EUROPAN

EUROPAN

Europan E13 - regulamin

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 13 Stycznia, 2015 - 09:21, redaktor

Europan E13 - regulamin


EUROPAN 13 - REGULAMIN

http://europan-europe.eu/en/session/europan-13/rules/

KALENDARZ:

START I REJESTRACJA
Poniedziałek 2 marca 2015   

Otwarcie konkursu na europejskiej stronie internetowej z motywem, zasadami, opisem struktur krajowych Europanu, krótkimi prezentacjami obszarów proponowanych do sesji i listą krajowych jury.
Data rozpoczęcia rejestracji na europejskiej stronie internetowej i pobranie kompletnych folderów witryn

Wtorek 30 czerwca 2015    Termin rejestracji oraz  pobierania materiałó "on-line" ze strony "http://europan-europe.eu/en/session/europan-13/team/login"

WIZJA LOKALNA - data zostanie określona i podana do wiadomości na stronie internetowej www.europan.com.pl

PYTANIA - dotyczące lokalizacji i zasad na europejskiej stronie internetowej
Piątek 15 maja 2015     Termin zgłaszania pytań
Sobota 30 maja 2015    Termin udzielania odpowiedzi

SKŁADANIE PRAC
Wtorek 30 czerwca 2015    Termin składania projektów online
Piątek 3 lipca 2015            Ostateczny termin kontrolowania zgłoszeń

SELEKCJA
Lipiec-wrzesień 2015        Kwalifikacja wpisów przez krajowe jury
Październik 2015    Europejska analiza porównawcza zakwalifikowanych pomysłów
Forum Miast i Jury
Listopad 2015    Ostateczny wybór projektów przez krajowe jury

WYNIKI
Piątek 4 grudnia 2015    Ogłoszenie wyników
Listopad 2016    Forum Międzysesyjne

TREŚĆ REGULAMINU

SPIS TREŚCI
1.       Warunki kwalifikacyjne
1.1.    Uczestnicy
1.2.    Skład zespołów
1.3.    Niekwalifikowalność
2.       Rejestracja
2.1.    Strona internetowa Europan 13
2.2.    Rejestracja zespołów
3.       Informacje dostępne dla zespołów
3.1.    Syntetyczna Dokumentacja Lokalizacji
3.2.    Zawartość Syntetycznej Dokumentacji Lokalizacji
3.3.    Kompletny Folder Lokalizacji
3.4.    Zawartość kompletnego Folderu Lokalizacji
3.5.    Często zadawane pytania
4.       Składanie Projektów
4.1.    Cyfrowe Składanie Projektów
4.2.    Anonimowość i Treści Obowiązkowe
4.3.    Język
4.4.    Zgłaszane pozycje
4.5.    Kontrola Zgłoszeń Zespołów
5.       Wyniki i nagrody
5.1.    Wyniki
5.2.    Zwycięzcy
5.3.    Wiceliderzy
5.4.    Wyróżnienia specjalne
6.      Ogłoszenie wyników konkursu
6.1.    Wydarzenia
6.2.    Publikacje
6.3.    Strony internetowe
7.       Prawa i obowiązki
7.1.    Prawa własności
7.2.    Prawa Wystawowe i do Publikacji
7.3.    Kwestie sporne
8.       Lista konkursów Europan 13

1.       WARUNKI KWALIFIKACYJNE
1.1. Uczestnicy
Europan 13 jest otwarty dla każdego zespołu składającego się z architekta współpracującego lub nie z jednym lub większą liczbą specjalistów z tej samej lub innych dyscyplin w dziedzinie architektoniczno-urbanistycznej (architekci, urbaniści, inżynierowie, specjaliści krajobrazowi, artyści...)
Każdy członek zespołu, bez względu na jego / jej zawód, musi być w wieku poniżej 40 lat w dniu składania projektów.
1.2. Skład zespołów
Nie ma ograniczeń co do liczby uczestników zespołów. Zarejestrowany zespół może modyfikować swój skład na europejskiej stronie internetowej do upływu terminu składania zgłoszeń.Żadne dalsze zmiany nie będą przyjmowane po tej dacie.
Jeden zespół może zgłosić projekty dotyczące różnych lokalizacji, a jedna osoba może być częścią różnych zespołów, pod warunkiem, że przedstawione projekty nie są oceniane przez to samo jury.
Partnerzy
Partnerzy są uważani za autorów projektu i są traktowani jako tacy we wszystkich krajowych i europejskich publikacjach i wystawach. Są to młodzi specjaliści z wyższym wykształceniem uznanym przez Dyrektywę Rady Europejskiej 85/384 / EWG z dnia 10 czerwca 1985 roku, w dowolnej z odpowiednich dziedzin, niezależnie od narodowości. Wymaganiem obowiązkowym jest posiadanie takiego wykształcenia.
Członkostwo w europejskiej instytucji zawodowej jest opcjonalne, z wyjątkiem współpracowników bez europejskiego dyplomu.
Współpracownicy
W skład zespołów mogą wchodzić dodatkowi członkowie, zwani współpracownikami. Współpracownicy mogą zostać zakwalifikowani lub nie, ale żaden z nich nie będzie uważany za autora projektu.
Przedstawiciel zespołu
Każdy zespół wybiera jednego "Przedstawiciela zespołu" spośród partnerów.  Przedstawiciel zespołu jako jedyny ma kontakt z krajowymi i europejskimi sekretariatami podczas trwania konkursu.
Przedstawiciel zespołu musi być architektem z kwalifikacjami uzyskanymi w kraju europejskim lub musi posiadać status architekta zgodnie z przepisami prawa kraju europejskiego.  W szczególnych przypadkach, jeżeli pozwala na to definicja lokalizacji (patrz Syntetyczna Dokumentacja Lokalizacji), Przedstawiciel zespołu może pracować w branży architektury, urbanistyki albo planowania krajobrazowego (architekt, specjalista krajobrazowy, urbanista, architekt - inżynier).  W tym przypadku zespół musi koniecznie zawierać w swym składzie co najmniej jednego architekta.
1.3. Niekwalifikowalność
Żaden z organizatorów konkursu ani członkowie ich rodzin nie są uprawnieni do wzięcia udziału w konkursie w lokalizacji objętej ich działaniami. Mimo to, on / ona może uczestniczyć w innej lokalizacji krajowej, w której on / ona nie jest zaangażowany(a) (w przypadku osób bliskich uczestniczącego członka gminy) lub w lokalizacji ocenianej przez inne krajowe jury.
Następujące osoby są traktowane jako organizatorzy: członkowie struktur Europanu; pracownicy i wykonawcy pracujący na rzecz partnerów z lokalizacjami proponowanymi w bieżącej sesji, członkowie komitetów technicznych; obserwatorzy; Członkowie jury i ich pracownicy.

