EUROPAN

EUROPAN

Europan E12 - regulamin

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 21 Marca, 2013 - 23:14, redaktor

Europan E12 - regulamin

ZASADY KONKURSU EUROPAN 12

 PODSUMOWANIE
1. Warunki kandydowania
1.1 Kandydaci
1.2 Tworzenie zespołów
1.3 Zmiana zespołu
1.4 Niezgodność aplikacji
2. Rejestracja
2.1 Strona internetowa Europan 12
2.2 Rejestracja zespołu
3. Elementy dostępne dla kandydata lub zespołu kandydatów
3.1 Kompletny folder obiektu
3.2 Odpowiedzi na pytania
4. Usługi świadczone przez kandydatów
4.1 Liczba zgłoszeń do konkursu
4.2 Anonimowość i zawartość każdego dokumentu, wysyłka
4.3 Język
4.4 Elementy przedstawiane przez zespół
5. Typ raportu
5.1 Raport cyfrowy
5.2 Informacje o raportach
6. Wyniki i nagrody
6.1 Wyniki
6.2 Nagrody dla zwycięzców
6.3 Nagrody dla wyróżnionych

6.4 Specjalne wyróżnienie
7. Publikacja wyników konkursu
7.1 Wystawy
7.2 Publikacje
7.3 Strony internetowe
8. Prawa i obowiązki
8.1 Własność
8.2 Prawo do wystawiania i publikacji
8.3 Kwestie sporne
9. Lista konkursów Europan 12

  

ZASADY KONKURSU EUROPAN 12


1. Warunki kandydowania
1.1 Kandydaci

Europan 12 jest skierowany do każdego zespołu składającego się przynajmniej z jednego architekta, związanego lub nie z jednym lub kilkoma specjalistami z tej samej lub innej dyscypliny (architekci, planiści, architekci krajobrazu, inżynierzy, artyści, itd.).
Wszyscy członkowie zespołu, niezależnie od zawodu, nie mogą mieć więcej niż czterdzieści lat przed upływem terminu składania prac (patrz kalendarz).

 

1.2 Tworzenie zespołów
Nie ma ograniczeń co do liczby członków w zespole.

Przedstawiciel zespołu
Przedstawiciel zespołu musi być dyplomowanym architektem pochodzącym z kraju europejskiego lub mającym status architekta według prawa danego kraju europejskiego. Europejskie dyplomy uniwersyteckie lub z architektonicznych szkół wyższych zatwierdzone w Europie są wymagane.
W niektórych przypadkach, gdy jest to wymienione w definicji strony (patrz: podsumowanie strony), rola przedstawiciela zespołu może być otwarta dla innych dziedzin zawodowych dotyczących urbanistyki i architektury (architekt krajobrazu, planista, architekt-inżynier). Ta osoba będzie jednak również zmuszona do okazania europejskiego dyplomu uniwersyteckiego lub z architektonicznej szkoły wyższej zatwierdzonej w Europie. W tym przypadku konieczne jest, aby zespół obejmował również co najmniej jednego architekta.
Rejestracja do izb lub zgrupowań zawodowych jest opcjonalna, chyba że przedstawiciel zespołu nie posiada dyplomu europejskiego.
Przedstawiciel zespołu jest jedynym partnerem dialogu z sekretariatami krajowymi i europejskimi.

 

Członkowie
Członkowie są uważani za autorów projektu i pojawiają się jako tacy we wszystkich publikacjach i wystawach krajowych i europejskich.
Są to młodzi profesjonaliści z europejskim dyplomem odpowiadającym ich dyscyplinom i narodowości.
Europejskie dyplomy uniwersyteckie lub z architektonicznych szkół wyższych zatwierdzone w Europie są wymagane.
Rejestracja do izb lub zgrupowań zawodowych jest opcjonalna, chyba że przedstawiciel zespołu nie posiada dyplomu europejskiego.

Współpracownicy
Zespoły mogą szukać pomocy u innych osób, zwanych dalej współpracownikami.
Pracownicy mogą posiadać lub nie posiadać kwalifikacji, ale nigdy nie będą brani pod uwagę jako autorzy projektu.

 

1.3 Zmiana zespołu
Zarejestrowany zespół może dodawać lub usuwać członków i współpracowników poprzez zmianę swojej fiszki na stronie internetowej do dnia upływu terminu składania wniosków (28 czerwca 2013). Żadne dalsze zmiany nie będą brane pod uwagę.
Żaden z członków zespołu nie może być częścią innego zespołu.

1.4 Niezgodność aplikacji
Żaden z organizatorów konkursu (członkowie struktur Europanu, pracownicy i zleceniobiorcy miast i organizacji partnerskich oferujących teren do konkursu w bieżącej sesji, członkowie komitetów eksperckich, obserwatorzy, jurorzy i ich pracownicy) oraz członkowie ich rodzin nie są uprawnieni do wzięcia udziału w konkursie z powodu ich powiązań. Mogą oni jednak uczestniczyć w konkursie Europan ze strony innego kraju.

 

2. REJESTRACJA
Rejestracja odbywa się za pośrednictwem europejskiej strony internetowej: www.europan-europe.eu.
Zgłoszenie się do konkursu oznacza akceptację jego zasad.
Zgodnie z ustawą 78-17 z 6 stycznia 1978 r. w sprawie danych, plików i podstawowych praw, ochrona danych osobowych podczas rejestracji jest gwarantowana.

 

2.1 Strona internetowa Europan 12
Od dnia rozpoczęcia konkursu (18 marca 2013), europejska strona XII sesji konkursu jest dostępna bezpłatnie pod adresem: www.europan-europe.eu.
Znajdują się tam wszystkie zasady europejskiego konkursu Europan 12, temat sesji, szczegółowe i syntetyczne fiszki dotyczące proponowanych obszarów, sklasyfikowanych według rodzin tematycznych lub geograficznych, jak również skład jury i organizacja wszystkich struktur Europanu.
Strona, oprócz dostępu do informacji na temat konkursu, pozwala na rejestrację i cyfrowego przesyłania pełnej dokumentacji każdego zespołu.
Strona
jest dwujęzyczna, francusko-angielska, z wyjątkiem dokumentów terenów w języku angielskim (i ewentualnie w lokalnym języku, gdzie znajduje się konkretny teren).

