EUROPAN

EUROPAN

Regulamin Europan E11

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 28 Lutego, 2011 - 12:34, admin

Regulamin Europan E11REGULAMIN KONKURSU EUROPAN E11

ZAWARTOŚĆ REGULAMINU

1. Warunki uczestnictwa
1.1. Uczestnicy
1.1. Zespoły
2. Rejestracja
3. Informacje dla zespołów
3.1. Komplet materiałów o terenie
3.2. Pytania i odpowiedzi
4. Wymagania dla uczestników
4.1. Liczba składanych prac
4.2. Anonimowość i wymagana zawartość wszystkich dokumentów i prac
4.3. Język
4.4. Wymagana zawartość prac zespołów
5. Dostarczanie prac
5.1. Dostarczanie prac konkursowych do europejskiego sekretariatu krajowego
5.2. Dostarczanie prac drogą elektroniczną
5.3. Informacje o dostarczonych pracach konkursowych
6. Wyniki i nagrody
7. Propagowanie konkursu
7.1. Wystawy
7.2. Publikacje
7.3. Strony internetowe
8. Prawa i obowiązki
8.1. Ubezpieczenie
8.2. Prawa własności
8.3. Prawa prezentacji i publikacji
8.4. Spory
9. Lista konkursów Europan E11

REGULAMIN KONKURSU EUROPAN 11

1. Warunki uczestnictwa

1.1. Uczestnicy

Europan 11 jest skierowany do zespołów, których członkiem jest architekt współpracujący lub też nie z przynajmniej jednym profesjonalistą z tej samej bądź innej dziedziny (architekci, urbaniści, architekci krajobrazu, inżynierowie, artyści itd.).
Każdy z uczestników (reprezentant zespołu, współautorzy, współpracownicy), niezależnie od jego zawodu, musi mieć mniej niż 40 lat w ostatnim dniu składania i wysyłania prac (patrz terminarz).

1.2. Zespoły

Współautorzy (Associates)


Muszą być młodymi profesjonalistami i posiadać dyplomy w swoich dziedzinach uzyskane w kraju europejskim, bez względu na narodowość. Jedynym wymogiem jest posiadanie dyplomu uczelni działającej w Europie.
Członkowstwo w Europejskim stowarzyszeniu zawodowym nie jest wymagane, za wyjątkiem współautorów nieposiadających dyplomu uzyskanego w kraju europejskim.

Współautorzy pracy konkursowej figurują jako jej autorzy we wszystkich publikacjach i na wszystkich wystawach, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Reprezentant zespołu (Team Leader)

Reprezentant zespołu musi posiadać dyplom architekta uzyskany w Europie lub posiadać status architekta na podstawie obowiązującego prawa w jednym z europejskich krajów. Jedynym wymogiem jest posiadanie dyplomu uczelni kształcącej na kierunkach architektonicznych działającej w Europie.
Członkowstwo w Europejskim stowarzyszeniu zawodowym nie jest wymagane, za wyjątkiem reprezentantów zespołu nieposiadających dyplomu uzyskanego w kraju europejskim.

Współpracownicy (Contributors)

W skład zespołów mogą wchodzić dodatkowi członkowie z tych samych lub innych dyscyplin, zwani współpracownikami.
Współpracownicy mogą, lecz nie muszą, posiadać dyplomy i nie są uważani za współautorów projektu.

Zmiany składu zespołu

Zarejestrowany zespół może dokonywać zmian w składzie zespołu przez nanoszenie zmian w elektronicznym formularzu rejestracyjnym do dnia zakończenia rejestracji uczestników konkursu (patrz terminarz). Po upływie tej daty, zmiany nie będą akceptowane.
Członkowie danego zespołu nie mogą być jednocześnie członkami innych zespołów.

Wykluczenie z uczestnictwa


Uczestnikami konkursu nie mogą być organizatorzy konkursu (członkowie organizacji Europanu, pracownicy lub wykonawcy pracujący dla miast, w których znajdują się tereny zgłoszone do konkursu, członkowie komisji technicznych, obserwatorzy i członkowie jury i ich pracownicy) oraz członkowie ich rodzin. Przeciwnie, osoba taka może uczestniczyć w konkursie Europanu
na terenie znajdującym się w innym kraju.

