EUROPAN

EUROPAN

Europan E11 - uczestnictwo oraz procedury

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 28 Lutego, 2011 - 12:32, admin

Europan E11 - uczestnictwo oraz procedury

WYCIĄG INFORMACJI Z REGULAMINU EUROPAN E11

1. Warunki uczestnictwa
1.1. Uczestnicy
1.1. Zespoły
3. Informacje dla zespołów
3.1. Komplet materiałów o terenie
3.2. Pytania i odpowiedzi
4. Wymagania dla uczestników
4.1. Liczba składanych prac
4.2. Anonimowość i wymagana zawartość wszystkich dokumentów i prac
4.3. Język
4.4. Wymagana zawartość prac zespołów
5. Dostarczanie prac
5.1. Dostarczanie prac konkursowych do europejskiego sekretariatu krajowego
5.2. Dostarczanie prac drogą elektroniczną
5.3. Informacje o dostarczonych pracach konkursowych

WYCIĄG INFORMACJI Z REGULAMINU EUROPAN E11

1. Warunki uczestnictwa

1.1. Uczestnicy

Europan 11 jest skierowany do zespołów, których członkiem jest architekt współpracujący lub też nie z przynajmniej jednym profesjonalistą z tej samej bądź innej dziedziny (architekci, urbaniści, architekci krajobrazu, inżynierowie, artyści itd.).
Każdy z uczestników (reprezentant zespołu, współautorzy, współpracownicy), niezależnie od jego zawodu, musi mieć mniej niż 40 lat w ostatnim dniu składania i wysyłania prac (patrz terminarz).

1.2. Zespoły

Współautorzy (Associates)

Muszą być młodymi profesjonalistami i posiadać dyplomy w swoich dziedzinach uzyskane w kraju europejskim, bez względu na narodowość. Jedynym wymogiem jest posiadanie dyplomu uczelni działającej w Europie.
Członkowstwo w Europejskim stowarzyszeniu zawodowym nie jest wymagane, za wyjątkiem współautorów nieposiadających dyplomu uzyskanego w kraju europejskim.

Współautorzy pracy konkursowej figurują jako jej autorzy we wszystkich publikacjach i na wszystkich wystawach, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Reprezentant zespołu (Team Leader)

Reprezentant zespołu musi posiadać dyplom architekta uzyskany w Europie lub posiadać status architekta na podstawie obowiązującego prawa w jednym z europejskich krajów. Jedynym wymogiem jest posiadanie dyplomu uczelni kształcącej na kierunkach architektonicznych działającej w Europie.
Członkowstwo w Europejskim stowarzyszeniu zawodowym nie jest wymagane, za wyjątkiem reprezentantów zespołu nieposiadających dyplomu uzyskanego w kraju europejskim.

Współpracownicy (Contributors)

W skład zespołów mogą wchodzić dodatkowi członkowie z tych samych lub innych dyscyplin, zwani współpracownikami.
Współpracownicy mogą, lecz nie muszą, posiadać dyplomy i nie są uważani za współautorów projektu.

Zmiany składu zespołu

Zarejestrowany zespół może dokonywać zmian w składzie zespołu przez nanoszenie zmian w elektronicznym formularzu rejestracyjnym do dnia zakończenia rejestracji uczestników konkursu (patrz terminarz). Po upływie tej daty, zmiany nie będą akceptowane.
Członkowie danego zespołu nie mogą być jednocześnie członkami innych zespołów.

Wykluczenie z uczestnictwa

Uczestnikami konkursu nie mogą być organizatorzy konkursu (członkowie organizacji Europanu, pracownicy lub wykonawcy pracujący dla miast, w których znajdują się tereny zgłoszone do konkursu, członkowie komisji technicznych, obserwatorzy i członkowie jury i ich pracownicy) oraz członkowie ich rodzin. Przeciwnie, osoba taka może uczestniczyć w konkursie Europanu
na terenie znajdującym się w innym kraju.

3. Informacje dla zespołów

3.1. Komplet materiałów o terenie konkursowym

Zawiera on opisy miasta, terenu opracowania, jego otoczenia, założeń inwestora, jak również rysunki, zdjęcia i inne materiały graficzne niezbędne do opracowania projektu.
Komplet materiałów zapisanych w formie poszczególnych plików może być pobrany w formacie PDF, który jest wymagany dla pracy konkursowej.
Materiały dostępne są w języku angielskim, (w niektórych przypadkach, także w języku kraju, w którym znajduje się teren).