 

2.2 Rejestracja zespołu
Każdy zespół musi dokonać wpłaty w wysokości 150 przelewem elektronicznym. Koszty wpisowego nie są zwracane. Kwota ta obejmuje rejestrację, kompletny folder obiektu, druk materiału na sztywnych tablicach oraz notatnika przez krajowe sekretariaty.
Zatwierdzenie płatności odbywa się automatycznie za pośrednictwem strony internetowej. Zespół ma odtąd dostęp do spersonalizowanej zony i cyfrowej wysyłki raportu, a także możliwość pobrania kompletnego pliku z wybranym obszarem.

 

3. Elementy dostępne dla kandydata lub zespołu kandydatów

3.1 Kompletny folder obiektu
Zawiera on szczegółowe pisemne dokumenty dotyczące miasta, terenu, jego kontekstu i plany deweloperów, a także plany, fotografie i wszystkie graficzne dokumenty niezbędne do projektu.
Językiem kompletnej strony internetowej jest angielski i ewentualnie lokalny język, gdzie znajduje się teren.
Możliwe jest uzyskanie jednego lub kilku folderów dodatkowych obiektów. Za każdy dodatkowy folder należy wpłacić równowartość 50 €.

 

3.2 Odpowiedzi na pytania
Tereny
Na każdym terenie organizowane jest jedno spotkanie między zespołami i miastem i/lub deweloperem, tak aby dogłębnie wyjaśnić problematykę miejsca i odpowiedzieć na pytania.
Sprawozdanie zostaje następnie sporządzone w języku angielskim przez krajową strukturę danego miejsca w terminie do dwóch tygodni po spotkaniu. Jest ono od tej pory dostępne na europejskiej stronie internetowej, razem z resztą fiszek dotyczących prezentacji miejsc.
Ponadto, każda strona posiada forum najczęściej zadawanych pytań (FAQ), które jest otwarte na tej samej europejskiej stronie internetowej podczas danego okresu (patrz kalendarz).

Zasady
Forum najczęściej zadawanych pytań (FAQ) znajduje się na europejskiej stronie internetowej. Pytania są pogrupowane tematycznie, a przemyślane odpowiedzi są napisane do każdego z nich.

 

4. Usługi świadczone przez kandydatów
4.1 Liczba zgłoszeń do konkursu
Każdy zespół może zgłaszać różne obiekty, pod warunkiem, że te ostatnie należą do różnych krajów i/lub są oceniane przez różne jury (np. w przypadku krajów partnerskich).


4.2 Anonimowość i zawartość każdego dokumentu, wysyłka
Kod
Kod
jest przypisany każdemu projektowi automatycznie podczas pobierania raportu. Zespoły nie znają kodów, które są im przypisane i dzięki którym jury zapoznaje się z projektem. Podczas zniesienia anonimowości, link zostanie stworzony automatycznie za pośrednictwem bazy danych projektów, znajdującej się na europejskiej stronie internetowej, pomiędzy kodem i składem zespołu.

Nazwa terenu i tytuł projektu
Nazwa terenu i tytuł projektu muszą znajdować się na każdym dokumencie.

 

4.3 Język
Propozycje pisane są w języku angielskim lub lokalnym języku, gdzie znajduje się dany teren, z wyjątkiem raportu cyfrowego, który musi być tylko w języku angielskim lub angielskim oraz w lokalnym języku, gdzie znajduje się dany obiekt.

 

4.4 Elementy przedstawiane przez zespół

Cyfrowymi elementami raportu są:

1. Trzy tablice w formacie A1
Tablice o wymiarach 594mm x 841mm muszą być przedstawione w pionie i ponumerowane od 1 do 3 w górnym prawym rogu. W lewym górnym rogu znajduje się puste pole o szerokości 60mm i wysokości 40mm, zarezerwowane dla automatycznego wstawiania kodu. Obok zespół wpisuje nazwę miasta. Miejsce tytułu propozycji jest kwestią wyboru.

Zawartość tematyczna tablic jest następująca:

• tablica 1 poświęcona jest wyjaśnieniu urbanistycznych pomysłów opracowanych w ramach projektu w kwestii lokalizacji i tematycznego ukierunkowania projektu;
• tablice 2 i 3 przedstawiają cały projekt z rozwojem architektury propozycji, w szczególności relacji między nowymi działaniami a istniejącym kontekście terenu, zawierające trójwymiarowe prezentacje projektu.

Wszystkie grafiki i prezentacja muszą posiadać skalę graficzną.
Niezgodność z instrukcją opisu tablic może, w razie potrzeby i jeżeli jury tak zdecyduje, doprowadzi

do zdyskwalifikowania zespołu.

 

2. Notatnik cyfrowy
Notatnik
cyfrowy musi być dostarczony w formacie A3 (420mm x 297mm), ułożony w poziomie. W lewym górnym rogu znajduje się puste pole o szerokości 6cm i wysokości 4cm, zarezerwowane do automatycznego wstawiania kodu.
Notatnik ma zawiera

maksymalnie siedem stron, wyjaśniać treści projektu poprzez teksty, schematy i/lub rysunki.
Teksty w notatniku mają być tylko w języku angielskim lub angielskim oraz w języku danego kraju.

 

3. Dane osobowe członków zespołu
Dokumenty wymagane do zniesienia anonimowości i dopuszczalności wniosków muszą być zeskanowane i wysłane za pośrednictwem europejskiej strony internetowej.
Uwaga! Każdy projekt nie zawierający wszystkich dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 2, może powodować eliminację zespołu.