2. Rejestracja

Rejestracja zespołów odbywa się poprzez stronę internetową Europanu: www.europan-europe.com

Strona internetowa Europanu 11

Począwszy od dnia ogłoszenia konkursu (patrz terminarz), każdy z uczestników konkursów ma zapewniony swobodny dostęp do europejskiej strony internetowej Europanu pod adresem www.europan-europe.com.

Na stronie internetowej zostaną umieszczone następujące informacje: europejski regulamin konkursu Europan 11, prezentacje tematu konkursu oraz szczegółowe informacje o proponowanych terenach, pogrupowane tematycznie lub geograficznie, jak i prezentacje członków jury i szczegóły dotyczące krajowych organizacji Europanu.
Strona posiada dwie wersje językowe: angielską i francuską, za wyjątkiem materiałów dotyczących terenów konkursowych, które dostępne są w języku angielskim (i, w niektórych przypadkach, również w języku kraju, w jakim znajduje się dany teren).

Rejestracja zespołowa

Każdy zespół musi dokonać opłaty przez Internet w wysokości 100 euro.
W ciągu 48 godzin od wpłynięcia opłaty rejestracyjnej zostanie wysłane jej potwierdzenie.
Następnie do zespołu zostanie wysłany rachunek, kod dostępu i hasło.
Umożliwiają one dostęp do osobistej strony internetowej oraz materiałów do pobrania dotyczących wybranego terenu konkursowego.

3. Informacje dla zespołów

3.1. Komplet materiałów o terenie konkursowym

Zawiera on opisy miasta, terenu opracowania, jego otoczenia, założeń inwestora, jak również rysunki, zdjęcia i inne materiały graficzne niezbędne do opracowania projektu.
Komplet materiałów zapisanych w formie poszczególnych plików może być pobrany w formacie PDF, który jest wymagany dla pracy konkursowej.
Materiały dostępne są w języku angielskim, (w niektórych przypadkach, także w języku kraju, w którym znajduje się teren).
Istnieje możliwość pobrania materiałów dotyczących większej liczby terenów. Opłata rejestracyjna za dostęp do materiałów dotyczących każdego dodatkowego terenu wynosi 50 euro.

3.2. Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące terenu konkursowego

Dla każdego z terenów konkursowych zostaną zorganizowane spotkania zespołów z przedstawicielami miast i/lub deweloperami, którzy przedstawią szerzej problematykę lokalizacji i odpowiedzą na wszystkie pytania.
Każdy z krajów, nie później niż trzy tygodnie po ostatnim spotkaniu, przygotuje raport z jego przebiegu. Zostanie on dołączony do prezentacji terenu zamieszczonej na europejskiej stronie internetowej.
Dla każdego z terenów w określonym czasie (patrz terminarz) zostanie uruchomione forum pytań i odpowiedzi na europejskiej stronie internetowej.

Zasady konkursu

Na europejskiej stronie internetowej zostanie założone forum internetowe, na którym będzie można zadawać pytania. Pytania zostaną pogrupowane w kategorie, dla których będą udzielane pisemne odpowiedzi.

4. Wymagania dla uczestników

4.1. Liczba składanych prac

Każdy zespół może złożyć prace dotyczące większej liczby terenów konkursowych, pod warunkiem, że są one położone w rożnych krajach i są oceniane przez różne sądy konkursowe.

4.2. Anonimowość i wymagana zawartość wszystkich dokumentów i prac

Kod pracy

Każdy zespół oznacza swoją pracę wybranym przez siebie kodem. Kod ten jest wpisywany w poziomy prostokąt umieszczony w lewym górnym rogu każdego z dokumentów. Kod musi się składać z dwóch liter alfabetu łacińskiego i następujących po nich trzech cyfr.
Zespoły przygotowujące prace dla różnych terenów konkursowych muszą każdą z nich oznaczyć innym kodem.
Nazwa terenu konkursowego
Nazwa terenu musi być umieszczona na każdym ze złożonych dokumentów pod kodem.

Tytuł projektu

Zespół wybiera tytuł dla swojego projektu, który musi zostać umieszczony na każdym ze złożonych dokumentów.

4.3. Język

W projektach musi być używany język kraju, w którym znajduje się teren konkursowy lub język angielski.

