgeräten, Heimwerkerarbeiten etc. vornehmen können. Ein solcher Ort würde einen zusätzlichen Faktor bilden, der die soziale Integration der Bewohner stärkt.

Pop-up Market, ein Markt, welcher zu einer bestimmten Tages- oder Wochenzeit betrieben wird. Vor dem Hintergrund der sich verändernden Handelstrends könnte das an das untersuchte Gebiet angrenzende Einkaufszentrum „Wola Park” zu einem maßgeblichen Akteur in Bezug auf den Pop-up Market werden.

4.2. Entwicklung einer Strategie der Schnittstelle zwischen dem untersuchten Gebiet und seiner Umgebung,

Es wurden Entwicklungspotenziale und Entwicklungshemmnisse für die Schnittstelle des untersuchten Gebiets mit seiner Umgebung ermittelt. Sowohl die Entwicklungsbarrieren als auch die Entwicklungspotenziale wurden mittels einer funktionalen und räumlichen Untersuchung der anliegenden nördlich, östlich, südlich und westlich liegenden Gebiete ermittelt. Für jede der untersuchten Grenzen / Gebiete wurde eine Zusammenstellung erforderlicher Instrumente aus dem Bereich kleinteiliger Architektur (Stadtmobiliar) sowie erforderlicher Elemente der Raumbewirtschaftung und Raumgestaltung ermittelt, die sowohl soziale Lösungen (gemeinsame Gärten, Orte, die nachbarschaftliche Aktivitäten fördern), als auch  Lösungen aus dem Bereich des anliegerfreundlichen Verkehrs (keine Trennung von Fahrbahnen mit Bordsteinen, Fußgänger- und Fahrräume, Kennzeichnung von zusätzlichen Straßenüberquerungen) beinhalten. Die Untersuchung der Barrieren an der östlichen und westlichen Gebietsgrenze offenbarte die Notwendigkeit, Lösungen zu implementieren, die Eingriffe in bestehende Eigentumsverhältnisse umfassen, wodurch die Einführung von Durchbrüchen in die kompakte Quartierstruktur, die das untersuchte Gebiet begrenzt, ermöglicht wird. Im Bereich der funktionalen Ausrüstung des untersuchten Gebiets wurde eine Reihe von Lösungen vorgeschlagen, die eine wirksame Verhandlung der Durchführung von Durchbrüchen durch derzeit private Grundstücke ermöglichen.

Die vorgeschlagenen Planentwurfslösungen zielten in Situationen, in denen es nicht möglich war, bestehende Barrieren physikalisch zu entfernen, darauf ab, ihre „Wahrnehmbarkeit” abzuschwächen. Zu diesem Zweck wurden Landschaftslösungen vorgeschlagen, einschließlich der Geländegestaltung, der angemessenen Auswahl der Vegetation sowie der Verleihung zusätzlicher Funktionen gegenüber den bestehenden Barriereelementen.

4.3. Leitlinien zur Erhaltung und Stärkung der Bioaktivität und Biodiversität des Gebiets,

Die Aktivitäten in diesem Bereich basieren auf drei grundlegenden Strategien:

 1. Einführung einer breiten Palette von Aktivitäten, einschließlich der Retention und Verwertung von Regenwasser,
 2. Einrichtung eines Seilparks,
 3. Einführung von Funktionselementen / architektonischen Formen, kleinteiliger Architektur (Stadtmobiliar), die für die Entwicklung der naturverbundenen Aktivität und der Biodiversität des Gebiets förderlich ist.

Die angenommenen Lösungen sollten keinen hohen Wartungsaufwand erfordern - die Auswahl der Vegetation, die auf Arten basiert, welche im betreffenden Gebiet natürlich vorkommen, ermöglicht es, die Kosten für die Erhaltung von Grünflächen zu minimieren.

Die vorgebrachten Vorschläge für Grünflächen umfassen sowohl strukturelle und punktuelle Maßnahmen, als auch einen Katalog von Details, die an vielen Stellen im Planentwurf Anwendung finden können.

Die strukturellen Maßnahmen beruhen auf der Idee, einen Seilpark zu bauen, dessen räumliche Ausformung mit dem Verlauf des Gleisanschlusses der ehemaligen Bahnanlage zusammenfällt und der das Hauptrückgrat und gleichzeitig ein Reservoir für die Bioaktivität des Gebiets bilden soll. Zusätzlich bildet die vorgeschlagene Geländeausgestaltung ein Element, das die oben beschriebenen Naturprozesse unterstützt. Sie wird für einen natürlichen Abfluss des Regenwassers sorgen und ein System von Feuchtgebieten, Teichen usw. bilden, das die Grundlage für die Entwicklung und Erhaltung des Naturlebens ist. Die Geländeausgestaltung wird auch die Verwertung von Abbruchbauschutt und Aushubboden im Bereich des Geländes ermöglichen, wenn diese keine industrielle Verschmutzung enthalten werden.