Ta „cyfrowa koperta" musi zawiera

:


1. Fiszkę zespołu, oświadczenie o prawach autorskich i akceptację regulaminu konkursu, zawartych na stronie internetowej, załączonych za pośrednictwem spersonalizowanej strony dostępu zespołu, które należy wypełnić i podpisać.
2. Dla każdego członka zespołu:
- zeskanowaną kopię ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem, zapewniającą, że członkowie zespołu mają mniej niż czterdzieści lat przed upływem terminu składania prac (patrz kalendarz);
- zeskanowaną kopię europejskiego dyplomu zawodowego/magisterskiego (architekt, architekt krajobrazu, planista...) lub równoważnik według prawa danego kraju europejskiego.


Żaden inny dokument niż wymienione nie jest konieczny.

 

5. Typ raportu
5.1 Raport cyfrowy
Raport cyfrowy jest obowiązkowy. Projekty będą drukowane na sztywnych tablicach bezpośrednio przez sekretariaty krajowe.
Projekty, jak również dokumenty, o których mowa w pkt 3 § 4.4, muszą być złożone nie później niż 28 czerwca 2013 r. przed północą poprzez spersonalizowaną przestrzeń zespołu na europejskiej stronie internetowej.

Raport musi obejmować:
- Każdą z trzech tablic w formacie A1, ułożoną pionowo, w formacie JPEG, 300 dpi, CMYK. Żadna tablica nie może przekraczać 20 MB.
- Notatnik zawierający maksymalnie siedem stron, w formacie A3, PDF, ułożony poziomo. Kompletny dokument nie powinien przekraczać 15MB.


5.2 Informacje o raportach
Każdy zespół może obserwować, czy jego dokumenty dotyczące projektu zostały odpowiednio dostarczone poprzez swoją spersonalizowaną przestrzeń na europejskiej stronie internetowej. Może on również, jeżeli jest to konieczne, modyfikować dokumenty załączone na swojej spersonalizowanej przestrzeni aż do ostatecznego terminu składania projektów.
Liczba otrzymanych raportów w każdej indywidualnej przestrzeni jest wyświetlana na europejskiej stronie internetowej na poszczególnych stronach, a także na europejskiej karcie prezentacji terenów.

 

6. Wyniki i nagrody
6.1 Wyniki
Ogólne wyniki sesji Europan 12 będą dostępne na europejskiej stronie internetowej (www.europan-europe.eu) w dniu 13 grudnia 2013 roku.

 

6.2 Nagrody dla zwycięzców
Autorzy zwycięskiego projektu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 12,000 , zawierające wszystkie podatki, wypłacane w walucie danego kraju, z którego pochodzi projekt (wartość na dzień ogłoszenia wyników).
Organizatorzy zobowiązują się do przestrzegania decyzji jury i wypłacenia sumy w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników.


6.3 Nagrody dla wyróżnionych

Autorzy projektów wyróżnionych otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 6,000 , zawierające wszystkie podatki, wypłacane w walucie danego kraju, z którego pochodzi projekt (wartość na dzień ogłoszenia wyników).
Organizatorzy zobowiązują się do przestrzegania decyzji jury i wypłacenia sumy w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników.


6.4 Specjalne wyróżnienie
Wyróżnienie specjalne
może być przyznane każdemu projektowi uznanemu za nowatorski, choć nie do końca dostosowanemu do wybranego terenu. Autorzy projektów wyróżnionych nie otrzymują premii.

7. Publikacja wyników konkursu
7.1 Wystawy


Wystawy krajowe
Wyniki konkursu są okazją do wystaw i konferencji prasowych w każdym kraju organizującym lub partnerskim po ogłoszeniu wyników. Wszystkie projekty wysyłane w danym kraju są tam dostępne.

Za namową organizacji krajowych, spotkania między zwycięskimi zespołami, specjalistami architektami, planistami oraz dyrektorami danych terenów organizowane są na każdym obszarze w celu lepszego zrozumienia zwycięskich idei i ich wprowadzenia w życie.

Forum między sesjami
Europejskie wydarzenie pod nazwą Forum między sesjami będzie wiązać koniec jednej sesji i początek nowej. To forum zgromadzi zwycięzców i przedstawicieli terenów zakończonej sesji, jak również przedstawicieli terenów nowej sesji. Spotkania będą zorganizowane wokół wyników i pierwszych etapów realizacji zwycięskich projektów w ostatniej sesji.

 

7.2 Publikacje
Publikacje krajowe

Każdy krajowy sekretariat wydaje publikację prezentującą projekty zwycięskie i przysłane z danego kraju według ustalonych warunków i w różnych formach.


Publikacja europejska
Sekretariat europejski koordynuje publikację europejskiego katalogu wyników, który zawiera wszystkie zwycięskie i wyróżnione projekty. Nie ma jednak obowiązku publikowania projektów, które otrzymały wyróżnienie specjalne.
Każdy zwycięski zespół otrzyma kopię tej publikacji.
Książka będzie dostępna
w specjalistycznych księgarniach i na europejskiej stronie internetowej.

 

7.3 Strony internetowe
Europan Europa
Strona
www.europan-europe.eu zawiera wszystkie elementy konkursu, wyniki na poziomie europejskim wraz z raportami jury, a także programy wydarzeń europejskich i wszelkich nowych informacji o bieżącej sesji i na poziomie europejskim.
Strona zawiera również
archiwum projektów tematycznych z poprzednich sesji, jak również przedstawienie procesu wdrażania zakończonych oraz bieżących projektów, a także możliwość zakupu publikacji online.
 
Sekretariaty narodowe
Strony internetowe krajowych struktur Europanu publikują informacje o prowadzonym konkursie w bieżącej sesji. również połączone ze stroną europejską.

 

 

8. Prawa i obowiązki
8.1 Własność
Wszystkie materiały otrzymane przez organizatorów stają się ich własnością. Organizatorzy mają zatem prawo do ich reprodukcji. Własnoś

intelektualna projektu należy jednak w pełni do jego autorów.