4.4. Wymagana zawartość prac zespołów

Praca konkursowa musi zawierać następujące elementy:

Trzy plansze formatu A1

Graficzna część projektu musi być przedstawiona na planszach o wymiarach 594mm x 840mm umieszczonych na płaskim, sztywnym, lekkim i mocnym podkładzie. Plansze muszą mieć układ pionowy i być ponumerowane od 1 do 3 w górnym prawym rogu. W lewym górnym rogu znajduje się kod oraz nazwa miasta. Zespół samodzielnie decyduje o umieszczeniu tytułu projektu. Zaleca się korzystanie z plansz nie grubszych niż 3 mm.

Zawartość plansz:

- plansza 1 przedstawiająca urbanistyczne założenia w kontekście miasta oraz kwestii stanowiących istotę propozycji projektowej,
- plansze 2 i 3 przedstawiające całość projektu z położeniem nacisku na rozwiązania architektoniczne. Szczególnie istotne jest przedstawienie relacji pomiędzy elementami proponowanymi, a istniejącym kontekstem terenu, w tym trójwymiarowa prezentacja projektu.

Skale stosowane na graficznych i opisowych elementach prezentacji muszą być skalami graficznymi.
Niespełnienie powyższych wymagań dotyczących plansz może prowadzić do podjęcia przez jury decyzji o wykluczeniu zespołu z konkursu.
W żadnym przypadku jury nie może uwzględniać dodatkowych rysunków ani modeli przy ocenie prac, natomiast dołączenie dodatkowych rysunków lub modeli do materiałów konkursowych może być przyczyną dyskwalifikacji zespołu.

Zeszyt

Zeszyt powinien mieć poziomy format A3.
Zeszyt powinien zawierać nie więcej niż 10 stron oraz następujące elementy:
- trzy strony będące pomniejszoną kolorową kopą plansz 1, 2 i 3
- siedem stron materiały wyjaśniającego zawierającego tekst, schematy i/lub rysunki
Tekst zeszytu – z wyłączeniem plansz – sporządzane są w języku danego kraju lub w języku angielskim, lub tylko w języku angielskim;

Informacje osobowe dotyczące członków zespołów
Zamknięta koperta formatu A4 (210 mm x 297 mm) musi zawierać wszystkie dokumenty niezbędne do stwierdzenia tożsamości, a także spełnienia warunków udziału w konkursie.
Braki w zawartości objętej poniższym wykazem (punkty 1-4) powodują dyskwalifikację zespołu.

Wymagana zawartość koperty:

1- Wypełniony wydruk elektronicznego formularza identyfikacyjnego z zapisanym ręcznie kodem, deklaracją autora i podpisaną zgodą na warunki konkursu, na podstawie wzoru zamieszczonego na stronie internetowej
2- W przypadku reprezentanta zespołu – kopia dokumentu/dyplomu uczelni europejskiej lub dokumentu potwierdzającego posiadanie status architekta zgodnie z przepisami kraju europejskiego.
3- W przypadku każdego współautora, niezależnie od tego, czy jest on/ona architektem, czy przedstawicielem innego zawodu – kopia dokumentu/dyplomu poświadczającego europejskie kwalifikacje lub wobec braku takich kwalifikacji, dokument potwierdzający status architekta zgodnie z przepisami kraju europejskiego.
4- Kopia dokumentu tożsamości każdego reprezentanta zespołu, współautora i współpracownika potwierdzającego wiek poniżej 40 roku życia, niezależnie od ich zawodów.
Zamknięta koperta nie może zawierać innych materiałów niż wymienione w punktach 1 do 4.

5. Dostarczanie prac

5.1. Dostarczanie prac konkursowych do europejskiego sekretariatu krajowego

Zawartość

Składana praca musi obejmować 3 plansze oraz zamkniętą kopertę.

Miejsce dostarczania prac

Sekretariat krajowy, odpowiedni dla terenu konkursowego wybranego przez zespół.

Sposób dostarczania prac konkursowych

- Prace mogą być dostarczane bezpośrednio do siedziby sekretariatu krajowego (patrz wykaz i godziny otwarcia), nie później niż w ostatnim dniu składania prac (patrz terminarz).
- Prace mogą być też nadsyłane pocztą lub firmą kurierską nie później niż w ostatnim dniu składania prac (patrz terminarz). Na opakowaniu przesłanej w taki sposób pracy musi być oznaczona data jej nadania bez względu na metodę dostawy. Data nadania nie może być późniejsza niż ostatni dzień składania prac (patrz terminarz).
Praca wysłana po tym terminie nie zostanie dopuszczona do oceny.
Na przesyłce należy umieścić kod pracy oraz nazwę terenu konkursowego.

