EUROPAN

EUROPAN

Europan E12 - temat przewodni

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 21 Marca, 2013 - 23:02, redaktor

Europan E12 - temat przewodni

Osiedle za żelazną bramą fot. Osiedle za żelazną bramą

Warszawa – Polska – Europan E12

KU RÓWNOWADZE MIĘDZY METROPOLITARNOŚCIĄ A LOKALNOŚCIĄ

http://www.europan-europe.eu/en/session/europan-12/site/warszawa

panel rejerstracji na europejskiej stronie Europanu

RODZAJ PROJEKTU: urbanistyczno-architektoniczny
LOKALIZACJA WARSZAWA – osiedle Za Żelazną Bramą
LICZBA MIESZKAŃCÓW: Miasto 1 708 491 mieszkańców. Aglomeracja ok. 3 100 000  mieszkańców
OBSZAR OPRACOWANIA STUDIALNEGO: 156 ha
OBSZAR PROJEKTU:  7,25 ha
ZGŁASZAJĄCY TEREN: Miasto stołeczne Warszawa
WŁAŚCICIELE TERENU:  Spółdzielnia Mieszkaniowa Wolska Żelazna Brama, Miasto stołeczne Warszawa, Skarb Państwa.
EFEKT ZWYCIĘZSTWA W KONKURSIE
Udział w dyskusjach nad rozwojem obszaru konkursowego.

TEREN KONKURSOWEGO W KONTEKŚCIE IDEI MIASTA OTWARTEGO NA ZMIANY.
Osiedle Za Żelazną Bramą zostało wybudowane w latach 1965-1972 w samym centrum Warszawy. Jego najważniejszym elementem jest 19 niemal identycznych 16 kondygnacyjnych budynków mieszkalnych o długości  87 metrów każdy. W części osiedla nowa wielofunkcyjna zabudowa wypełnia przestrzeń osiedla w taki sposób jakby jego budynki były skałami pomiędzy którymi znajduje się teren budowlany. Konkursowy teren projektowy znajduje się w części osiedla gdzie nowa zabudowa wkracza głównie na tereny dotychczas niezabudowane, a przestrzenie pomiędzy budynkami mieszkalnymi osiedla pozostają niemal nienaruszone. Integralną częścią pierwotnego osiedla są niskie budynki handlowo- usługowe, oświatowe i służby zdrowia. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zastąpienie części z nich bardziej intensywną zabudową. Ważną kwestią jest  poprawa jakości życia na tym terenie, znalezienia równowagi między nieparlamentarnością a lokalnością, między zachowaniem wartości historycznego już dziś osiedla, a nadaniem nowej jakości fragmentowi miasta, który już jest obszarem w którym zachodzą zmiany wynikające ze zmieniających się potrzeb.

UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE
Warszawa-stolica i główny ośrodek gospodarczy Polski jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się europejskich metropolii. Teren opracowania projektowego potrzebuje strategii rozwoju w kontekście zachodzących tu zmian: aby tchnąć nowe życie w przestrzeń pomiędzy budynkami i dostosować modernistyczne budynki mieszkalne do dzisiejszych potrzeb różnych mieszkańców, zapewnić właściwy kierunek przekształceń zabudowy towarzyszącej, która tworzy front osiedla od strony ulicy, wprowadzić nowe sposoby użytkowania. Wszystko po to aby teren ten  korzystał z tego iż znajduje się w żyjącym przez całą dobę mieście, a jednocześnie był chroniony od wynikających z tego negatywnych konsekwencji 
Ważnym zjawiskiem ostatnich lat w całej Polsce jest wzrost aktywności na rzecz udziału mieszkańców w kształtowaniu ich otoczenia. Fundacja Na Miejscu rozpoczęła proces działań mających na celu ukształtowanie z udziałem mieszkańców zielonego terenu rekreacyjnego, które jest częścią  konkursowego terenu zadania projektowego.

