EUROPAN

EUROPAN

Konurbacja w E11

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 8 Marca, 2011 - 20:48, redaktor

Konurbacja w E11

Konurbacja w E11, obszar ograniczony fioletową Konurbacja w E11, obszar ograniczony fioletową
fot. Konurbacja w E11, obszar ograniczony fioletową

WARSZAWA – POLSKA – EUROPAN 11 - POZYTYWNE PROMIENIOWANIE
WARSZAWA - POLSKA - EUROPAN 11 - BENEFITS OF FRIENDLY RADIATION

FROM FOLLOWLAND TO CITYLIFE

CONURBATION

Warszawa, stolica Polski oraz województwa mazowieckiego jest największym miastem w kraju. Warszawa jest też jednym z najważniejszych ośrodków w regionie Europy Środkowo – Wschodniej, chociaż w hierarchii metropolii europejskich zajmuje pozycję raczej peryferyjną. W granicach administracyjnych Warszawy (pow. 517km2) mieszka ponad 1,7 mln mieszkańców); w obrębie obszaru metropolitarnego (pow. 6205 km2) mieszka ponad 3,3 mln osób. W Warszawie wytwarza się 1/8 Produktu Krajowego Brutto, przy czym wartość PKB na osobę w Warszawie jest trzykrotnie wyższa niż średnia krajowa. Stolica stanowi też największy rynek pracy w Polsce. Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu 2009 wyniosła 2,2%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 4650zł, dla porównania w kraju 3311zł.
Duża różnica w sytuacji ekonomicznej powoduje stały napływ ludności do Warszawy. Codziennie dojeżdżają tu do pracy ludzie z terenów położonych w odległości nawet 100 km od stolicy. Najczęściej nowi mieszkańcy przybywają do Warszawy ze względów ekonomicznych, ale część przybyszy pochodzi też z zamożniejszych krajów Zachodu. Do Warszawy przyciągnął ich dynamiczny nastrój miasta i bujny rozwój życia kulturalnego. Napływ mieszkańców znajduje tylko ograniczone odbicie w statystyce, ponieważ wielu z nich wciąż jest zameldowanych w miejscowościach z których pochodzą.
W uchwalonej w listopadzie 2005 roku Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku przedstawiona jest następująca wizja: Warszawę 2020 roku widzimy jako atrakcyjną, nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się metropolię z gospodarką opartą na wiedzy, środkowoeuropejskie centrum finansowe, miasto zajmujące znaczące miejsce wśród najważniejszych stolic europejskich. Warszawa w naszej wizji to wspólnota otwarta i dostępna, miasto wysokiej jakości życia, ważne centrum kultury europejskiej o dobrze zorganizowanej przestrzeni publicznej – miasto z duszą.
Warto wiedzieć, że o kształcie przestrzennym miasta decyduje uchwalone w 2006r. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy, na bieżąco aktualizowane. Szczegółowe ustalenia i rozwiązania przedstawiają Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Niestety tylko część Warszawy pokrywają uchwalone Plany Miejscowe. Dla wielu obszarów dokumenty te pozostają w fazie opracowywania, dla niektórych proces szczegółowego planowania jeszcze się nie rozpoczął. Project site lokalizacji znajduje się poza obrysem planów miejscowych. Study Site pokrywają 3 plany: część zachodnia - MPZP rejonu Dworca Wschodniego (uchwalony), część centralna – MPZP obszaru Kamionka (w trakcie przygotowania) i część wschodnia - MPZP rejonu Ronda Wiatraczna (po wyłożeniu).

STRUKTURA PRZESTRZENNA

Ze względu na zniszczenia z czasów II Wojny Światowej oraz powojenne przekształcenia, obszary tradycyjnej zwartej zabudowy stanowią niewielką część miasta. Charakterystyczne dla Warszawy są ukształtowane ekstensywnie modernistyczne osiedla mieszkaniowe. Obraz miasta kształtują rozległe strefy przemysłowe, których duża część przekształcana jest do nowych funkcji (handel, zespoły biurowców, zespoły mieszkaniowe), a także oparty na szerokich arteriach układ komunikacyjny, podporządkowany ruchowi samochodowemu i utrudniający poruszanie się pieszo. Według Strategii Rozwoju m.st. Warszawy dla osiągnięcia trwałego ładu przestrzennego niezbędne jest uporządkowanie struktury przestrzennej miasta z wyłączaniem spod zabudowy zwartych terenów zieleni tworzących układ przyrodniczy oraz zorganizowanie lokalnych przestrzeni publicznych sprzyjających integracji społecznej. Oprócz odnowionego centrum miasta Warszawa potrzebuje centrów lokalnych – dzielnicowych i osiedlowych, w których skupiać się będzie handel i życie kulturalne.