2. REJESTRACJA
Rejestracja odbywa się za pośrednictwem europejskiej strony internetowej (www.europan-europe.eu) i oznacza akceptację zasad konkursu.
Zgodnie z Francuską Ustawą z 06 stycznia 1978, o Informatyzacji, Plikach danych i Wolności Budownictwa ochrona danych osobowych przekazanych w trakcie rejestracji jest gwarantowana.
2.1. Strona internetowa Europan 13
Europejska strona XIII sesji konkursu jest dostępna w Internecie od dnia rozpoczęcia konkursu pod adresem: www.europan-europe.eu
Obejmuje ona: kompletne europejskie zasady konkursu Europan 13; motyw sesji; syntetyczną i szczegółową dokumentację lokalizacji pogrupowaną geograficznie lub według motywów; skład jury; i schemat organizacyjny wszystkich struktur Europanu.
Witryna oferuje również możliwość dokonania rejestracji do konkursu i złożenia kompletnych propozycji.
2.2. Rejestracja zespół
Rejestracja do konkursu odbywa się za pośrednictwem europejskiej strony internetowej (menu Rejestracje) i wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 150 €.  Nie dokonuje się zwrotu opłaty rejestracyjnej.
Opłata ta obejmuje jeden kompletny Folder Lokalizacji i drukowanie - niezbędne do oceny paneli (na sztywnej podstawie), jak również dokumentacji w formacie cyfrowym przez sekretariaty krajowe.
Płatność zostanie automatycznie potwierdzona na stronie internetowej. Zespół wówczas uzyskuje dostęp do swojego prywatnego obszaru oraz obszaru zgłoszeń cyfrowych i może pobrać kompletny folder witryny dla wybranej lokalizacji.
Dodatkowe Kompletne Foldery Lokalizacji kosztują 50 € dla każdej lokalizacji.
 