Istnieje możliwość pobrania materiałów dotyczących większej liczby terenów. Opłata rejestracyjna za dostęp do materiałów dotyczących każdego dodatkowego terenu wynosi 50 euro.

3.2. Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące terenu konkursowego

Dla każdego z terenów konkursowych zostaną zorganizowane spotkania zespołów z przedstawicielami miast i/lub deweloperami, którzy przedstawią szerzej problematykę lokalizacji i odpowiedzą na wszystkie pytania.
Każdy z krajów, nie później niż trzy tygodnie po ostatnim spotkaniu, przygotuje raport z jego przebiegu. Zostanie on dołączony do prezentacji terenu zamieszczonej na europejskiej stronie internetowej.
Dla każdego z terenów w określonym czasie (patrz terminarz) zostanie uruchomione forum pytań i odpowiedzi na europejskiej stronie internetowej.

Zasady konkursu

Na europejskiej stronie internetowej zostanie założone forum internetowe, na którym będzie można zadawać pytania. Pytania zostaną pogrupowane w kategorie, dla których będą udzielane pisemne odpowiedzi.

4. Wymagania dla uczestników

4.1. Liczba składanych prac

Każdy zespół może złożyć prace dotyczące większej liczby terenów konkursowych, pod warunkiem, że są one położone w rożnych krajach i są oceniane przez różne sądy konkursowe.

4.2. Anonimowość i wymagana zawartość wszystkich dokumentów i prac

Kod pracy

Każdy zespół oznacza swoją pracę wybranym przez siebie kodem. Kod ten jest wpisywany w poziomy prostokąt umieszczony w lewym górnym rogu każdego z dokumentów. Kod musi się składać z dwóch liter alfabetu łacińskiego i następujących po nich trzech cyfr.
Zespoły przygotowujące prace dla różnych terenów konkursowych muszą każdą z nich oznaczyć innym kodem.
Nazwa terenu konkursowego
Nazwa terenu musi być umieszczona na każdym ze złożonych dokumentów pod kodem.

Tytuł projektu

Zespół wybiera tytuł dla swojego projektu, który musi zostać umieszczony na każdym ze złożonych dokumentów.

4.3. Język

W projektach musi być używany język kraju, w którym znajduje się teren konkursowy lub język angielski.

4.4. Wymagana zawartość prac zespołów

Praca konkursowa musi zawierać następujące elementy:

Trzy plansze formatu A1

Graficzna część projektu musi być przedstawiona na planszach o wymiarach 594mm x 840mm umieszczonych na płaskim, sztywnym, lekkim i mocnym podkładzie. Plansze muszą mieć układ pionowy i być ponumerowane od 1 do 3 w górnym prawym rogu. W lewym górnym rogu znajduje się kod oraz nazwa miasta. Zespół samodzielnie decyduje o umieszczeniu tytułu projektu. Zaleca się korzystanie z plansz nie grubszych niż 3 mm.

Zawartość plansz:

- plansza 1 przedstawiająca urbanistyczne założenia w kontekście miasta oraz kwestii stanowiących istotę propozycji projektowej,
- plansze 2 i 3 przedstawiające całość projektu z położeniem nacisku na rozwiązania architektoniczne. Szczególnie istotne jest przedstawienie relacji pomiędzy elementami proponowanymi, a istniejącym kontekstem terenu, w tym trójwymiarowa prezentacja projektu.

Skale stosowane na graficznych i opisowych elementach prezentacji muszą być skalami graficznymi.
Niespełnienie powyższych wymagań dotyczących plansz może prowadzić do podjęcia przez jury decyzji o wykluczeniu zespołu z konkursu.
W żadnym przypadku jury nie może uwzględniać dodatkowych rysunków ani modeli przy ocenie prac, natomiast dołączenie dodatkowych rysunków lub modeli do materiałów konkursowych może być przyczyną dyskwalifikacji zespołu.