INTEGRACJA PRZESTRZENNA LEWOBRZEŻNEJ I PRAWOBRZEŻNEJ WARSZAWY

Dotychczas Warszawa w niewielkim stopniu wykorzystuje walory Wisły. Według Strategii Rozwoju wiele inwestycji miejskich skierowanych zostanie na lepsze połączenie obydwu brzegów rzeki. Nowe mosty zarówno dla ruchu samochodowego, jak też pieszo-rowerowego oraz nowe linie metra ułatwić mają komunikację pomiędzy rozdzielonymi Wisłą dzielnicami. Przywrócona ma być żegluga na Wiśle, a w wybranych miejscach nabrzeże zostanie przystosowane do plażowania. W niektórych miejscach zabudowa ma przybliżać się do Wisły - przede wszystkim w ścisłym centrum – w rejonie dzielnicy uniwersyteckiej na Powiślu oraz w rejonie Portu Praskiego.

MIESZKALNICTWO

Ważnym celem operacyjnym strategii rozwoju miasta jest wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacji istniejących budynków. Niestety sytuacja mieszkaniowa w Warszawie i w Polsce wciąż odbiega od europejskich standardów. Rosnąca liczba ludności miasta i niewielkie powierzchnie mieszkań przyczyniają się do stałego zapotrzebowania na nowe lokale mieszkaniowe. Władze miejskie wspierają rozwój budownictwa mieszkaniowego poprzez działania planistyczne, inwestycje w infrastrukturę oraz odpowiednią gospodarkę gruntami należącymi do miasta. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zostanie określona powierzchnia gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Planuje się także odpowiednie inwestycje miejskie, takie jak budowa dróg i zbrojenie terenu.

TOŻSAMOŚĆ

Ważnym celem działań strategicznych władz miasta jest wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywności społecznej. Efektem ma być stworzenie wspólnot mieszkańców silnie związanych ze swoim miastem. Ważnym tropem w tworzeniu projektów i wizji są poszukiwania tego, co jest najcenniejsze w wielowiekowym, kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie Warszawy. W przestrzeni o zindywidualizowanym charakterze każdy znajdzie miejsce dla siebie. Szczególnie istotna jest tu rewitalizacja wybranych zdegradowanych fragmentów dzielnic, przede wszystkim o znaczeniu historycznym. W okresie powojennym wysiłek odbudowy zepchnął na drugi plan potrzebę utrzymania w dobrym stanie ocalałych ze zniszczenia resztek przedwojennej architektury. Dziś pamiątki po dawnej Warszawie zyskują szansę powrotu do świetności, a ich mieszkańcy czystszą i bezpieczniejszą– a przez to bardziej przyjazną przestrzeń życia.

REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

Ewolucja miasta powoduje, że pewne jego fragmenty z czasem nie są już tak atrakcyjne. Wpływają na to zmiany w komunikacji, w sposobach gospodarowania, w standardach mieszkalnictwa. Przykładem jest obszar starej Pragi, tereny poprzemysłowe oraz osiedla z wielkiej płyty. Niektóre z tych terenów są bardzo atrakcyjne i mogą stać się miejscem najważniejszych dla miasta inwestycji. Ich zagospodarowanie stwarza duże możliwości rozwojowe. Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013, uchwalony w 2005 roku, obejmuje tereny Pragi Północ, fragmenty Pragi Południe, Śródmieścia i Woli. Zakłada działania mające na celu m.in. ożywienie społeczno-gospodarcze, uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki miasta oraz przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości we wskazanych częściach miasta.
Miasto stopniowo reguluje stosunki prawno-własnościowe terenów poprzemysłowych oraz dawne obiekty przemysłowe, położone w strefie śródmiejskiej i miejskiej, o zabytkowej lub wartościowej architekturze, coraz częściej wykorzystywane są na cele związane z kulturą, filmem i telewizją, wyspecjalizowanym handlem, wystawiennictwem oraz mieszkalnictwem.