3. INFORMACJE DOSTĘPNE DLA ZESPOŁÓW
3.1. Syntetyczna Dokumentacja Lokalizacji
Syntetyczna Dokumentacja Lokalizacji przedstawia ogólną wizję danej lokalizacji. Jest ona dostępna na stronach prezentacji lokalizacji na europejskiej stronie internetowej i pomaga zespołom wybrać lokalizacje dla swoich projektów.
Dokument ten jest w języku angielskim (a czasami również w języku danej lokalizacji).
3.2. Zawartość Syntetycznej Dokumentacji Lokalizacji
Syntetyczna Dokumentacja Lokalizacji zapewnia dla każdej lokalizacji:
-    dokumenty ikonograficznedobrej jakości:
o    1 mapa miasta lub aglomeracji identyfikująca położenie badanej lokalizacji i podająca skalę graficzną;
o    1 zdjęcie lotnicze badanej lokalizacji w we własnym kontekście identyfikujące położenie badanej lokalizacji w kolorze czerwonym i lokalizację projektu w kolorze żółtym;
o    1    zdjęcie ukośne z lotu ptaka (pół-lotnicze) badanej lokalizacji;
o    1    zdjęcie ukośne z lotu ptaka (pół-lotnicze) lokalizacji projektu;
o    1    Mapa obszaru identyfikująca badaną lokalizację i skalę graficzną;
o    1    Mapa obszaru identyfikująca lokalizację projektu i skalę graficzną;
o    co najmniej 3 do 6 zdjęć naziemnych pokazujących charakterystyczne elementy lokalizacji (topografię, naturalne cechy, istniejącą architekturę);
-    Informacje na piśmie:
o    Kategoria lokalizacji;
o    profil przedstawiciela zespołu: architekt lub profesjonalista w dziedzinie projektowania urbanistycznego;
o    Nazwy miejscowości i miejsca; populacja miasta i aglomeracji; powierzchnia badanych lokalizacji i lokalizacji projektów; Właściciel(e) lokalizacji; Oczekiwane kontrole następcze po konkursie;
o    szczegółowe cele dewelopera i miasta; kwestie strategiczne danej lokalizacji; Temat sesji: Adaptowalne Miasto 2, Samoorganizacja, Udostępnianie - Projekt (proces).
3.3. Kompletny Folder Lokalizacji
Kompletne Foldery Lokalizacji zawierają szczegółowe pisemne dokumenty na temat miasta, lokalizacji, jej kontekstu i intencji deweloperów, jak i rysunki, zdjęcia i wszelkie dokumenty graficzne wymagane w procesie projektowania.
Foldery te są dostępne na stronach prezentacji lokalizacji na europejskiej stronie internetowej (po rejestracji i zalogowaniu się na stronie internetowej) i pomagają zespołom stworzyć swój projekt dla wybranej lokalizacji.
Dokumenty w Kompletnych Folderach Lokalizacji są w języku angielskim, ale także mogą występować w języku odpowiednim dla danej lokalizacji.
3.4. Zawartość kompletnego Folderu Lokalizacji
a. Zdjęcia, rysunki i grafika
Aglomeracja (skala terytorialna)
•    1 zdjęcie lotnicze miasta;
•    1 Mapa w skali regionalnej (geografii urbanistycznej) lub skali urbanistycznej (aglomeracja) z odpowiednią skalą graficzną pokazująca główne cechy strukturyzacji obszaru (budynki, sieci, naturalne cechy).
Badana lokalizacja (skala urbanistyczna)
•    1 zdjęcie lotnicze badanej lokalizacji;
•    co najmniej pół-lotnicze zdjęcie badanej lokalizacji;
•    co najmniej 5 zdjęć naziemnych pokazujących charakterystyczne cechy badanej lokalizacji: topografię, naturalne cechy, istniejącą architekturę, itp.;
•    plany badanej lokalizacji w odpowiedniej skali;
•    cechy charakterystyczne: infrastruktura, istniejące i przyszłe plany, itp.
Lokalizacja projektu (skala lokalna)
•    co najmniej 3 pół-lotnicze zdjęcia lokalizacji projektu;
•    co najmniej 10 zdjęć naziemnych pokazujących charakterystyczne cechy lokalizacji projektu, topografia, naturalne cechy, istniejąca architektura, itp.;
•    mapa lokalizacji projektu w odpowiedniej skali, pokazująca:
-    położenie lokalizacji projektu w ramach badanej lokalizacji;
-    podziały działek lokalizacji projektu, zbudowania, elementy naturalne, itp.;
•    Mapa topograficzna lokalizacji projektu w odpowiedniej skali oraz, w razie potrzeby, cechy charakterystyczne (budynki i elementy naturalne, które mają być zachowane, lub też nie, itp.)
b. Dokument Przedmiotowy
Dokument Przedmiotowy to 10-15-stronicowy dokument ilustrowany mający na celu zapewnienie lepszego zrozumienia głównych elementów kontekstu za pośrednictwem istniejących elementów, jak również poprzez kwestie mutacji danej lokalizacji oraz jej otoczenia. Obejmuje on następujące rozdziały:
•    SZCZEGÓŁOWA ANALIZA REGIONALNEGO I MIEJSKIEGO KONTEKSTU, przedstawiający przemiany miasta i regionu oraz zawierający na tej skali wszystkie elementy, które mogą mieć w przyszłości wpływ na lokalizację: sieci transportu miejskiego, elementy ekologiczne, struktury miejskie, krajobraz, itp., w ramach ogólnych ram adaptowalności miasta;
•    SZCZEGÓŁOWA ANALIZA BADANEJ LOKALIZACJI,przedstawiający transformację lokalizacji (lokalizacji i jej otoczenia) oraz pokazujący, w jaki sposób temat adaptowalności jest brany pod uwagę. Następujące informacje również są udostępniane:
o    Rola badanej lokalizacji w polityce miasta, oraz szczegółowe informacje na temat celów planowania zakładanych przez gminę;
o    Ramy programowe: planowane sieci transportowe; przestrzenie publiczne i prywatne przeznaczone do budowy i / lub modernizacji, z założeniami dotyczącymi planowanych funkcji i / lub wymiarów; cele dla przestrzeni publicznych i infrastruktur; i szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wyborów deweloperów dla każdego aspektu programów.
•    Szczegółowa analiza lokalizacji projektu opisująca transformację lokalizacji i sposób, aby uczynić ją bardziej adaptowalną. Ramy programowe są również wyszczególnione, wraz z: przestrzeniami
na budowę i / lub regenerację, wraz z funkcjami i wymiarami; dokładnymi celami dla przestrzeni publicznych i infrastruktur; szczegółowymi wyjaśnieniami intencji deweloperów dotyczącymi części programów, które należy uwzględnić.
•    Główne elementy powiązane z motywem Europan 13 - Samoorganizacja - Udostępnianie - Projekt
(Proces) - i ich wpływ na zastosowania oraz elastyczność przestrzeni (zabudowy oraz publicznej), naturalne elementy i procesy wdrożeniowe mutacji.
Opis społeczno-kulturowego kontekstu lokalizacji, miasta i regionu oraz jego ewolucji, mający pomóc uczestnikom lepiej zrozumieć lokalne miejskie style życia i rytmy obywateli.
3.5. Często zadawane pytania
Pytania dotyczące lokalizacji
W każdej z lokalizacji organizowane jest spotkanie z zespołami oraz gminami i / lub deweloperami w celu przedstawienia szczegółowego obrazu zagadnień związanych z daną lokalizacją.Krajowa struktura serwisu następnie publikuje raport w języku angielskim w ciągu maksymalnie dwóch tygodni po spotkaniu. Raport ten jest dostępny w Internecie na stronach prezentacji lokalizacji na europejskiej stronie internetowej.
Oprócz tego, menu Często zadawane pytania dotyczące lokalizacji jest dostępne na europejskiej stronie internetowej przez ograniczony okres czasu (patrz kalendarz).
Pytania dotyczące zasad
Menu Często zadawane pytania dotyczące zasadach jest dostępne na europejskiej stronie internetowej przez ograniczony okres czasu (patrz kalendarz).
4. SKŁADANIE PROJEKTÓW
4.1.Cyfrowe Składanie Projektów
Cyfrowe składanie projektów jest obowiązkowe. Obejmuje trzy panele w formacie A1, jeden dokument cyfrowy oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia członków zespołu.
Kompletne zgłoszenia należy składać do północy (czasu paryskiego) dnia 30 czerwca 2015 roku, za pośrednictwem europejskiej strony internetowej (menu kwalifikacyjne).
Zespoły mogą składać projekty dotyczące kilku lokalizacji, pod warunkiem, że miejsca te znajdują się w różnych krajach i / lub oceniane są przez inne jury (w przypadku krajów stowarzyszonych).
Niezastosowanie się do wymienionych wyżej wymagań w sprawie prezentacji paneli może spowodować dyskwalifikację zespołu.
Liczba zgłoszeń dla lokalizacji jest dostępna na europejskiej stronie internetowej na europejskiej mapie lokalizacji (kolumna po prawej).
4.2.Anonimowość i Treści Obowiązkowe
Nazwa lokalizacji oraz tytuł projektu muszą zostać podane na każdym dokumencie.
Szczegółowy kod jest automatycznie przypisywany do każdego projektu po przesłaniu. Zespoły nie znają tego kodu, według którego członkowie jury rozpatrują projekt. Tożsamość zespołów jest ujawniana za pomocą automatycznego związku między kodem i zespołem w bazie projektów internetowych.
4.3. Język
Panele oraz dokumentacja w formacie cyfrowym powinny zostać przedstawione albo w języku angielskim albo w wersji dwujęzycznej (angielski + język lokalizacji).
4.4. Zgłaszane pozycje
Zgłoszenia obejmują dokumenty PDF podzielone następująco:
-    3 pionowe plansze projektowe A1;
-    1 cyfrowy dokument poziomy A3;
-    Dokumenty potwierdzające uprawnienia członków zespołu;
-    Dokumenty dotyczące komunikacji (3 zdjęcia + krótki tekst)
Plansze A1
Treść:
3 plansze muszą:
•    wyjaśniać pomysły opracowane w ramach projektu, w odniesieniu do kwestii lokalizacji oraz tematycznego ukierunkowania projektu
•    przedstawiać projekt jako całość, podkreślając architekturę projektu, a w szczególności relacje między nowymi rozwiązaniami i istniejącym kontekstem danej lokalizacji, w tym trójwymiarową reprezentację projektu
Wszystkie dokumenty graficzne oraz opisowe muszą posiadać skalę graficzną.
Dane techniczne:
o    Format PDF;
o    Pionowe A1: szer. 594 mm x dł. 841 mm;
o    Maksymalnie 20 Mo
o    W lewym górnym rogu: jedna ramka dł. 60 mm x szer. 40 mm pozostawiona pusta dla automatycznego wstawiania kodu; obok niej nazwa miasta;
o    W prawym górnym rogu: panele o numerach od 1 do 3;
o    zespołu ma wolną rękę przy wyborze miejsca umieszczenia tytułu projektu.
Dokument Cyfrowy
Cyfrowy dokument składa się z maksymalnie 7 stron i wyjaśnia treści projektu poprzez teksty, schematy i / lub rysunki