Zeszyt

Zeszyt powinien mieć poziomy format A3.
Zeszyt powinien zawierać nie więcej niż 10 stron oraz następujące elementy:
- trzy strony będące pomniejszoną kolorową kopą plansz 1, 2 i 3
- siedem stron materiały wyjaśniającego zawierającego tekst, schematy i/lub rysunki
Tekst zeszytu – z wyłączeniem plansz – sporządzane są w języku danego kraju lub w języku angielskim, lub tylko w języku angielskim;

Informacje osobowe dotyczące członków zespołów

Zamknięta koperta formatu A4 (210 mm x 297 mm) musi zawierać wszystkie dokumenty niezbędne do stwierdzenia tożsamości, a także spełnienia warunków udziału w konkursie.
Braki w zawartości objętej poniższym wykazem (punkty 1-4) powodują dyskwalifikację zespołu.

Wymagana zawartość koperty:

1- Wypełniony wydruk elektronicznego formularza identyfikacyjnego z zapisanym ręcznie kodem, deklaracją autora i podpisaną zgodą na warunki konkursu, na podstawie wzoru zamieszczonego na stronie internetowej
2- W przypadku reprezentanta zespołu – kopia dokumentu/dyplomu uczelni europejskiej lub dokumentu potwierdzającego posiadanie status architekta zgodnie z przepisami kraju europejskiego.
3- W przypadku każdego współautora, niezależnie od tego, czy jest on/ona architektem, czy przedstawicielem innego zawodu – kopia dokumentu/dyplomu poświadczającego europejskie kwalifikacje lub wobec braku takich kwalifikacji, dokument potwierdzający status architekta zgodnie z przepisami kraju europejskiego.
4- Kopia dokumentu tożsamości każdego reprezentanta zespołu, współautora i współpracownika potwierdzającego wiek poniżej 40 roku życia, niezależnie od ich zawodów.
Zamknięta koperta nie może zawierać innych materiałów niż wymienione w punktach 1 do 4.

5. Dostarczanie prac

5.1. Dostarczanie prac konkursowych do europejskiego sekretariatu krajowego

Zawartość

Składana praca musi obejmować 3 plansze oraz zamkniętą kopertę.

Miejsce dostarczania prac

Sekretariat krajowy, odpowiedni dla terenu konkursowego wybranego przez zespół.

Sposób dostarczania prac konkursowych

- Prace mogą być dostarczane bezpośrednio do siedziby sekretariatu krajowego (patrz wykaz i godziny otwarcia), nie później niż w ostatnim dniu składania prac (patrz terminarz).
- Prace mogą być też nadsyłane pocztą lub firmą kurierską nie później niż w ostatnim dniu składania prac (patrz terminarz). Na opakowaniu przesłanej w taki sposób pracy musi być oznaczona data jej nadania bez względu na metodę dostawy. Data nadania nie może być późniejsza niż ostatni dzień składania prac (patrz terminarz).

Praca wysłana po tym terminie nie zostanie dopuszczona do oceny.
Na przesyłce należy umieścić kod pracy oraz nazwę terenu konkursowego.

Szczególne warunki nadsyłania prac pocztą lub firma kurierską

1- Sekretariaty krajowe nie biorą na siebie żadnych kosztów związanych z dostarczeniem przesyłki.
W przypadku przesyłki krajowej koszty jej dostarczenia muszą być pokryte przed nadaniem.
W przypadku przesyłki międzynarodowej, zespół musi upewnić się w placówce pocztowej lub w firmie kurierskiej, że zostaną przez nie załatwione wszelkie formalności związane z transportem międzynarodowym (formalności celne, deklaracja wartości, ubezpieczenie od kosztów dodatkowych czynności celnych itd.).
2- Dla wszystkich materiałów wysłanych w ten sposób, określony został ostateczny termin przyjmowania dokumentów (patrz terminarz).

5.2. Dostarczanie prac drogą elektroniczną

Wymagane jest złożenie prac drogą elektroniczną, lecz w żadnym wypadku prace składane w ten sposób nie zastępują prac przedkładanych w wersji papierowej, które wykorzystywane są w celu oceny projektów.