8.2 Prawo do wystawiania i publikacji
Zakaz publikacji
Zespół nie
może publikować lub ujawniać rysunków zgłoszonych do konkursu poprzez wykorzystanie projektu w komunikacji przed oficjalnym ogłoszeniem wyników, pod karą wykluczenia z konkursu.


Publikacje
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do swobodnego publikowania wszystkich propozycji, które zostały do nich przesłane, po oficjalnym ogłoszeniu wyników.
Projekty są wystawiane lub publikowane pod nazwiskami ich autorów.

8.3 Kwestie sporne
W przypadku sporów, Rada Europejskiego Stowarzyszenia Europanu działa jako instytucja arbitrażowa.

 

9. Lista konkursów Europan 12

Szczegółowe krajowe warunki konkursu (ilość miejsc, ilość nagród, warunki prawa do budowy, itp.), jak również tożsamość osób wchodzących w skład struktury krajowej są prezentowane, kraj po kraju, na europejskiej stronie internetowej w rubryce Kontakty.
Krajowe listy jury są również dostępne od momentu rozpoczęcia konkursu na europejskiej stronie internetowej w rubryce Jury.

 

PROCEDURY WEWNĘTRZNYCH KONKURSÓW DO STRUKTUR EUROPAN


PODSUMOWANIE
1. Forum stron
2. Elementy dostępne dla kandydatów
2.1 Europejska strona internetowa: fiszki prezentujące obiekty
2.2 Kompletny folder obiektów
3. Funkcjonowanie jury
3.1 Ocena
3.1.1 Komisja techniczna
3.1.2 Skład jury
3.1.3 Sposób pracy jury
3.1.4 Kryteria oceny
3.1.5 Zniesienie anonimowości
3.1.6 Ogłoszenie wyników
3.2 Europejska analiza porównawcza
3.2.1 Komisja europejskiej analizy porównawczej projektów

3.2.2 Forum miast i jury
4. Komunikacja konkursowa
4.1 Rozpoczęcie konkursu Europan
4.2 Zamknięcie konkursu Europan
4.3 Strony internetowe
5. Realizacja projektów
5.1 Środki wsparcia dla realizacji projektów

5.2 Strony internetowe
5.3 Książki i broszury dotyczące realizacji

 

PROCEDURY WEWNĘTRZNYCH KONKURSÓW DO STRUKTUR EUROPAN

1. Forum stron
Przed rozpoczęciem konkursu jest organizowane forum z udziałem przedstawicieli terenów zaproponowanych do sesji, struktur krajowych Europanu i ekspertów, mające na celu zachęcenie do wymiany pomysłów i dyskusję na temat wybranych lokalizacji.
Jego celem jest zakończenie programów konkursu oraz tematycznej klasyfikacji obiektów. Chodzi o włączenie miast i deweloperów, zarządzanie projektami, w europejski proces Europanu oraz o nadanie wspólnego charakteru różnym partnerom sesji.
To forum odbyło się dla bieżącej sesji w Malmö (Szwecja) w dniach 11 i 12 stycznia 2013 roku.

 

2. Elementy dostępne dla kandydatów
2.1 Europejska strona internetowa: fiszki prezentujące obiekty

Językiem tego dokumentu jest angielski (i ewentualnie język lokalny). Te fiszki, zgrupowane tematycznie lub geograficznie i prezentujące obiekty, obejmują dla każdej lokalizacji:
- materiały graficzne:
o 1 mapa miasta lub aglomeracji z położeniem strategicznego terenu i skalą graficzną;
o 1 zdjęcie lotnicze strategicznego terenu w jego kontekście razem z położeniem badanego terenu i terenu projektu;
o 1 zdjęcie kątowe, lotnicze (pół lotnicze) strategicznego terenu;
o 1 zdjęcie kątowe, lotnicze (pół lotnicze) terenu projektu;
o 1 mapę obszaru określającego teren strategiczny i skalę graficzną;
o 1 mapę obszaru określającego teren projektu i skalę graficzną;

o przynajmniej 3-6 zdjęć naziemnych pokazujących charakterystyczne elementy terenu (topografia, naturalne cechy, istniejąca architektura);
- Pisemne informacje:
o kategoria terenu;
o profil przedstawiciela zespołu: architekta lub planisty;
o nazwa miasta, nazwa miejsca, populacja miasta i aglomeracji, powierzchnia terenu badań i terenu projektu, właściciel (-e) terenu, zmiany przewidywane po konkursie;
o temat: pytania odnośnie Europan 12, takie jak cele klienta, miasta, strategiczne zagadnienia związane z terenem i związek z tematyką sesji Miasto elastyczne, wprowadzamy miejskie rytmy.

 

Pytania są zadawane na 3 poziomach:
- Aglomeracja lub skala terytorialna;
- Teren strategiczny lub skala miejska;
- Teren projektu lub bliska skala.
Te fiszki są zamieszczone do druku i są podstawą dla każdej drużyny do wyboru odpowiedniego terenu (lub terenów).

 

2.2 Kompletny folder strony
Językiem folderu jest angielski (i ewentualnie język lokalny).
Każdy kompletny folder zawiera wszystkie niezbędne elementy (ilość, analiza i jakość) dla zespołu projektowego do opracowania wybranej strony:

a. Obrazy, schematy, różne grafiki
Skala terytorialna - Aglomeracja
- 1 zdjęcie lotnicze miasta;
- 1 mapa na poziomie terytorialnym (miejskiej geografii) lub miejskim (aglomeracja) w odpowiedniej skali graficznej podkreślającej kluczowe elementy (budynki, sieci i roślinność) strukturyzacji terenu.

 

Skala urbanistyczna – Teren strategiczny
- 1 zdjęcie lotnicze terenu strategicznego;
- przynajmniej 1 zdjęcie pół lotnicze terenu strategicznego;
- 5 zdjęć naziemnych prezentujących charakterystyczne elementy terenu: topografia, elementy naturalne, istniejąca architektura...;
- Plany terenu badanego w odpowiedniej skali;
- Cechy charakterystyczne (sieć, istniejące i przyszłe rozplanowanie...).