Neben der natürlichen Integration sorgt der Seilpark durch seine Ausgestaltung für soziale Integration und wird zu einem Ort für verschiedene Formen der nachbarschaftlichen Aktivität.

Das dritte Postulat beinhaltet die Berücksichtigung von Lösungen in der Architektur der entworfenen Objekte, die Schutz- und Lebensräume für nützliche Insekten, Vögel, kleine Säugetiere und Amphibien bieten.

Die angenommenen Lösungen und die Artenauswahl sollten sowohl räumliche als auch natürlich-funktionale Verbindungen schaffen. Es sollte sichergestellt werden, dass keine isolierte Inseln von Grünflächen, ohne Verbindungen zu anderen Grünflächen geschaffen werden. Die Auswahl der Vegetation sollte auch Arten umfassen, die Nahrung für die bevorzugten Tierarten liefern.

4.4. Leitlinien für den Aufbau "kurzer" wirtschaftlicher Verbindungen innerhalb des Gebiets - Aufbaumöglichkeit einer Wirtschaft auf der Grundlage der Abfallverarbeitung.

Die Möglichkeit der Wiederverwertung von Rohstoffen und der Verwendung von gebrauchten Gegenständen auf dem Gelände des Warschauer Sozialen Stadtbezirks wurde in zwei Zeiträume unterteilt:

 1. die Bauzeit, die die Zeit der Geländeumwandlung, den Abriss ausgewählter bestehender Anlagen und den Bau neuer Anlagen umfasst,
 2. der Zeitraum der normalen Geländenutzung, bezogen auf die Produktion von Siedlungsabfällen und mögliche Abfälle aus dem bestehenden Fertigungswesen im untersuchten Gebiet.

Das strategische Ziel für den ersten dieser Zeiträume ist die Verwendung und ordnungsgemäße Verwertung von Materialien, die aus dem Abriss bestehender Objekte stammen. Es wurden zwei grundsätzliche Möglichkeiten aufgezeigt:

 1. Ausnutzung des Abrissschuttes zur Geländegestaltung,
 2. Erstellen neuer Baustoffe auf der Grundlage von Abbruchmaterialien.

Die geplante Geländebewirtschaftung sollte in der Geländechicht, welche die Topographie umfasst, das Gleichgewicht von Erdmassen und Abbruchschutt berücksichtigen, und zwar in der Form, dass der Transport- und Fernverwertungsbedarf für diese Elemente so gering wie möglich ist.

In der Phase der Geländenutzung wurde das Postulat zur Ergänzung des Funktionsprogramms des Warschauer Sozialen Stadtbezirks um eine Anlage zur Abfallbehandlung aufgestellt, die neben der Energie auch ein effizientes Pflanzensubstrat erzeugen soll.

Ein zusätzliches Element, das das Geländenutzungsprogramm erweitert, ist das „Makers Center” - ein Ort - eine Institution, deren Ziel es ist, eine Kultur der Reparatur und der langfristigen Nutzung von Objekten zu fördern. Das Makers Center ist zugleich ein Ort - ein Raum, in dem die Bewohner Zugang zu „Heimwerkerwerkzeugen“ haben - Reparaturen, Änderungen, Anpassungen an neue Funktionen von Alltagsgegenständen vornehmen können, aber auch eine Plattform für den Austausch von Erfahrungen, ein Ort, der zum Katalysator für die veränderte Betrachtungsweise von Objekten wird, ein Ausstellungsraum, der die Möglichkeit der Mehrfachnutzung von Objekten, ihrer Revitalisierung präsentiert.

 

5. Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet, das Gegenstand des Planentwurfs ist, wird von folgenden Straßen begrenzt: al. Obrońców Grodna (nördliche Umgehungsstraße von Warschau), al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Wolska sowie ul. Powstańców Śląskich. Es erfasst ca. 960 Hektar. In der Richtung Nordosten – Südwesten wird es durch die Bahnlinie Nr. 509 Warszawa Gdańska – Warszawa Odolany aufgeteilt. Wie aus der  Studie der Rahmenbedingungen und Perspektiven der Raumbewirtschaftung (SUIKZP) hervorgeht, zeichnet sich dieses Gebiet durch ungünstige Baubedingungen aus. Das Gebiet befindet sich auf der Warschauer Ebene (WWII – niedrigeres Niveau), und zwar auf einem Moränenplateau aus Geschiebemergel und wasserbasierten Sedimenten, das Grundwasser tritt flach auf (über 2 m unter dem Boden). Darüber hinaus gibt es in diesem Gebiet zahlreiche Schadstoffemissionsstellen (einzelne Heizräume und Haushaltsöfen) sowie periodische Oberflächenemissionsstellen (Friedhöfe). Das Gebiet ist durch die Straße ul. Górczewska, in deren Bereich der Bau von 3 neuen Stationen des 2. U-Bahnstrangs (Księcia Janusza, Wola Park, Powstańców Śląskich) geplant ist, gut an das Stadtzentrum angebunden. Durch das Untersuchungsgebiet führen 3 Straßenverkehrsstränge mit Lastwagenverkehr, der rund um die Uhr zugelassen ist. Das betreffende Gebiet ist ein multifunktionales Gebiet, auf dem sich drei Einkaufszentren, moderne Siedlungsgebiete, durch Degradierung bedrohte Siedlungen aus den 1970er Jahren, degradierte postindustrielle Gelände und Gebiete von kultureller Bedeutung (Friedhöfe) befinden.

 

6. Planentwurfsgelände

Das Planentwurfsgelände weist eine Fläche von 18,30 ha auf. Es wird begrenzt von: ul. Górczewska nördlich, ul. Białowiejska östlich, ul. Jana Olbrachta südlich, Siedlungsgebiet Górczewska Park westlich (aus www.mapa.um.warszawa.pl  Sektionen ZMM 1:500: Z1N1W3, Z2N1W3, 2S132, 7S1W3, 6S1W3, 1S1W3). Wie aus der  Studie der Rahmenbedingungen und Perspektiven der Raumbewirtschaftung (SUIKZP) hervorgeht, handelt es sich um ein degradiertes Gelände, das im Industriegebiet gelegen ist. Das Gelände ist für räumlich-funktionale Umgestaltung vorgesehen. Gemäß dem Örtlichen Raumbewirtschaftungsplan (MPZP) ist an der westlichen Grenze des Planentwurfsgeländes die Ansiedlung einer der Hauptverkehrsadern des Warschauer Straßennetzes – der entworfenen Trasse N-S, geplant. Die im Bereich des Planentwurfsgeländes liegenden Grundstücke gehören weitgehend dem Staat und der Stadt Warschau und zu einem geringeren Grad juristischen und natürliche Personen. Die Bebauung des Geländes ist zerstreut (vorherrschend sind ehemalige Industriegebäude oder Dienstleistungsgebäude, die mit verstreuter wirtschaftlicher Aktivität auf diesem Gelände verbunden sind), im Bereich des Projektentwurfsgeländes gibt es keine Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen oder Elemente des kulturellen Erbes.

 

7. Zusammenfassung

Das besprochene Workshop-Ergebnismaterial, das im Zuge des Workshops nach dem Wettbewerb Europan E14 erstellt wurde, bildet eine Erweiterung und Ergänzung zu den Materialien, die in die Programmpublikation Warschauer Sozialer Stadtbezirk - Ambitionen und Instrumente, Leitlinien zum Masterplan-Entwurf von BBGK sp. z o.o. aufgenommen worden sind. Der Schwerpunkt wurde auf die detaillierte Ausarbeitung des Programms gelegt, die folgende Aspekte berücksichtigt:

 1. Biodiversität und biologische Aktivität des Gebiets,
 2. funktional-nutzungstechnische Aspekte, die Verbindungen zwischen dem WDS-Gelände und den umliegenden Gebieten erleichtern und manchmal deren Schaffung ermöglichen,
 3. Vorschläge der Politiken im Bereich der Materialwirtschaft und der Abfallwirtschaft im betrachteten Gebiet.

Die Umsetzung des oben beschriebenen ersten und letzten Postulats wird den Warschauer Sozialen Stadtbezirk zu etwas mehr als einem effizient funktionierenden Stadtgebiet machen, das betrachtete Gebiet hat die Chance, zu einer experimentellen Siedlung zu werden, zu einem Ort, an dem innovative Lösungen zur Senkung der Betriebskosten des städtischen Organismus getestet werden können. Die Umsetzung der Postulate muss nicht vollständig sein, die Auswahl der vorgeschlagenen Lösungen kann durch eine Auswahl einzelner Elemente aus der vorgeschlagenen Handlungszusammenstellung flexibel gestaltet werden.

 

Bearbeitung:

 

Zeichnungen und Inhalt:

Borys Kozłowski,

Barbara Jakubowska,

Andrea Gimeno,

Lluis J. Linan,

Josep V. Lluch,

Maria Nunez,

 

 

Warschau, März, 2018