RYSUNEK POGLĄDOWY ZAWARTY W DOKUMENCIE .PDF ZAŁĄCZONYM NA STRONIE W ZAKŁADCE "Europan 13 - regulamin"

Dane techniczne:
o    formatPDF;
o    Poziome A3: dł. 420    mm x szer. 297 mm
o    Maksymalnie 15 Mo
o    W lewym górnym rogu: jedna ramka dł. 60 mm x szer. 40 mm pozostawiona pusta dla automatycznego wstawiania kodu.

DOKUMENTY CYFROWE
Dokumenty potwierdzające uprawnienia członków zespołu
Dokumenty dotyczące ujawniania nazwisk i weryfikacji ważności przesłanych propozycji należy przesyłać w formacie PDF na europejskiej stronie internetowej.
Dane personalne obejmują:
1.Dla zespołu: Formularz zespołu i deklarację autorstwa i partnerstwa oraz akceptację reguł konkurencji dostępne w Internecie w osobistym obszarze zespołu; do wypełnienia i podpisania;
2.Dla każdego członka zespołu:
o    Kopię dokumentu tożsamości wraz z zdjęciem, dowodzącego, że uczestnicy są w wieku poniżej 40 lat w dniu składania projektów (patrz kalendarz).
o    Kopię ich europejskiego dyplomu w dziedzinie architektury, urbanistyki lub krajobrazu (architekt, specjalista krajobrazowy, ogrodnik, urbanista...) lub dowód takiego statusu zgodnie z prawem danego kraju europejskiego.
Żaden inny cyfrowy dokument oprócz tych wymienionych powyżej nie jest wymagany.
Uwaga: te osobiste dokumenty muszą zostać przesłane indywidualnie dla każdego członka zespołu. Przesłanie jednego dokumentu zawierającego wszystkie wymagane informacje (kopie dowodów osobistych oraz dyplomów) nie będzie akceptowane.
Dokumentacja informacyjna
Podsumowanie każdego projektu musi zawierać:
o    Jeden krótki tekst długości 1500 znaków (ze spacjami);
o    3 oddzielne obrazy JPG symbolizujące projekt (max.1 Mb na każdy obraz).
4.5. Kontrola Zgłoszeń Zespołów
Każdy zespół może sprawdzić poprawność swoich projektów w ich osobistym obszarze internetowym. Może też, w razie potrzeby, modyfikować te dokumenty przed upływem terminu ich składania.
Przez okres 5 dni po upływie terminu zgłoszeń (patrz kalendarz) istnieje możliwość sprawdzenia każdego zgłoszenia przed upływem terminu, a także skorygowania ewentualnych problemów, które mogą się pojawić podczas przesyłania dokumentów.
5.WYNIKI I NAGRODY
5.1.    Wyniki
Wszystkie wyniki dla Europan 13 będą dostępne w Internecie od 04 grudnia 2015 na europejskiej stronie internetowej (menu Wyniki).
5.2. Zwycięzcy
Zwycięzcy otrzymają nagrodę w wysokości równowartości 12.000 € (wszystkie podatki wliczone) w walucie kraju, gdzie znajduje się lokalizacja (po kursie w dniu ogłoszenia wyników). Organizatorzy zobowiązują się do przestrzegania decyzji krajowych jury oraz wypłacić nagrodę w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników.
5.3. Wiceliderzy
Wicelider otrzyma nagrodę w wysokości równowartości 6000 € (wszystkie podatki wliczone) w walucie kraju, gdzie znajduje się lokalizacja (po kursie w dniu ogłoszenia wyników). Organizatorzy zobowiązują się do przestrzegania decyzji krajowych jury oraz zapłacić nagrodę w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników.
5.4.Wyróżnienia specjalne
Wyróżnienie specjalne może być przyznane projektowi uważanemu za innowacyjny, choć nie w pełni dostosowany do lokalizacji. Autorzy takich propozycji nie otrzymują nagrody.

6.OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
6.1 Wydarzenia
-    W SKALI KRAJU PAŃSTW ORGANIZUJĄCYCH I STOWARZYSZONYCH
Akcja promocyjna jest organizowana w okresie rozpoczęcia konkursu.
Ogłoszeniu wyników towarzyszy ceremonia i ich prezentacja oraz / lub warsztaty tworzące pierwszy kontakt między zwycięskimi zespołami i przedstawicielamilokalizacji.
- W SKALI EUROPEJSKIEJ
Europejskie wydarzenie o nazwie Forum międzysesyjne jest ogniwem łączącym sesję końcową i początek nowej. Forum to gromadzi zwycięskie zespoły i przedstawicieli lokalizacji sesji końcowej oraz przedstawicieli lokalizacji nowej sesji wokół wyników i pierwszych etapów realizacji projektów nagrodzonych podczas ostatniej sesji.
Rekompensata w wysokości 500 € jest przyznawana przez Sekretarzy Narodowych każdemu zwycięskiemu zespołowi (zwycięzcy i wiceliderzy) uczestniczącemu w Forum na pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania.
6.2.Publikacje
Wyniki konkursu mogą być okazją do publikacji w każdym kraju stowarzyszonym lub organizującym.
Sekretariat europejski udziela informacji o europejskich wynikach wraz z analizą ekspercką.
6.3.Strony internetowe
Europejskie i krajowe struktury stworzą strony internetowe do promowania bieżącej sesji, przyszłych wydarzeń i archiwum (poprzednie sesje, portrety zespołów, itp.)
7. PRAWA I OBOWIĄZKI
7.1. Prawa własności
Wszystkie materiały przekazane organizatorom stają się ich własnością, łącznie z prawami reprodukcyjnymi. Prawa własności intelektualnej pozostają wyłączną własnością ich autora (ów).
7.2. Prawa Wystawowe i do Publikacji
Zawieszenie Publikacji
Zespoły nie mogą publikować rysunków przedstawionych do konkursu ani ujawniać ich nazw poprzez użycie ich projektu w jakikolwiek sposób przed oficjalnym ogłoszeniem wyników. Każda taka publikacja może spowodować dyskwalifikację zespołu.
Publikacje
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania wszystkich projektów złożonych do nich po oficjalnym ogłoszeniu wyników. Projekty są wystawiane lub publikowane pod nazwiskami ich autorów.
7.3. Kwestie sporne
Rada Europejskiego Stowarzyszenia Europan, która jest uprawniona do rozstrzygania, rozpatruje wszelkie spory.
8. Lista konkursów Europan 13
Sekcja Kontakteuropejskiej strony internetowej pokazuje szczegółowe warunki krajowego konkursu w poszczególnych krajach (liczba miejsc i nagród, warunki praw budowlanych, itp.), jak również szczegółowe informacje na temat struktur krajowych i europejskich, z nazwiskami osób pracujących dla nich.
Sekcja Jury europejskiej strony internetowej wymienia członków krajowych jury.