 

Bliska skala - teren projektu
- Minimum 3 zdjęcia pół lotnicze terenu projektu;
- Minimum 10 zdjęć przedstawiających elementy charakterystyczne terenu projektu: topografia, elementy naturalne, istniejąca architektura...;
- Plan (-y) terenu projektu w odpowiedniej skali prezentujące lokalizację terenu projektu w strategicznym miejscu;
- Plan (-y) terenu projektu w odpowiedniej skali prezentujące działki, budynki, elementy naturalne...;
- Mapa topograficzna terenu inwestycji w odpowiedniej skali i, w razie potrzeby, charakterystyczne elementy (istniejące budynki do zatrzymania lub nie, naturalne elementy do zatrzymania lub nie...).

 

b. Tekst
Tekst jest
dokumentem 10-15 stronnicowym z ilustracjami, którego celem jest zapewnienie zrozumienia kluczowych elementów rozważanego kontekstu, zarówno w ramach tego, co już istnieje na danym terenie, jak i zagadnień związanych ze zmianami, które mają być wprowadzone na danym terenie i w jego otoczeniu. Obejmuje on różne teksty:

- Szczegółowa analiza kontekstu przestrzennego i miejskiego uwypuklająca przekształcenia miasta i regionu, w tym wszystkie elementy na tej skali wpływające na dany teren dziś i w przyszłości: sieci mobilności, elementy ekologiczne, struktura miejska, krajobraz... pod ogólnym tematem miasta elastycznego.

 

- Szczegółowy opis terenu badań uwypuklający zmianę terenu i jego otoczenia, pokazując, w jaki sposób motyw elastyczności jest brany pod uwagę.
Wraz z analizą miejskiego kontekstu terenu badań: rola obszaru badań w polityce miasta, z celami rozwoju planowania proponowanymi przez gminę.
Ramy programowe: przewidywane sieci transportowe, obszary do budowy i/lub odnowy, z założeniami funkcji i/lub powierzchni, przeznaczenie przestrzeni publicznych, przeznaczenie sieci, oraz szczegółowe objaśnienia wyboru wykonawcy dla każdego elementu programów.

 

- Szczegółowy opis terenu projektu uwypuklający zmianę terenu i pokazujący, w jaki sposób motyw elastyczności jest brany pod uwagę.

Ramy programowe: obszary do budowy lub odnowy, z założeniami funkcji i powierzchni, szczególne przeznaczenie przestrzeni publicznych, szczególne przeznaczenie sieci wraz ze szczegółowymi wyjaśnieniami intencji wykonawcy na uwzględnione elementy.

 

- Podsumowanie niektórych kluczowych elementów związanych z tematem Europanu 12: Miasto elastyczne, wprowadzamy miejskie rytmy, określające sposób, w jaki czas jest brany pod uwagę, na poziomie przeznaczenia i elastyczności przestrzeni (wybudowanych i publicznych), na poziomie zaawansowania realizacji projektu i/lub na poziomie istniejących elementów naturalnych.
Tekst musi także
zawiera

opis sytuacji społeczno-kulturowej danego terenu, miasta i regionu i jego ewolucji, aby pomóc kandydatom lepiej zrozumieć lokalny miejski styl życia i rytm życia obywateli.

Te pliki mogą być ściągane i używane jako podstawa dla każdego zespołu do stworzenia ich własnego raportu.

 

3. Funkcjonowanie jury
3.1 Ocena
3.1.1 Komisja techniczna
W każdym kraju zostaje powołana komisja techniczna. Nie posiada ona roli decyzyjnej, lecz zajmuje się analizowaniem projektów i czuwa nad zgodnością folderów.
Bada wszystkie otrzymane wnioski w swoim kraju w celu przygotowania prac jury.
Członkowie są powoływani przez struktury krajowe, a lista jest przekazywana do Europejskiego Stowarzyszenia Europan. Komisja może składać się z przedstawicieli miast i ekspertów krajowych.

 

3.1.2 Skład jury
W każdym kraju jest powoływany zespół orzekający, którego członkowie są wybierani przez struktury krajowe i zatwierdzani przez Radę Stowarzyszenia Europan.
Jury
analizuje wszystkie projekty zgodne z zasadami konkursu i jest suwerenne w swojej ocenie. W przypadku niezgodności z warunkami, podejmuje decyzję o ewentualnej dyskwalifikacji kandydatów.
Każde jury składa się z siedmiu niezależnych członków stron, a mianowicie:
- Dwóch przedstawicieli niezwiązanych z miastem uczestniczącym w konkursie;
- Czterech profesjonalistów związanych z projektowaniem architektonicznym i urbanistycznym (architekci, architekci krajobrazu, planiści);
- Innej osoby.

 

Na tych siedmiu członków jury, przynajmniej dwóch musi być obcokrajowcami.
Struktura krajowa wy
znacza co najmniej dwóch zastępców przedstawicieli projektowania architektonicznego i urbanistycznego.
Większość członków
jury musi być przedstawicielami porządku architektonicznego i urbanistycznego, w tym co najmniej dwóch architektów.
Jury
może konsultować się z przedstawicielami miast, wybranych terenów, ale ci ostatni nie mają bynajmniej wpływu na końcową decyzję związaną z wyborem zwycięzców, wyróżnionych i tych, którzy otrzymają Wyróżnienie Specjalne.
Skład jury
jest udostępniany publicznie na inauguracji konkursu i znajduje się na europejskiej stronie internetowej dla poszczególnych krajów

 

3.1.3 Sposób pracy jury
Jury
jest suwerenne w zgodzie z zasadami Europanu.
Jury spotyka się w
dwóch oddzielnych sesjach w danym czasie:
- Podczas pierwszej sesji wybiera między 10 a 20% nadesłanych projektów, które mają służyć za europejską analizę porównawczą.
Przedstawiciele wybranych terenów mogą uczestniczyć w tej pierwszej sesji jury.
- Podczas drugiej sesji jury analizuje, w sposób samodzielny i niezależny, całość wstępnie wybranych projektów i wybiera zwycięzców, wyróżnionych oraz Wyróżnienia Specjalne.