WARTOŚCI PRZYRODNICZE

Warszawa to zielone miasto - aglomeracja warszawska, stanowi jeden z najbardziej zurbanizowanych rejonów Polski, ale typowe dla dużych miast uciążliwości codziennego życia mieszkańców łagodzone są przez bogactwo i różnorodność środowiska przyrodniczego. Otaczające Warszawę duże kompleksy leśne - Kampinoski Park Narodowy i dwa parki krajobrazowe – to ewenement w skali Europy. To zielone płuca w bezpośrednim sąsiedztwie wielkiej aglomeracji, do której powietrze zasobne w tlen dostarczane jest poprzez kliny napowietrzające i grawitacyjnie doliną Wisły. Parki i tereny zieleni urządzonej zajmują 8 proc. powierzchni miasta. Według strategii rozwoju miasta ważnym celem jest uczynienie z Warszawy metropolii zieleni, w której mieszkańcy i turyści znajdą atrakcyjne miejsca do wypoczynku i rekreacji. Czytelny układ terenów przyrodniczych, spełniać ma funkcje rekreacyjne i ochrony przyrody. Zieleń zastosowana być może do podniesienia estetyki ulic, placów i skwerów.

SYSTEM TRANSPORTOWY

System transportowy Warszawy wymaga zachowania równowagi pomiędzy ruchem samochodowym, transportem publicznym oraz ruchem pieszych i rowerzystów. Zagrożeniem dla tej równowagi jest lawinowo rosnąca liczba samochodów. Ruch samochodowy w centrum miasta powinien zostać ograniczony, co pozwoli rozwinąć transport publiczny i wykreować przestrzenie dla pieszych. Ruch samochodowy poza centrum będzie usprawniany przez rozwijanie tras obwodowych. Szczególnie istotna dla rozwoju miasta jest budowa II i III linii metra, które powiązać mają dzielnice prawobrzeżnej i lewobrzeżnej Warszawy.

KULTURA

Jednym z podstawowych pomysłów na rozwój Warszawy jest plan wykreowania w stolicy nowych atrakcji i przedsięwzięć kulturalnych na światowym poziomie, które byłyby wizytówką miasta. Oferta kulturalna, jaką mają do dyspozycji mieszkańcy i goście przybywający do Warszawy, swoją różnorodnością i poziomem nie odbiega od standardów europejskich. Planowane są ważne nowe obiekty jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej (konkurs 2007), Muzeum Historii Polski (konkurs 2009), Muzeum Historii Żydów Polskich (konkurs 2005), sala koncertowa Sinfonii Varsovia (konkurs 2010). Brakuje jednak kulturalnego wizerunku naszego miasta, wyrazistych akcentów, które pozwalałyby identyfikować Warszawę.

NAUKA I EDUKACJA

Ważnym filarem w rozwoju Warszawy ma być według strategii rozwoju gospodarka oparta na wiedzy i badaniach naukowych, do czego Warszawa przygotowana jest lepiej niż jakiekolwiek inne miasto w Polsce. Mieszkańcy Warszawy są najlepiej wykształconą społecznością w kraju. Gospodarka oparta na wiedzy zapewnić ma miastu wysoką konkurencyjność i przyciągnąć ma najbardziej dynamiczne jednostki. Zadaniem władz miejskich jest tworzenie wokół tych dziedzin gospodarki korzystnego klimatu, budowa niezbędnej infrastruktury i inspirowanie tworzenia odpowiednich instytucji, zwłaszcza służących transferowi wiedzy i kapitału miedzy nauką a przemysłem. Warszawa wspiera instytucje naukowe, przyznając im na korzystnych warunkach tereny pod rozbudowę, uczestnicząc w kosztach budowy infrastruktury i urządzenia terenu.
Miasto jest też największym ośrodkiem akademickim w Polsce, znajduje się tu 66 uczelni (publicznych i prywatnych). W Warszawie, tak jak w całej Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat intensywnie rozwija się szkolnictwo wyższe. Wiele z nowopowstałych uczelni (głównie prywatnych) zajmuje obiekty poprzemysłowe i powojskowe – nierzadko położone w tak zwanych złych dzielnicach (także na Pradze Południe, w sąsiedztwie projektowanego terenu), co przyczynia się do zmiany ich charakteru.