OPIS MIEJSCA
Osiedle Za Żelazną Bramą powstało na obszarze, który do II Wojny Światowej był częścią gęsto zabudowanego tradycyjnego miasta.
Obszar opracowania studialnego został wyznaczony tak aby objął całe osiedle  Za Żelazną Bramą, różne rodzaje otaczającej je przestrzeni, a także zasadniczą część XVIII wiecznego założenia Osi Saskiej, które powstało z inicjatywy królów Saksonii, którzy zostali wybrani na królów Polski. Fragmenty założenia zachowały się także w bezpośrednim sąsiedztwie terenu opracowania projektowego. Nazwa  Za Żelazną Bramą  pochodzi od bramy oddzielającej  najważniejszy element osi – Ogród Saski – od jej dalszej części.

OTWARTOŚĆ NA ZMIANY: NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE DO WZIĘCIA POD UWAGĘ
Teren opracowania projektowego otoczony jest “rozwijającym się Manhattanem” z wieżowcami hoteli i budynków mieszkalnych, które czynią strukturę osiedla Za Żelazną Bramą bardziej złożoną. Niewielkie mieszkania dostępne z długich korytarzy i zła jakość wykonania sprawiały iż osiedle Za  Żelazną Bramą od początku dawało swoim mieszkańcom liczne powody do narzekań. Do tego dość szybko doszła krytyka ze strony architektów i innych specjalistów. Głównymi jej punktami były monotonia, wielka skala i totalność planowania. Oś Saska i niektóre inne elementy historyczne zostały uwzględnione przy kształtowaniu osiedla, ale jednocześnie zdominowane przez nie. Dość szybko duża część przestrzeni wspólnych w parterach budynków została przekształcona w sklepy. W 1986 roku osiedle Za Żelazną Bramą było przedmiotem międzynarodowych warsztatów architektonicznych “Od osiedla do śródmieścia”, których uczestnicy zaproponowali radykalne zmiany w jego przestrzeni. W ostatnich dziesięcioleciach wszystkie 19 budynków zostało wyremontowanych. Niektóre rozwiązania architektoniczne zostały zmienione w celu poprawy warunków termicznych budynków. Przy tym konsekwentnie ukształtowana kompozycja graficzna elewacji została zachowana. Obecnie na fali wzrastającej sentymentalnej popularności dziedzictwa późnego modernizmu także osiedle Za Żelazną Bramą zyskuje coraz liczniejszych fanów. Wielu z nich zwraca uwagę na problem utraty terenów zielonych wywołany przez powstawanie nowej zabudowy.
Centralne położenie i bardzo małe mieszkania ściągają  Za Żelazną Bramę ludzi przybywających do Warszawy z innych miejsc Polski i świata. Mieszka tu spora społeczność wietnamska. Wiele z mieszkań zostało przekształconych w biura niewielkich firm. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje współistnienie funkcji mieszkaniowej i usługowej. Zadanie polega na uczynieniu złożonej tożsamości tego obszaru jego atutem.

Warszawa – Poland – europan 12

FINDING BALANCE BETWEEN CENTRALITY AND LOCALITY

http://www.europan-europe.eu/en/session/europan-12/site/warszawa

panel rejerstracji na europejskiej stronie Europanu

CATEGORY: urban / architectural
TEAM REPRESENTATIVE: urban design / architect professionnal
LOCATION: WARSZAWA - osiedle Za Żelazną Bramą
POPULATION: City 1 708 491 inhab. Conurbation ca. 3 100 000  inhab.
STRATEGIC SITE:   156  ha
SITE OF PROJECT: 7,25 ha
SITE PROPOSED BY: Municipality of Warszawa
OWNER(S) OF THE SITE: Wolska Żelazna Brama Housing Cooperative,
                                            Municipality of Warszawa, State Treasury 

COMMISSION AFTER COMPETITION
Participation in the discussions on the development of the area

HOW THE SITE CAN CONTRIBUTE TO THE ADAPTABLE CITY?
Za Żelazną Bramą settlement (built 1965-1972) in the very center of Warszawa. It includes 19 nearly identical 16 storey 87 meters long apartment buildings. At the part  of the settlement the new multifunctional development treats the settlement buildings like a rocks to built between.  Site of the project is located in the part where the new development has entered into not developed areas leaving the spaces by the apartment buildings nearly untouched. The integral part of the original settlement create low rise educational, commercial and healthcare buildings. The development plan allows to replace some of them by the more intensive development.  There is a question of improving the quality of live here, finding balance between centrality and locality, between preserving the values of already historical space and  giving the new quality to the adaptable city which is already there.