 

Na początku pierwszej sesji jury wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na debaty i przyjmuje swoją metodę pracy.
Każdy kraj musi dysponować średnią sumą w budżecie, która pokryje wysokość nagrody dla Zwycięzcy i Wyróżnionego przez stronę. Ocena jest jednak globalna i wybór zwycięskich zespołów nie polega na równym podziale między stronami.
Jury
może przyznać nagrody w sposób dowolny wśród nadesłanych projektów, jak również nie przyznać całości nagród. W tym przypadku przyczyny takiej decyzji będą upublicznione.
Jury
może przyznać Wyróżnienie specjalne każdemu obiecującemu projektowi, który wprowadza innowacyjne wizje, ale nie spełniającemu wymagań, aby zostać nagrodzonym. Autorzy tych projektów nie otrzymują nagród.
Jury
ma prawo podjąć decyzję, że zwycięskie projekty, które mogłyby być zdyskwalifikowane podczas weryfikacji ważności przystąpienia do konkursu, mogą zostać zastąpione.

 

3.1.4 Kryteria oceny
Jury, przed rozpoczęciem swojej pracy, dysponuje zaleceniami wydanymi przez Europejskie Stowarzyszenie.
Jury musi najpierw przeanalizować projekty niespełniające wymogów w celu podjęcia decyzji, czy dane projekty mają zostać wyeliminowanie z winy kandydata.
Podczas pierwszej sesji, jury ocenia wnioski zgodnie z:
- zawartości koncepcji, i

- innowacyjności wkładu do tematu Europan 12: Miasto elastyczne, wprowadzamy miejski rytm.

 

Między dwoma sesjami z zakwalifikowanych projektów powstaje europejska analiza porównawcza, która stanowi materiał do europejskiej debaty dla przedstawicieli stron i członków jury.
Podczas drugiej sesji jury analizuje wnioski według:
- Związku między koncepcją i miejscem;
- Zgodności z tematem i zagadnieniami stałego rozwoju;
- Zgodności ich programu w stosunku do ram programowych miejsca, w którym występują;
- Zdolności wpisania się w urbanistyczny proces dostosowany do kontekstu;
- Innowacyjności proponowanych przestrzeni publicznych;
- Wzięcia pod uwagę relacji pomiędzy warunkami mieszkaniowymi i innymi funkcjami;
- Walorów architektoniczne;
- Walorów technicznych.
Jury
sporządza sprawozdanie wyjaśniające powody wyboru projektów zwycięskich, wyróżnionych i Wyróżnień specjalnych według potrzeb konkursu i danych stron.

 

3.1.5 Zniesienie anonimowości

Eksperci i jury analizują projekty jako anonimowe.

Po końcowej decyzji, jury znosi anonimowoś

projektów zespołów zwycięskich, wyróżnionych, jak również tych którym przyznało Wyróżnienia specjalne. Ta operacja odbywa się dzięki bazie danych z europejskiej strony internetowej, która łączy kody projektów i składy zespołów automatycznie i tylko raz po podjęciu końcowej decyzji przez jury.

3.1.6 Ogłoszenie wyników
Po usunięciu anonimowości zwycięskich zespołów przez jury i ewentualnej reklasyfikacji w przypadku nieprawidłowości, krajowe sekretariaty zapisują decyzję i znoszą anonimowość wszystkich otrzymanych projektów. Te wyniki są następnie przekazywane za pośrednictwem strony internetowej do sekretariatu europejskiego.
Po sprawdzeniu składu zespołów, sekretariat europejski umieszcza na stronie internetowej pełną listę wyników w dniu 13 grudnia 2013 roku.

 

3.2 Europejska analiza porównawcza
3.2.1 Komisja europejskiej analizy porównawczej propozycji
Pomiędzy dwoma spotkaniami jury członkowie Europejskiego Komitetu Naukowego zbierają się, aby zapoznać się z anonimowymi projektami wybranymi przez poszczególne jury krajowe.
Ustanawiają klasyfikację tematyczną projektów, biorąc pod uwagę kwestię kategorii proponowanych terenów i pomysłów. W tym celu używają metody porównawczej.
W żadnym wypadku europejska komisja analizy porównawczej pomysłów nie ocenia projektów. Ustanawia ona klasyfikację projektów. Jej rola jest czysto tematyczna i porównawcza.

3.2.2 Forum miast i jury
Forum skupiające członków krajowego jury i przedstawicieli danych terenów zbiera się między dwoma sesjami oceniającymi jury krajowych, aby omówić ustalenia europejskiej komisji analizy porównawczej pomysłów.
Jego celem jest stworzenie wspólnego charakteru dla różnych ekspertów uczestniczących w ocenie sesji.
Projekty pozostają anonimowe podczas całego postępowania i są identyfikowane jedynie na podstawie ich kodu.

 

4. Komunikacja konkursowa
4.1 Rozpoczęcie konkursu Europan
Rozpoczęcie
konkursu może być okazją do konferencji prasowych w każdym kraju organizującym lub partnerskim i ewentualnie do spotkań.

 

4.2 Wydarzenia na zamknięcie sesji

Wydarzenia
Wyniki konkursu są okazją do wystaw i konferencji prasowych w każdym kraju organizującym lub partnerskim.
Wydarzenie pod nazwą Forum między sesjami jest łącznikiem między końcem jednej sesji i początkiem nowej. To forum gromadzi zwycięskie zespoły i przedstawicieli terenów zakończonej sesji i przedstawicieli terenów nowej sesji. Spotkania są organizowane wokół wyników i pierwszych etapów realizacji projektów z ostatniej sesji.

Publikacje
Wyniki konkursu mogą być okazją do publikacji w każdym kraju organizującym lub partnerskim.
Sekretariat europejski publikuje europejski katalog.