PROCEDURY

SPIS TREŚCI
1.        Forum międzysesyjne
2.        Elementy, które mają być zapewnione uczestnikom
3.        Procedury Jury
3.1.     Komitety techniczne
3.2.     Jurorzy
3.2.1    Skład
3.2.2    Metody pracy i kryteria oceny
3.2.3    Ujawnienie nazw
3.2.4    Ogłoszenie wyników
3.3.      EuropejskaAnaliza porównawcza
3.3.1    Komitet ds. Europejskiej Analizy Porównawczej
3.3.2    Forum Miast i Jury
4.        Wdrożenia
4.1.      Działania promujące wdrożenia
4.2.      Strony internetowe
4.3.      Książki I Broszury wdrożeniowe

1. Forum międzysesyjne
Przed rozpoczęciem konkursów, forum międzysesyjne jest ogniwem łączącym sesję końcową i początek nowej, gromadząc zwycięskie zespoły i przedstawicieli lokalizacjisesji końcowej oraz przedstawicieli lokalizacji nowej sesji.
To forum, dla Europan 13, odbyło się w Pawii (IT) 26 i 27 września 2014 roku. Spotkania w kwestii wyników Europan 12 i pierwszych kroków wdrożeniowych zwycięskich projektów ostatniej sesji zostały zorganizowane 26 września. 27 września został poświęcony na prezentację obszarów proponowanych do sesji Europan 13.Celem było sfinalizowaniewytycznych konkursu, ustalenie klasyfikacji tematycznej lokalizacji, zaangażowanie miast, urbanistów i instytucji zamawiających w procesie Europan i upewnienie się, że różni partnerzy mają wspólną kulturę.
Kolejne forum międzysesyjne – przedstawienie rezultatów Europan 13 oraz lokalizacji proponowanych do Europan 14 - powinno być zorganizowane w październiku 2016 i nadal musi zostać omówione.

2. Elementy, które mają być zapewnione uczestnikom
Krajowe sekretariaty zapewnią uczestnikom wszystkie dokumenty określone w punkcie 3. Informacje dostępne dla zespołówRegulaminu konkursu Europan 13, czyli:
-    Jedną Syntetyczną Dokumentację Lokalizacji, z dokumentacją ikonograficzną dobrej jakości i informacjami w formie pisemnej;
-    Jedną Kompletną Dokumentację Lokalizacji, z różnymi obrazkami, wykresami i grafiką oraz jednym ilustrowanym dokumentem przedmiotowym PDF.