CITY STRATEGY
Warszawa- the capital of Poland and its economical center is one of the most dynamically developing metropolises of  Europe. The site needs a strategy in the context of rapid changes: to give a new life into in-between spaces and adjust the modernist residential buildings  to nowadays needs of diverse inhabitants, to propose development of accompanying buildings, which act as one of the main city streets frontage, introduce new uses, let the area profit from the 24 city but provide protection from its negative consequences. 
The phenomenon of the last years in the whole Poland, is the boom of the activity toward the growth of the participation of the inhabitants in the development of their neighborhoods. Nongovernmental organization Fundacja Na Miejscu starts the process of community planning of the green recreational area which is part of the site of project.

SITE DEFINITION
Za Żelazną Bramą  settlement had been established on the area which until the Second World War was covered by very dense traditional city pattern. During the war the German occupants has created here the Jewish Ghetto. Afterwards they had exterminated the Jews and demolished the majority of the development of the area.
The strategic site has been defined in order to cover the whole Za Żelazną Bramą settlement, different kind of surrounding development, and the central area of the XVIII century assembly of Oś Saska (Saxon Axis) created by the Saxonian kings which had been elected to be the kings of Poland. The elements of the assembly are still present in the direct neighborhood of the site of the project. The name Za Zelażną Bramą (Behind the Iron Gate) comes from the gate which had been dividing the park which is the most important element of the axis from the farther part of it.

ADAPTABILITY : MAIN CHALLENGES TO TAKE INTO ACCOUNT
The site of the project is in the middle of “emerging Manhattan” with new high-rise hotels, office and residential buildings which made the structure of Za Żelazną Bramą settlement more complex. Small size of the apartments, long access corridors and bad quality of finishing of the buildings had made Za  Żelazną Bramą since its origins a subject of complaints of its inhabitants. Aditionally quite quickly had come the critic from the site of architects and other specialists. The main points were monotony, big scale and totality in planning. Oś Saska and some other historical elements had been followed in the pattern of Za Żelazną Bramą but at the same time dominated by it. Quite quickly the big part of the common spaces in the ground floors of the apartment blocks have been converted into shops. In 1986 Za Żelazną Bramą was the subject of the international architectural workshops “From neighborhood to downtown” which participants proposed radical changes. In the last decades all 19 big buildings had been renovated. Some architectural solutions had been changed in order to improve the thermal insulation but strong graphical layout of the elevations is preserved. Now on the wave of sentimental popularity of the heritage of late modern also Za Żelazną Bramą got its fans. Many point the loss of green areas caused by the new development.
Central location and the very small size of the apartments attract to Za Żelazną Bramą people who come to Warsaw from the other places of Poland and the world. There is a large Vietnamese community.  Many of the apartments are being used as the offices of the small firms. The local development plan foresees the coexistence between housing and services. The question is to use this complex identity as an opportunity.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Europan_12_Polska_Warszawa_board_1_phase2_syntetic site .pdf
  (plik: europan_12_polska_warszawa_board_1_phase2_syntetic_site_.pdf, rozmiar pliku: 2180.58 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Europan_12_Polska_Warszawa_board_2_phase2_syntetic site .pdf
  (plik: europan_12_polska_warszawa_board_2_phase2_syntetic_site_.pdf, rozmiar pliku: 6773.57 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Europan_12_Polska_Warszawa_board_3_phase2_syntetic site .pdf
  (plik: europan_12_polska_warszawa_board_3_phase2_syntetic_site.jpg, rozmiar pliku: 3112.53 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Europan_12_Polska_Warszawa_board_4_phase2_syntetic site .pdf
  (plik: europan_12_polska_warszawa_board_4_phase2_syntetic_site_.pdf, rozmiar pliku: 1721.76 KB)
  Pobierz