4.3 Strony internetowe

Strony internetowetworzone przez struktury krajowe i europejskie i przedstawiają bieżące sesje, nadchodzące wydarzenia oraz szereg archiwów z poprzednich sesji, portrety zespołów, itd.

 

5. Realizacja projektów
5.1 Środki wsparcia dla realizacji projektów

Stowarzyszenie Europejskie i krajowe struktury są zobowiązanie do wdrożenia środków niezbędnych do zachęcenia miast i/lub deweloperów, którzy proponują tereny do konkursu, lub wyznaczonych deweloperów, aby powierzali działania operacyjne nagrodzonym zespołom.
Krajowe struktury, w porozumieniu z partnerami w miastach i deweloperami, organizują pierwsze spotkanie z nagrodzonymi zespołami w ciągu 90 dni po ogłoszeniu oficjalnych wyników. To spotkanie jest punktem wyjścia do procesu początkowej realizacji ze zwycięskim zespołem według pomysłów opracowanych w ramach projektu.
Te operacje obejmują całość działań opracowanych jako pośrednie etapy: warsztaty, badania miejskie, budowy. I, jeśli jest to konieczne, mogą być tworzone w miejscu innym niż to konkursowe, o ile zachowują założenia zwycięskich projektów.
Zwycięskie zespoły muszą pracować zgodne z zasadami postępowania obowiązującymi w kraju, w którym realizowany jest projekt. Po konkursie i w ramach kontaktu z miastami i/lub deweloperami, zwycięskie zespoły muszą wyznaczyć przedstawiciela spośród członków zespołu, który będzie jedynym architekt i rozmówcą.
Podsumowanie prawodawstwa każdego kraju uczestniczącego w odniesieniu do warunków wykonania znajduje się na europejskiej stronie internetowej w dziale Kontakty.

 

5.2 Strony internetowe
W zależności od kraju, krajowe struktury Europanu przedstawiają realizacje w skali krajowej.
Sekretariat europejski prezentuje na europejskiej stronie internetowej procesy realizacji projektów, ukończonych lub w toku.


5.3 Książki i broszury dotyczące realizacji
Sekretariat europejski, we współpracy z danymi organizacjami krajowymi i zwycięskimi zespołami, europejskie publikacje dotyczące realizacji, które prezentują projekty zwycięskie i wyróżnione z poprzednich sesji, ukończonych lub będących w toku.

 

ORGANIZATORZY


PODSUMOWANIE
1. Definicja
2. Cele
3. Organizatorzy i partnerzy Europanu
3.1. Organizatorzy
3.2. Miasta i deweloperzy miejscy, wykonawcy
4. Lista sekretariatów Europan 12
5. Europan 12, Karta 17 krajów uczestniczących

ORGANIZATORZY

 

1. DEFINICJA
Europan jest europejską federacją krajowych organizacji zarządzającą konkursami architektonicznymi, po których następuje realizacja zwycięskich projektów lub badania, rozpoczęte równocześnie w kilku krajach o wspólnym temacie i celach. Zasady mają zastosowanie do wszystkich konkursów sesji Europan.

 

2. CELE
W perspektywie otwartości i współpracy w rozszerzonej Europie, Europan ma na celu pogłębienie wiedzy i refleksji w dziedzinie mieszkalnictwa i rozwoju miast oraz promowania dyskusji na ten temat pomiędzy różnymi krajami Europy.
Europan ma na celu pomoc młodym profesjonalistom w dziedzinie architektury, planowania i architektury krajobrazu w Europie w celu pokazania ich pomysłów na arenie europejskiej i międzynarodowej.
Europan ma pomóc miastom i deweloperom, którzy oferują swoje tereny, znaleźć innowacyjne rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne.
Europan chce promować w krajach uczestniczących realizację badań miejskich i operacji eksperymentalnych dotyczących mieszkalnictwa, a także wprowadzenie innowacyjnych procesów urbanistycznych.

 

3. Organizatorzy i partnerzy Europanu
3.1. Organizatorzy
Krajowe struktury organizacyjne
Odpowiedzialność za konkurs w każdym kraju jest przypisana do struktury krajowej, składającej się z przedstawicieli organów rządowych lub wyznaczonych instancji, przedstawicieli miast, właścicieli budynków, architektów i instytucji reprezentujących, osobowości życia kulturowego.
Ta krajowa struktura ma formę prawną organizacji non-profit.
Rolą krajowej
struktury jest kierowanie każdym konkursem i promowanie idei zwycięskich architektów, aby pomóc w realizacji ich projektów.
Każda krajowa struktura posiada krajowy sekretariat.
Kraje organizujące
Każda krajowa struktura kraju organizującego, który podpisał Kartę, zobowiązuje się zorganizować konkurs architektoniczny na ten sam temat, na takich samych zasadach, w tym samym czasie co inne kraje członkowskie.


Kraje partnerskie
Każda krajowa struktura kraju partnerskiego, który podpisał Kartę, zobowiązuje się do zapewnienia co najmniej jednego obiektu. Ustanawia ona partnerstwo z krajem organizującym dotyczące oceny projektów i uczestniczy w konkursie na ten sam temat, na takich samych zasadach i w tym samym czasie co inne kraje członkowskie.

Struktury Europanu tych krajów partnerskich zobowiązują się do opracowania folderu strony i jego rozpowszechniania. Zobowiązują się zorganizować, we współpracy z państwami organizującymi, sesję ewaluacyjną złożonych projektów.