Zawartość

Składana praca musi obejmować:

- każdą z plansz w formacie A1, rozdzielczości 3000 pikseli szerokości, w formacie JPEG o maksymalnym rozmiarze 3Mb na planszę
- zeszyt (maksymalnie 7 stron wyłączając 3 plansze) w poziomym formacie A3, rozdzielczości 3000 pikseli wysokości, w formacie JPEG o maksymalnym rozmiarze 3Mb na stronę

Miejsce i sposób dostarczania prac konkursowych

Zespół dostarcza swój projekt za pośrednictwem strony internetowej z dostępem zapewnionym na osobistej stronie internetowej w zakładce Rejestracja.

5.3. Informacje o dostarczonych pracach konkursowych

Poszczególne sekretariaty określają kody przedkładanych prac konkursowych, dla każdego z terenów zgodnie z kolejnością ich składania. Listy kodów dostępne są na europejskiej stronie internetowej wraz z prezentacją każdego terenu.
Znajdują się tam również informacje o kompletności prac konkursowych lub o ewentualnych brakujących materiałach. Brakujące dokumenty można ponownie przesłać jednak nie później niż w ostatnim dniu składania prac (patrz terminarz).

WEWNĘTRZNE PROCEDURY KONKURSÓW EUROPAN E11

ZAWARTOŚĆ

1. Forum dotyczące terenów konkursu
2. Materiały dla uczestników
2.1. Europejska strona internetowa: skrócone prezentacje terenów
2.2. Komplet materiałów o terenach
3. Przyjmowanie prac
4. Zasady pracy jury
4.1. Ocena prac konkursowych
4.1.1. Komisja techniczna
4.1.2. Członkowie jury
4.1.3. Przebieg prac jury
4.1.4. Kryteria oceny
4.1.5. Uchylenie anonimowości
4.1.6. Ogłoszenie wyników
4.2. Europejskie analizy porównawcze
4.2.1. Europejska komisja analizy porównawczej
4.2.1. Forum miast i jurorów
5. Propagowanie konkursu
5.1. Ogłoszenie konkursu Europan
5.2. Zamknięcie sesji
5.3. Strony internetowe
6. Realizacja projektów
6.1. Wspieranie realizacji
6.2. Strony internetowe
6.3. Publikacja realizacji

WEWNĘTRZNE PROCEDURY KONKURSÓW EUROPAN E11

1. Konferencja dotycząca terenów konkursu

Przed ogłoszeniem konkursu odbędzie się konferencja z udziałem przedstawiciel miast zgłaszających tereny w danej sesji oraz krajowych organizacji Europanu, zorganizowana, aby stworzyć możliwość wymiany zdań i dyskusji dotyczących poszczególnych terenów.
Jej celem jest zatwierdzenie programów i terenów oraz ich sklasyfikowanie w grupy tematyczne. Umożliwia ona włączenie do programu Europan miast, inwestorów i osób związanych z budową miast, a także stworzenie wspólnego podejścia do konkursu różnych stron biorących udział w Europanie.

2. Materiały dla uczestników

2.1. Europejska strona internetowa: skrócone prezentacje terenów

Materiały przygotowane w języku angielskim (i ewentualnie dodatkowo w języku kraju, w którym znajduje się teren konkursu).

Skrócone prezentacje są pogrupowane tematycznie lub geograficznie i dla każdego terenu zawierają:

• Dobrej jakości materiały ikonograficzne:
- 1 plan miasta lub aglomeracji ze wskazaną lokalizacją obszaru opracowania studialnego i podaniem skali w formie podziałki graficznej,
- 1 zdjęcie lotnicze terenu wraz z otoczeniem i zaznaczonym obszarem opracowania studialnego i terenem projektu,
- 1 zdjęcie obszaru opracowania studialnego w widoku ukośnym z lotu ptaka
- 1 zdjęcie terenu projektu w widoku ukośnym z lotu ptaka,
- 1 plan obszaru z oznaczeniem obszaru opracowania studialnego z podaniem skali w formie podziałki graficznej
- 1 plan obszaru z oznaczeniem terenu projektu z podaniem skali w formie podziałki graficznej,
- co najmniej 3 do 6 zdjęć z poziomu terenu pokazujących cechy charakterystyczne terenów projektu (topografię, elementy naturalne, istniejącą zabudowę).