Szczególne warunki nadsyłania prac pocztą lub firma kurierską

1- Sekretariaty krajowe nie biorą na siebie żadnych kosztów związanych z dostarczeniem przesyłki.
W przypadku przesyłki krajowej koszty jej dostarczenia muszą być pokryte przed nadaniem.
W przypadku przesyłki międzynarodowej, zespół musi upewnić się w placówce pocztowej lub w firmie kurierskiej, że zostaną przez nie załatwione wszelkie formalności związane z transportem międzynarodowym (formalności celne, deklaracja wartości, ubezpieczenie od kosztów dodatkowych czynności celnych itd.).
2- Dla wszystkich materiałów wysłanych w ten sposób, określony został ostateczny termin przyjmowania dokumentów (patrz terminarz).

5.2. Dostarczanie prac drogą elektroniczną

Wymagane jest złożenie prac drogą elektroniczną, lecz w żadnym wypadku prace składane w ten sposób nie zastępują prac przedkładanych w wersji papierowej, które wykorzystywane są w celu oceny projektów.

Zawartość

Składana praca musi obejmować:
- każdą z plansz w formacie A1, rozdzielczości 3000 pikseli szerokości, w formacie JPEG o maksymalnym rozmiarze 3Mb na planszę
- zeszyt (maksymalnie 7 stron wyłączając 3 plansze) w poziomym formacie A3, rozdzielczości 3000 pikseli wysokości, w formacie JPEG o maksymalnym rozmiarze 3Mb na stronę

Miejsce i sposób dostarczania prac konkursowych

Zespół dostarcza swój projekt za pośrednictwem strony internetowej z dostępem zapewnionym na osobistej stronie internetowej w zakładce

Rejestracja.

5.3. Informacje o dostarczonych pracach konkursowych

Poszczególne sekretariaty określają kody przedkładanych prac konkursowych, dla każdego z terenów zgodnie z kolejnością ich składania. Listy kodów dostępne są na europejskiej stronie internetowej wraz z prezentacją każdego terenu.
Znajdują się tam również informacje o kompletności prac konkursowych lub o ewentualnych brakujących materiałach. Brakujące dokumenty można ponownie przesłać jednak nie później niż w ostatnim dniu składania prac (patrz terminarz).

1.6. Wyniki i nagrody

Wyniki

Wyniki Europanu 11 zostaną zamieszczone w tym samym momencie na europejskiej stronie www.europan-europe.com (patrz terminarz).

Nagrody dla zwycięzców

Zwycięzcy otrzymują nagrody pieniężne będące równowartością 12.000 euro (brutto) w walucie kraju, w którym znajduje się teren konkursowy (wysokość nagrody zostanie przeliczona po kursie obowiązującym w dniu ogłoszenia wyników).
Organizatorzy zobowiązują się do przestrzegania decyzji krajowych jury i do wypłacenia nagród pieniężnych w ciągu 90 dni od dnia ogłoszenia wyników.

Nagrody za drugie miejsce

Laureaci drugich miejsc otrzymują nagrody pieniężne będące równowartością 6.000 euro (brutto) w walucie kraju, w którym znajduje się teren konkursu (wysokość nagrody zostanie przeliczona po kursie obowiązującym w dniu ogłoszenia wyników).
Organizatorzy zobowiązują się do przestrzegania decyzji krajowych jury i do wypłacenia nagród pieniężnych w ciągu 90 dni od dnia ogłoszenia wyników.

Wyróżnienia

Autorzy prac, którym zostaną przyznane wyróżnienia, nie otrzymują nagród pieniężnych.

7. Propagowanie konkursu

7.1. Wystawy

Uroczystości krajowe

Ogłoszenie wyników konkursu może być okazją do organizacji wystaw i konferencji prasowych we wszystkich krajach organizujących i stowarzyszonych.
Wszystkie projekty nadesłane w danym kraju muszą być zaprezentowane co najmniej za pomocą plansz lub płyt CD lub na stronie internetowej.