Elementy te są dostępne na stronie internetowej każdej prezentacji lokalizacji i pomagają zespołom przygotować swoje projekty.
3.       Procedury Jury
3.1.    Komitety techniczne
Każdy kraj ustanawia Komitet Techniczny, który nie ocenia zgłoszeń, ale upewnia się, że każde zgłoszenie jest zgodne z zasadami. Bada wszystkie projekty zgłaszane w kraju w celu przygotowania pracydla jury. Jej członkowie są mianowani przez struktury krajowe, a lista członków jest przekazywana do Europejskiego Stowarzyszenia Europan. Komitet ten może składać się z przedstawicieli miasta i ekspertów krajowych.
3.2.    Jurorzy
3.2.1.    Skład
Każdy kraj ustanawia jury, którego członkowie są powoływani przez struktury krajowe i zatwierdzane przez Radę Europejskiego Stowarzyszenia Europan.
Jury bierze pod uwagę wszystkie projekty, które są zgodne z zasadami konkursu. Jego ocena jest ostateczna. W przypadku niezgodności z zasadami, ma prawo decydowania w sprawie dyskwalifikacji Uczestnika.
Każde Jury składa się z 7 niezależnych członków i jest uformowane w następujący sposób:
-    2 przedstawicieli władz miejskich (bez związku z lokalizacją proponowaną do konkursu);
-    4 przedstawicieli architektury i urbanistyki (architekci, specjaliści krajobrazowi, urbaniści), wśród których jest co najmniej dwóch architektów;
-    1 osoba publiczna.
Co najmniej 2 z 7 członków musi być obcokrajowcami.Struktura krajowa wyznacza również co najmniej 2 zastępczych członków jury, przedstawicielibranży architektonicznej i planowania urbanistycznego. Członkowie jury są ustalaniprzy rozpoczęciu konkursu, a ich nazwiska są wymienione dla każdego kraju na menu Jury europejskiej strony internetowej.
Członkowie Jury mogą konsultować się z przedstawicielami miasta i lokalizacji, ale w żadnym wypadku ci drudzy nie mają prawa do głosowania w ostatecznym wyborze laureatów, wiceliderów i wyróżnień.
3.2.2. Metody pracy i kryteria oceny
Zgodnie z regułami Europan decyzje jury są ostateczne. Przed przystąpieniem do pracy jury otrzymuje zalecenia Stowarzyszenia Europejskiego.
Jury spotyka się w 2 oddzielnych sesjach w różnych okresach:
Sesja pierwsza
Na początku tej sesji, jury wybiera jednego ze swoich członków na przewodniczącego i ustala metodę pracy. Na tym poziomie przedstawiciele lokalizacji mogą zostać włączeni do jury.
Jury następnie bada projekty, które nie są zgodne z zasadami i decyduje, czy je zdyskwalifikować.
Następnie ocenia projekty w odniesieniu do ich treści pojęciowej i stopnia innowacyjności według motywu Europan 13 i umieszcza na liście kandydatów branych pod uwagę 10 do 20% zgłoszonych projektów.
Sesja druga
Podczas drugiego posiedzenia jury analizuje - jednostronnie i niezależnie - zakwalifikowane projekty i wskazuje zwycięzców, wiceliderów i wyróżnienia. Jury ocenia projekty na podstawie: relacji między koncepcją i lokalizacją; związku z pytaniami postawionymi przez temat, a w szczególności z kwestią zrównoważonego rozwoju; związku ich programu z ogólnymi wytycznymi dla ich określonej lokalizacji; możliwości integracji w złożony proces miejski; innowacyjny charakter proponowanych przestrzeni publicznych; uwzględnienie związku pomiędzy gospodarką mieszkaniową i innymi funkcjami; cechy architektoniczne i techniczne.
W końcu Jury pisze raport, podając powody wyboru zwycięzców, wiceliderów i wyróżnienia w stosunku do wymagań stawianych przez konkurs i lokalizacje, których to dotyczy
Każdy kraj posiada budżet o równowartości nagrody dla zwycięzcy oraz wicelidera dla każdej lokalizacji. Mimo to, każde zgłoszeniejest oceniane na podstawie jegozalet, a zwycięskie zespoły nie są wybierane na podstawie równego podziału między lokalizacjami – zatem jury możerozdystrybuować nagrody wśród zgłoszeńwedług jego woli i zdecydować o nieprzyznaniu wszystkich nagród. W tym przypadku, powody są upublicznione.
Jury może wyszczególnić projekt do Wyróżnienia. Projekty te są uznawane przez jury za prezentujące innowacyjne pomysły i spostrzeżenia, ale nie wystarczająco odpowiednie dla lokalizacji, aby otrzymać status zwycięzcy lub wicelidera. Autorzy takich projektów nie otrzymują żadnej nagrody.
W przypadku zdyskwalifikowaniapo zatwierdzeniu uczestnictwa, nagrodzony projekt może być zastąpiony innym projektem, jeśli jego jakość jest zadowalająca.
3.2.3. Ujawnienie nazw
Projekty oceniane przez ekspertów i jury są anonimowe.
Gdy decyzja w kwestii wyników zostanie podjęta, jury ujawnia nazwiska zwycięzców, wiceliderów i wyróżnienia. Operacja ta odbywa się za pomocą europejskiej bazy danych, która automatycznie łączy kody projektów ze składemzespołów.
3.2.4. Ogłoszenie wyników
Po ujawnieniu nazw zwycięskich drużyn i po wszelkich poprawkach rankingów, które mogą okazać się konieczne, krajowe sekretariaty zatwierdzają decyzje i ujawniają nazwiska wszystkich uczestników.
04 grudnia 2015 sekretariat europejski opublikuje pełną listę wyników on-line.
3.3. Europejska Analiza porównawcza
3.3.1.Komitet ds. Europejskiej Analizy Porównawczej
Między dwoma posiedzeniami jury członkowie Komitetu Naukowego spotkają się, aby zapoznać się z anonimowymi projektami zatwierdzonymi przez różne jury krajowe. Porównują oni projekty i klasyfikują je tematycznie na podstawie problemów związanych z kategoriamilokalizacji i proponowanymi pomysłami. W żadnym wypadku Komitet ds. Europejskiej Analizy Porównawczej nie wyraża swojej opinii - po prostu klasyfikuje projekty z perspektywy czysto tematycznej i porównawczej.
3.3.2.  Forum Miast i Jury
Między dwiema sesjami jury krajowego, forum gromadzi jury krajowe i przedstawicieli lokalizacji w celu przedyskutowania wniosków komitetu ds. europejskiej analizy porównawczej. Jej celem jest zapewnienie, że różni eksperci biorący udział w procesie oceny mają wspólną kulturę. Projekty pozostają anonimowe podczas całej procedury i są określane wyłącznie za pomocą ich kodu.