Materiały tekstowe:

- kategoria terenu konkursu
- nazwa miasta, nazwa miejsca, liczba mieszkańców miasta i aglomeracji, powierzchnia obszaru opracowania studialnego terenu projektu, właściciel(e) terenu, spodziewane pokonkursowe perspektywy dla terenu
- tematyka konkursu: najistotniejsze zagadnienia Europanu 11, takie jak oczekiwania dewelopera, strategia miasta, sposoby rozwiązania problemu ruchu samochodowego, kwestie rozwoju zrównoważonego, integracji różnych funkcji i nowych przestrzeni publicznych.

Kwestie te dotyczą 3 różnych poziomów: skali regionu lub aglomeracji, obszaru opracowania studialnego lub skali urbanistycznej, terenu projektu lub skali lokalnej.

Materiały te mogą być drukowane i mają na celu dostarczenie uczestnikom konkursu informacji niezbędnych do wyboru terenu będącego przedmiotem ich projektu.

2.2. Komplet materiałów o terenach

Materiały przygotowane w języku angielskim (i ewentualnie dodatkowo w języku kraju, w którym znajduje się teren konkursu).

Każdy komplet materiałów dotyczących terenu konkursowego zawiera wszelkie informacje niezbędne (pod względem ilościowym, jakościowym i wartości analitycznej) do wykonania projektu wybranego terenu.

A. Zdjęcia, schematy, ilustracje

Skala całego miasta lub aglomeracji
- 1 zdjęcie lotnicze miasta
- 1 mapa miasta wraz z okolicą (pokazująca jego położenie geograficzne) lub poglądowy plan aglomeracji (w skali od 1:20000 do 1:50000) w skali graficznej, pokazujący najważniejsze elementy charakterystyczne (budynki, sieć uliczną, tereny zielone) decydujące o organizacji obszaru.

Skala urbanistyczna – obszar opracowania studialnego

- 1 zdjęcie lotnicze obszaru opracowania studialnego
- co najmniej 1 zdjęcie obszaru opracowania studialnego z lotu ptaka
- co najmniej 5 zdjęć wykonanych z poziomu terenu pokazujących elementy charakterystyczne obszaru (topografię, elementy naturalne, istniejącą zabudowę)
- mapy obszaru opracowania studialnego (skala od 1:10000 do 1:5000)
- istotne informacje (infrastruktura, założenia i plany, itp.)

Teren projektu – skala lokalna

- co najmniej 3 zdjęcia terenu projektu z lotu ptaka
- co najmniej 10 zdjęć wykonanych z poziomu terenu pokazujących elementy charakterystyczne dla terenu projektu (topografię, elementy naturalne, istniejącą zabudowę)
- mapa (lub mapy) (skala od 1:5000 do 1:2000) pokazująca lokalizację terenu projektu w ramach obszaru opracowania studialnego
- mapa terenu projektu (skala od 1:1000 do 1:500) z naniesionymi podziałami własnościowymi, budowlami, elementami naturalnymi, itp.
- w razie potrzeby, mapa wysokościowa terenu projektu (skala od 1:5000 do 1:2000)
- elementy charakterystyczne (budynki i elementy naturalne z informacją dotyczącą konieczności ich zachowania lub jej braku, itp.)

B. Teksty

- szczegółowa analiza regionu i miasta, w których znajduje się teren, rola tego miasta w polityce krajowej i regionalnej
- szczegółowa analiza kontekstu miejskiego obszaru opracowania studialnego: rola obszaru opracowania studialnego w działaniach policji miejskiej, informacje na temat celów planowania miejskiego
- szczegółowy opis obszaru opracowania studialnego
- szczegółowy opis terenu projektu
- w razie potrzeby, ramy programowe (planowana sieć transportowa, publiczne lub prywatne przestrzenie, które będą wybudowane lub unowocześnione, wraz z założeniami dotyczącymi planowanych funkcji lub wymiarów, cele dla przestrzeni publicznych, cele dla infrastruktury oraz szczegółowe wyjaśnienie dotyczące wyboru deweloperów do realizacji poszczególnych aspektów programu).
- w razie potrzeby, szczegółowy programowy opis przestrzeni, jakie mają zostać wybudowane i/lub unowocześnione z wyszczególnieniem ich funkcji i wymiarów, dokładne cele zastosowania przestrzeni publicznych, dokładne cele dla infrastruktury i szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zamiarów deweloperów odnośnie poszczególnych części programu
- przywiązanie szczególnej uwagi do kwestii programowych dotyczących mobilności, integracji różnych funkcji, zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do zarządzania przestrzenią w celu uwydatnienia (naturalnych) walorów obszaru, a także do struktur urbanistycznych, nowych przestrzeni publicznych, nowych stylów życia w mieście związanych z ekologią.