Stowarzyszenie Europan
EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE
EUROPAN jednoczy różne krajowe struktury.
Jego WALNE ZGROMADZENIE składa się z czterech przedstawicieli każdej z krajowych struktur krajów organizujących, przedstawicieli krajów partnerskich i członków honorowych. Jego Rada składa się z jednego przedstawiciela z każdego państwa organizującego.
KOMITET NAUKOWY,
składający się z europejskich ekspertów, jest odpowiedzialny za opracowanie wniosków na dany temat, wykonanie analizy porównawczej obiektów i wyników, a także przyczynienia się do strategicznej refleksji na temat rozwoju obszarów miejskich w miastach europejskich.
Stowarzyszenie posiada
SEKRETARIAT GENERALNY, który organizuje pracę Stowarzyszenia i koordynuje działania sekretariatów krajowych, Rady i Zgromadzenia Walnego. Europejski Sekretariat Generalny odpowiada, we współpracy z krajowymi sekretariatami, za realizację europejskich wydarzeń i konkursów. Zapewnia także prawidłowość procedur.
Prezesem Stowarzyszenia jest Thomas Sieverts, który jest niemieckim architektem i urbanistą. Kształcony w Stuttgarcie, Liverpoolu i Berlinie, wykładał na Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt i Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Berlinie. Wydał kilka książek analizujących europejskie miasta, wśród których najbardziej znana jest Zwischenstadt" lub „Między miasto".

 

3.2. Miasta i deweloperzy miejscy, wykonawcy
Charakter
Europanu wiąże się z ustanowieniem ścisłej współpracy z miastami i deweloperami miejskimi, właścicielami obiektów krajów organizujących. Te miasta i deweloperzy, właściciele zostali zachęceni przez każdą strukturę narodową do zaproponowania terenów miejskich spełniających potrzeby konkursu Europan.
Dla tych partnerów Europanu, ta współpraca jest okazją do korzystania, przez zwycięskie projekty i wypływającą z nich dyskusję, z refleksji otwartej i istotnej dla znaczenia dla przyszłego rozwoju proponowanych terenów. Udostępnia im zwycięskie zespoły, niezależnie od ich narodowości, którzy, jako autorzy projektu, zrealizują badania i projekty miejskie i/lub architektoniczne zamówione przez strony.

 

4. Lista sekretariatów Europan 12
Szczegóły dotyczące poszczególnych struktur krajowych i europejskich z nazwiskami osób, które do nich należą, znajdują się na europejskiej stronie internetowej.

 

5. Europan 12, Karta 17 krajów uczestniczących
My, przedstawiciele struktur krajowych Europanu z Niemiec, Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Węgier, Włoch, Kosowa, Norwegii, Holandii, Polski, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, sygnatariusze niniejszej Karty, zobowiązujemy się do udziału w Europan 12.
Zgodnie z nowym paradygmatem zrównoważonego rozwoju miast i zmian jakościowych, z uwzględnieniem ekonomii zasobów, nowych mobilności i rozwoju obszarów naturalnych, wierzymy, że architektura i planowanie odgrywają ważną rolę w rozwoju obszarów i krajobrazów miejskich, przestrzeni publicznych miasta, stosunków społecznych i warunków życia obywateli XXI wieku i mają istotny wkład w życie kulturalne i tożsamoś

europejskiej urbanistyki.
Zawsze przyjmujemy jako nasz cel Europanu utrwalania idei Europy z młodą architekturą, urbanistyką i krajobrazem, organizując federację państw europejskich wokół konkursu projektów architektonicznych i urbanistycznych, a także zawodowej wymiany w dziedzinie projektowania.

 

Dlatego:
- Ustanawiamy wymianę naukową i kulturalną. Te wymiany powinny pozwolić na lepsze dzielenie się tym, co wspólne dla krajów i miast w Europie, aby skorzystać z indywidualnych doświadczeń, jednocześnie podkreślając specyfikę krajową, regionalną i lokalną;
- Oferujemy młodym specjalistom europejskiej architektury i urbanistyki możliwość wyrażenia w projektach nowych pomysłów, które przyczyniają się do rozwoju miast europejskich i pomagając podejmować działania, które wdrażają te pomysły;
- W poszukiwaniu innowacyjnych miejskich odpowiedzi na zmiany stylu życia, łączymy w naszym podejściu miasta europejskie;
- Chcemy rozszerzyć zakres pomysłów Europanu poza kraje członkowskie, zachęcić i zaprosić inne kraje europejskie, które jeszcze nie mają możliwości zorganizowania konkursu, aby dołączyły do naszej organizacji jako kraje partnerskie;
- Zdecydowaliśmy rozpocząć drugą sesję Europanu pod ogólnym tematem: Miasto elastyczne: wprowadzamy rytm miejski.

 

Zgodne z tymi celami i w celu zapewnienia ich realizacji, zobowiązujemy się:
- zagwarantować jakość naszej organizacji na poziomie krajowym i europejskim, zespoły oraz środki w sekretariatach wykonawczych w celu zapewnienia sprawnego przebiegu zawodów i wydarzeń, zgodnie z zasadami, decyzji i działań Walnego Zgromadzenia i Rady;
- na poziomie krajów organizujących, zagwarantować finansowanie organizacji europejskiej, płacąc składki, zgodnie z terminami i płacenia należnych odsetek za zwłokę;
- zagwarantować, że obiekty proponowane do konkursu (1 na kraj partnerski i dwóch lub więcej na kraj organizujący) są zgodne z zasadami ustalonymi przez Zgromadzenie Ogólne (zgodność z tematem, zaangażowanie kierownictwa, możliwość realizacji, jakoś

informacji i dostarczonych dokumentów);
- zapewnieni

reklamę konkursu i promocję zwycięskich projektów;
- zagwarantować doskonałą jakość jury i właściwe warunki jego funkcjonowania;
- zagwarantować, że dokumenty konkursowe będą przetłumaczone na uzgodnione języki;
- zapewnieni

wsparcie i mediacje między zwycięskimi zespołami, niezależnie od ich narodowości, w celu ich zaangażowania w proces realizacji i/lub badań wynikających z pomysłów w ich projektach;
- zagwarantować miastom i deweloperom, właścicielom, że idee, badania i realizacje zwycięskich projektów sprostają wymaganiom stron sesji Europan 12;
- zagwarantować wypłacenie nagród w ustalonych terminach.