SPORT

Ważnym zadaniem miasta jest popieranie sportu masowego i promowanie go wśród dzieci i młodzieży. Służyć temu ma przede wszystkim poprawa szkolnej infrastruktury sportowej. Sposobem na upowszechnienie sportu jest także wykreowanie stolicy na centrum wielkich imprez sportowych. Brak dobrze wyposażonych, dużych i funkcjonalnych obiektów sportowych sprawia, że na mapie największych międzynarodowych imprez Warszawa ciągle pozostaje martwym punktem. Punktem zwrotnym dla rozwoju infrastruktury sportowej w stolicy ma być organizacja w Polsce i Ukrainie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. Do tego celu podjęta została olbrzymia inwestycja na warszawskiej Pradze, w postaci budowy na miejscu Stadionu XX-lecia Stadionu Narodowego.
Stadion Dziesięciolecia (nazwę nadano dla uczczenia 10 rocznicy wprowadzenia w Polsce władzy komunistycznej) oddany został do użytku w 1955r. Stadion był miejscem zawodów sportowych, ale także oficjalnych uroczystości państwowych. W 1968 roku podczas centralnych dożynek Józef Siwiec dokonał tu samospalenia w proteście przeciwko udziałowi Polski w najeździe wojsk państw komunistycznych na Czechosłowację. W 1983 roku na Stadionie Dziesięciolecia odprawił Mszę Świątą Papież Jan Paweł II. W roku 1989 stadion został przekształcony w ogromne targowisko. W 2008 Stadion Dziesięciolecia zlikwidowano. Na jego miejscu powstaje Stadion Narodowy, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie planowana jest budowa rozległego zespołu biurowo – usługowo – mieszkaniowego.
W 2010r. odbył się konkurs na otoczenie Stadionu Narodowego. Zwycięska praca (JEMS + DAWOS) traktowała otoczenie Stadionu jako element kompleksu zielonego rozciągającego się od Parku Skaryszewskiego do Wisły. Ponieważ Praga jest dzielnicą, w której brakuje przestrzeni publicznej o dobrej jakości, otoczenie Stadionu stanowić mogłoby miejsce kontaktów i integracji społecznej, oferując atrakcje programowe dla wszystkich mieszkańców. Ważnym elementem tej oferty jest dostępność do terenów zielonych, stanowiących rekreacyjne zaplecze dzielnicy. Ulica Zieleniecka może pełnić w projekcie rolę alei o charakterze parkowym, łączącej a nie rozdzielającej tereny parkowe, które przecina. System przestrzeni o charakterze miejskim (place i ulice) tworzy tkankę miejską powiązaną z istniejącą strukturą miasta, z drugiej strony system terenów o charakterze parkowym, otwartym – przeznaczony jest dla amatorskiego sportu, rekreacji, rozrywki i imprez na wolnym powietrzu. Proponowane powiązanie w całość tych dwóch systemów kształtowania przestrzeni daje szansę powstania terenów publicznych o nowej jakości dla dużej i różnorodnej grupy użytkowników.
Osią rozwiązań kompozycyjnych jest realizacja „parku – zielonej doliny" łączącego Stadion z otaczającymi obszarami zabudowy miejskiej, tworzącego wydzieloną (związaną ze stadionem) strefę parkową, przestrzennie jednak powiązaną z Parkiem Skaryszewskim i z Wisłą, kształtowaną swobodnie w opozycji do silnie zdefiniowanego obszaru o charakterze miejskim zaprojektowanego w rejonie skrzyżowania Targowej, Grochowskiej, Zamojskiego i Zielenieckiej. Stadion z otoczeniem integruje istniejącą zabudowę tego rejonu Pragi i jej przyszłe centrum na terenie Portu Praskiego.
Konkurs nie został zrealizowany, ale zaproponowana koncepcja znalazła swoje odzwierciedlenie w zapisach uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Dworca Wschodniego.

Źródła:

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY ze zmianami - ujednolicona forma Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia_informacje/Studium.htm
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU przyjęta przez Uchwałę nr LXII/1789/2005 przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy 24 listopada 2005r.
http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/ratusz/strategia.pdf
PROJEKT KONKURSOWY NA OTOCZENIE STADIONU NARODOWEGO autorstwa zespołu JEMS + DAWOS (materiały firmy DAWOS)
MATERIAŁY KONKURSOWE NA SIEDZIBĘ ORKIESTRY SINFONIA VARSOVIA
http://www.sinfoniavarsovia.org/konkurs/

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Konurbacja w E11.pdf
    (plik: europan_e11_konurbacja.pdf, rozmiar pliku: 131.32 KB)
    Pobierz