Powyższe materiały są do dyspozycji zespołów w formie plików do pobrania i służą do ich wykorzystania w opracowywaniu prac konkursowych.

3. Przyjmowanie prac

W każdym sekretariacie krajowym pracuje jedna osoba nie będąca członkiem komisji technicznej ani jury. Jest ona uprawniona do przyjmowania prac dostarczanych osobiście lub przesyłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź poczty.

4. Zasady pracy jury

4.1. Ocena prac konkursowych

4.1.1. Komisja techniczna

W każdym kraju zostaje powołana komisja techniczna. Nie uczestniczy ona w ocenie prac, lecz jedynie sprawdza ich zgodność z warunkami konkursu. Komisja dokonuje weryfikacji wszystkich prac złożonych w kraju, w którym działa, przygotowując w ten sposób przedmiot prac sądu konkursowego.
Członkowie komisji są powoływani przez organizacje krajowe. Lista członków komisji jest przekazywana władzom Europejskiej Federacji Europan. Wśród członków komisji mogą być przedstawiciele miast i krajowi eksperci.

4.1.2. Członkowie jury

Każdy z krajów tworzy jury. Jego członkowie są powoływani przez krajowe organizacje Europanu i zatwierdzani przez Radę Europejskiej Federacji Europan.
Jury ocenia wszystkie prace spełniające warunki konkursu. Rozstrzygnięcia jury są ostateczne. W przypadku odstępstw od warunków konkursowych w kompetencji jury pozostaje decyzja o wykluczeniu uczestnika z konkursu. W żadnym wypadku jury nie będzie uwzględniać dodatkowych materiałów ani modeli.

Każde jury składa się z dziewięciu członków nie mających żadnych powiązań z terenem konkursu i jest skompletowany według następujących zasad:

- jeden przedstawiciel władz państwowych lub administracji wyższego szczebla
- trzech przedstawicieli inwestorów, z których jeden reprezentuje miasto nie biorące udziału w konkursie,
- czterech przedstawicieli zawodów architektonicznych i urbanistycznych (architekci, architekci krajobrazu, urbaniści)
- dwie osoby publiczne
Spośród dziewięciu członków co najmniej trzech musi pochodzić z zagranicy, w tym co najmniej dwóch architektów. Krajowe organizacje Europanu powołują także co najmniej dwóch zastępców członków jury, z których co najmniej jeden jest architektem lub urbanistą.

Członkowie jury mogą korzystać z konsultacji przedstawicieli miast biorących udział w konkursie, którzy nie mają jednak prawa głosu.

Składy poszczególnych jury są podawane z podziałem na kraje w chwili ogłoszenia konkursu na europejskiej stronie internetowej.

4.1.3. Przebieg prac jury

Decyzje jury są podejmowane zgodnie z warunkami konkursu Europan.
Obrady składają się z dwóch odbywających się w odrębnym czasie posiedzeń.
Podczas pierwszego posiedzenia jury dokonuje selekcji od dziesięciu do dwudziestu procent złożonych prac w celu przeprowadzenia europejskiej analizy porównawczej. Podczas drugiego posiedzenia ocenia wyselekcjonowane prace i przyznaje nagrody zwycięskie, drugie miejsca i wyróżnienia.

Na początku pierwszego posiedzenia jury wybiera ze swojego grona przewodniczącego i ustala sposób pracy.

Jeśli pozwala na to jakość projektów, jury może zadecydować o wyborze projektów mogących zająć miejsce projektów nagrodzonych w przypadku ich zdyskwalifikowania w momencie sprawdzenia zasadności ich uczestnictwa w konkursie.
Każdy z krajów zapewnia w swoim budżecie środki na nagrody główne i drugie w ilości odpowiedniej do oferowanej liczby terenów konkursu. Każda praca jest oceniana oddzielnie na podstawie swojej wartości merytorycznej a zespoły zwycięskie nie są wybierane na podstawie równego podziału pomiędzy lokalizacje.
Jury może przyznać nagrody zgłoszonym pracom według swojego uznania lub nie przyznać wszystkich nagród. W takich przypadku uzasadnienie takiej decyzji musi być podane do wiadomości publicznej.