W tym samym czasie organizacje krajowe organizują spotkania laureatów konkursu z architektami, klientami i deweloperami, mające na celu wdrożenie nagrodzonych projektów w fazę realizacji.
Międzynarodowa wystawa oraz konferencja na temat rezultatów
Ogłoszenie wyników konkursu może być okazją do zorganizowania wydarzenia skupiającego wszystkie nagrodzone zespoły (którym przyznano pierwsze i drugie miejsce) w celu zaprezentowania wyników konkursu, przeprowadzenia debaty na temat zwycięskich projektów i perspektyw ich realizacji oraz zorganizowania warsztatów na forum miasta goszczącego.

Konferencja na temat rezultatów ma na celu rozpoczęcie profesjonalnej dyskusji na temat wyników konkursu. Konferencji towarzyszą warsztaty z udziałem sekretariatów krajowych Europanu, zwycięskich zespołów, przedstawicieli terenów, architektów oraz przedstawicieli branży budowlanej.

7.2 Publikacje

Publikacje krajowe

Zgodnie z warunkami i w różnych formach każdy sekretariat krajowy wyda wysokiej jakości publikację pokazującą co najmniej projekty nagrodzone oraz te, którym przyznano wyróżnienia w konkursach krajowych.

Publikacje europejskie

Pod kierunkiem Sekretariatu Europejskiego zostanie opublikowany europejski katalog nagrodzonych prac prezentujący wszystkie projekty, którym przyznano nagrody główne i drugie nagrody. Nie jest przy tym zobowiązany do publikacji prac, którym przyznano wyróżnienia.
Każdy nagrodzony zespół otrzymuje jeden egzemplarz.
Katalog będzie do nabycia w specjalistycznych księgarniach, w sekretariatach krajowych i w Sekretariacie Europejskim Europanu.

7.3. Strony internetowe

Krajowe strony internetowe Europanu
W bieżącej sesji połączone za pomocą linków ze stroną europejską, strony internetowe stworzone przez krajowe organizacje Europanu prezentują wyniki konkursu i sprawozdania krajowych jury.

Europan Europa

W bieżącej sesji na stronie www.europan-europe.com umieszczane są wszelkie ogólnoeuropejskie informacje takie jak szczegóły dotyczące konkursu, terminarz związanych z nim wydarzeń i aktualności.
Strona prezentuje także wszystkie tematy i nagrodzone projekty z poprzednich sesji Europanu, ich ukończone lub trwające realizacje, oraz umożliwia zakup publikacji.

8. Prawa i obowiązki

8.1. Ubezpieczenie

Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty.

8.2. Prawa własności

Wszystkie materiały otrzymane przez organizatorów przechodzą na ich własność, włącznie z prawem do ich reprodukcji.
Prawa autorskie do nadesłanych prac zachowują w całości ich autorzy.

8.3. Prawa prezentacji i publikacji

Moratorium na publikację

Zespoły nie mogą publikować rysunków objętych konkursem lub ujawniać swoich nazwisk poprzez wykorzystanie swojego projektu w jakichkolwiek powiadomieniach przed wydaniem przez jury decyzji lub przed oficjalnym ogłoszeniem wyników. Tego rodzaju publikacja może skutkować wykluczeniem z konkursu.

Publikacja

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji bez ograniczeń wszystkich dostarczonych prac konkursowych.
Projekty są wystawiane lub publikowane z podaniem nazwisk autora/autorów, reprezentanta zespołu oraz współautorów.

8.4. Spory

W przypadku sporów instytucją rozstrzygającą jest Rada Europejska Federacji Europan, działająca wówczas jako sąd polubowny.

9. Lista konkursów Europan 11

Na europejskiej stronie internetowej umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące konkursów przeprowadzanych w poszczególnych krajach (liczba terenów, liczba nagród, warunki uzyskania pozwolenia na budowę itd.) oraz szczegóły dotyczące struktur krajowych i europejskich oraz imiona i nazwiska osób w nich działających w każdym z krajów.

Na europejskiej stronie internetowej znajdują się listy członków krajowych jury.
 

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: europan_e11_regulamin_uczestnika.pdf, rozmiar pliku: 142.91 KB)
    Pobierz