Jury może przyznać wyróżnienia wybranym projektom.
Jury wyróżnia prace za interesujące pomysły i spostrzeżenia, nawet, jeżeli nie są one wystarczająco odpowiednie dla danego terenu, aby przyznana została pierwsza lub druga nagroda.
Autorzy prac, którym przyznano wyróżnienia, nie otrzymują nagród pieniężnych.

4.1.4. Kryteria oceny

Przed rozpoczęciem pracy, jury otrzymuje wytyczne Europejskiej Federacji Europan.

Jury rozpoczyna pracę od przeglądu prac zawierających niezgodności z warunkami konkursu i podejmuje decyzje odnośnie dyskwalifikacji ich autorów. Przy tym, jury w żadnym wypadku nie może dopuścić do oceny materiałów nieprzewidzianych w warunkach konkursu.

Podczas pierwszego posiedzenia jury dokonuje oceny prac pod względem:
- jakości przedstawionych koncepcji
- stopnia nowatorstwa w odniesieniu do wiodącego tematu konkursu Europan - europejskiej jakości miejskiej i nowych wyzwań zrównoważone rozwoju miast

Pomiędzy dwoma posiedzeniami, przeprowadzana jest europejska analiza porównawcza wybranych prac a w jej wyniku powstaje materiał poddany pod europejską dyskusję z przedstawicielami i członkami jury.

Podczas drugiego posiedzenia jury dokonuje oceny prac pod względem:
- relacji pomiędzy koncepcją a terenem opracowania;
- ich związku z tematyką konkursu a w szczególności z kwestiami zrównoważonego rozwoju;
- zgodności z założeniami programowymi dla danego terenu;
- potencjalnych możliwości wpisania proponowanego rozwiązania w procesy rozwojowe o szerszej skali;
- nowatorskiego charakteru proponowanych przestrzeni publicznych;
- uwagi poświęconej powiązaniom między mieszkalnictwem a innymi funkcjami;
- jakości architektury
- jakości rozwiązań technicznych.

Jury sporządza i publikuje raport podsumowujący kryteria, według których zostały wybrane nagrodzone i wyróżnione prace w odniesieniu do wymogów konkursu i przedmiotowych terenów.

4.1.5. Uchylenie anonimowości

Prace podczas ich oceny przez ekspertów i jury pozostają anonimowe.
Po ustaleniu werdyktu przez jury, przewodniczący otwiera zapieczętowane koperty i podaje jury nazwiska autorów prac nagrodzonych, prac, którym przyznano drugie miejsca oraz prac, którym przyznano wyróżnienia.

4.1.6. Ogłoszenie wyników

Każde jury niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięć zapoznaje z nimi odpowiednią dla siebie organizację krajową. Z kolei ona przekazuje je do Sekretariatu Europejskiego.
Sekretariat Europejski oraz sekretariaty krajowe dokonują weryfikacji prac pod względem spełnienia przez nich wymogów zapisanych w warunkach konkursu i związanego z tym ewentualnego wykluczenia określonych prac z konkursu. Następnie wyniki wszystkich konkursów są jednocześnie ogłaszane przez organizacje krajowe oraz przez Europejską Federację Europan.

4.2. Europejskie analizy porównawcze

Każde jury po pierwszym posiedzeniu przekazuje swojej organizacji krajowej listę wstępnie wyselekcjonowanych projektów.
Sekretariat krajowy niezwłocznie przekazuje zeszyty należące do wyselekcjonowanych projektów do Sekretariatu Europejskiego.
Projekty pozostają anonimowe. Do ich identyfikacji służy wyłącznie kod.

4.2.1. Europejska komisja analizy porównawczej

Pomiędzy dwoma posiedzeniami jury, członkowie Europejskiej Rady Naukowej zbierają się w celu zapoznania się z anonimowymi projektami wyselekcjonowanymi przez poszczególne krajowe sądy konkursowe.
Członkowie klasyfikują projekty tematycznie biorąc przy tym pod uwagę zagadnienia przypisane do poszczególnych grup tematycznych terenów. Przy klasyfikacji stosowane są metody analiz porównawczych.

Europejska komisja analizy porównawczej w żadnym wypadku nie wydaje werdyktu. rolą jest jedynie klasyfikacja tematyczna i porównawcza projektów.

4.2.1. Forum miast i jurorów

Pomiędzy dwoma posiedzeniami krajowych jury odbywa się debata z udziałem krajowych jury i przedstawicieli terenów. Służy ona dyskusji nad wynikami analiz porównawczych dokonanych przez europejską komisję analizy porównawczej.
Celem debaty jest stworzenie uczestnikom procesu oceny prac możliwości wypracowania wspólnego podejścia.

Praca pozostają anonimowe podczas trwania procedur i do ich identyfikacji stosuje się ich kody.

5. Propagowanie konkursu

5.1. Ogłoszenie konkursu Europan

Ogłoszenie konkursu może być połączone z konferencjami prasowymi lub ewentualnie spotkaniami w poszczególnych krajach organizujących lub stowarzyszonych.

5.2. Zamknięcie sesji

Uroczystości

Ogłoszenie wyników konkursu może być okazją do organizacji wystaw i konferencji prasowych we wszystkich krajach organizujących lub stowarzyszonych.
Uroczystości europejskie organizowanie są przez Sekretariat Europejski.

Publikacje

Ogłoszenie wyników konkursu może być okazją do dokonania publikacji we wszystkich krajach organizujących lub stowarzyszonych.
Sekretariat Europejski publikuje katalog z wynikami konkursu.

5.3. Strony internetowe

Europejskie i krajowe organizacje Europanu uruchamiają strony internetowe, na których prezentowane są bieżące sesje, przyszłe wydarzenia oraz materiały archiwalne dotyczące poprzednich sesji, profile zespołów itd.

6. Realizacja projektów

6.1. Wspieranie realizacji

Europejska Federacja Europan i organizacje krajowe podejmują działania niezbędne do zachęcenia miast i/lub przedsiębiorców, których lokalizacje były przedmiotem opracowań konkursowych, bądź pozyskanych przez nich inwestorów, do zaangażowania zwycięskich zespołów do prac nad realizacją inwestycji.
Dochodzenie do realizacji składa się z serii pośrednich działań: warsztatów, studiów urbanistycznych, planów zagospodarowania, projektów architektonicznych i budowlanych. Dopuszcza się realizację projektu na innym terenie niż będący przedmiotem opracowania konkursowego, pod warunkiem, że pomysły zwycięzców pozostaną bez zmian.

Organizacje krajowe w porozumieniu z miastami i klientami promują pierwsze spotkanie z nagrodzonymi zespołami, które odbędzie się w terminie 90 dni od ogłoszenia wyników. Spotkanie to będzie stanowiło punkt wyjściowy dla realizacji opartych na pomysłach zaproponowanych w pracach konkursowych.

Nagrodzone zespoły muszą stosować się do reguł wykonywania zawodu obowiązujących w kraju, w którym realizowany jest projekt. Po zakończeniu konkursu, każdy z nagrodzonych zespołów musi wskazać ze swego grona architekta będącego przedstawicielem zespołu upoważnionym do kontaktów z miastem i/lub inwestorami.

Na europejskiej stronie konkursu znajduje się podsumowanie przepisów i reguł wykonywania zawodu obowiązujących w każdym kraju.

6.2. Strony internetowe

Poszczególne organizacje krajowe prezentują na własnych stronach internetowych realizowane na ich terenie projekty.
Sekretariat Europejski w porozumieniu z właściwymi organizacjami krajowymi oraz nagrodzonymi zespołami koordynuje publikację w Internecie dokumentacji dotyczących trwających lub zakończonych prac nad realizacją projektów.

6.3. Publikacja realizacji

Sekretariat Europejski w porozumieniu z właściwymi organizacjami krajowymi oraz nagrodzonymi zespołami koordynuje publikację książek prezentujących projekty nagrodzone w poprzednich sesjach, które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.
Niektóre projekty są prezentowane w poświęconych im oddzielnych broszurach.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: europan_e11_uczestnictwo_oraz_procedury.pdf, rozmiar pliku: 175.03 KB)
    Pobierz