4. Wdrożenia
4.1. Działania promujące wdrożenia
Europejskie Stowarzyszenie i organizacje krajowe zobowiązują się do podjęcia wymaganych kroków w celu zachęcenia miast i / lub deweloperów 1, którzyzapewnili lokalizacje do konkursu do zaangażowania nagrodzonych zespołów w fazie operacyjnej.
Struktury krajowe - w porozumieniu z partnerami miast i klientów - zobowiązują się zorganizować pierwsze spotkanie z nagrodzonymi zespołami w ciągu 90 dni po ogłoszeniu oficjalnych wyników. To spotkanie - które może przybierać różne formy: debaty, warsztaty, itp. - jest punktem wyjścia dla przedstawicieli lokalizacji do inicjowania procesów wdrożeniowych z nagrodzonymi zespołami na temat pomysłów opracowanych w projektach.
Ten operacyjny nadzór składa się z serii wydarzeń rozumianych jako etap przejściowy: warsztaty, urbanistyka, budowa. Jeśli to konieczne, mogą być realizowane w miejscu innym niż lokalizacja konkursu, o ile pomysły nagrodzonegoprojektu są zachowywane.
Nagrodzone zespoły muszą przestrzegać zasad etyki zawodowej obowiązującej w kraju, w którym są zaangażowane do pracy. Po konkursie nagrodzone zespoły muszą wyznaczyć jednego ze swoich członków architektów jako przedstawiciela, który będzie jedynym rzecznikiem zespołu wkontaktach z gminami i / lub deweloperami.
Podsumowanie ustawodawstwa poszczególnych krajów dotyczące zasad praktyki zawodowej jest dostępne w zakładce Kontakt europejskiej strony internetowej (Kompletna karta).
5.2. Strony internetowe
W różnych krajach, krajowe struktury Europan prezentują implementacje na poziomie krajowym.
Europejski sekretariat przedstawia zakończone lub trwające procesy wdrożeniowe na europejskiej stronie internetowej (menu Procesy Wdrożeniowe).
5.3.  Książki I Broszury wdrożeniowe
Sekretariat europejski koordynuje europejskie publikacje na temat wdrożeń, pokazując projekty wygrywające i wiceliderów z poprzednich sesji, które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.

ORGANIZACJA

Spis treści
1.      Definicja
2.      Cele
3.      Organizatorzy i partnerzy Europan
3.1.    Organizatorzy
3.2.    Miasta i deweloperzy miejscy, instytucje zamawiające
4.      Lista struktur Europan 13
5.      Europan 13, Statut 16 uczestniczących krajów

1.DEFINICJA
Europan

jest europejską federacją organizacji narodowych przeprowadzającą konkursy architektoniczne, których rezultatem sąprojekty budowlane lub konstrukcyjne, uruchomione jednocześnie przez kilka krajówo wspólnym motywie i ze wspólnymi celami. Niniejsze zasady mają zastosowanie do wszystkich konkursów w sesji Europan.
2. CELE
W duchu otwartego dialogu i współpracy w ramach szerszej Europy, Europan ma na celu generowanie większego zrozumienia i refleksji na temat problemów gospodarki mieszkaniowej i planowania przestrzennego oraz wspieranie wymiany na ten temat w różnych krajach europejskich.
Celem Europanu jest pomoc:
•    młodej architekturze Europy, zawodowi projektanci urbanistyczni i krajobrazowiopracowują i promują swoje pomysły w Europie i poza nią;
•    miastom i deweloperom proponującym miejsca do znalezienia innowacyjnych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych problemów, z którymi się borykają.
Funkcją Europanu w krajach uczestniczących jest zatem promowanie urbanistyki oraz projektów badawczych z dziedziny architekturalno-miejskiej, aby zachęcać do wdrażania innowacyjnych procesów miejskich.
3.Organizatorzy i partnerzy Europan
3.1.Organizatorzy
Narodowe struktury organizacyjne
W każdym kraju, konkurs organizowany jest przez krajową strukturę składającą się z przedstawicieli rządu lub organu nadzorczego, gmin, deweloperów publicznych i prywatnych, architektów oraz organizacji, które ich reprezentują, a także ludzi kultury.
Ta struktura narodowa ma status prawny organizacji non-profit. Jej zadaniem jest nadzorowanie krajowego konkursu i promowanie pomysłównagrodzonych architektów w celu ich praktycznego wdrożenia.
Każda struktura narodowa posiada sekretariat krajowy.
Kraje organizujące
Krajowa struktura każdego kraju organizującego, który podpisał Kartę zobowiązuje się do zaproponowania co najmniej dwóch miejsc i zorganizowania konkursu architektonicznego w motywie, według zasad i kalendarza wspólnych dla krajów organizujących.
Kraje stowarzyszone
Krajowe struktury każdego nowego kraju stowarzyszonego, który podpisał Kartę zobowiązują się do zaproponowania co najmniej jednego miejsca. Wchodzą one we współpracę z jednym z krajów organizujących z różnych krajów stowarzyszonych w procesie oceniania orazbiorą udział w konkursie o danym motywiewedług zasad i kalendarza wspólnych dla krajów organizujących.
Struktury Europan w tych krajach stowarzyszonych zobowiązują się do współpracy z krajami organizującymi lub innymi krajami stowarzyszonymi w zorganizowaniu ocen zgłoszonych projektów.

Stowarzyszenie Europan
Europejskie Stowarzyszenie Europan działa jako struktura jednocząca różne struktury krajowe.
Jego Zgromadzenie Ogólne składa się z czterech przedstawicieli z każdej struktury narodowej krajów organizujących, przedstawicieli krajów stowarzyszonych i członków honorowych. Jego Rada składa się z jednego przedstawiciela każdego państwa organizującego.
Komitet Naukowy europejskich ekspertów jest odpowiedzialny za formułowanie wniosków na temat motywów, przeprowadzenie analizy porównawczej lokalizacji i wyników, moderowanie debaty na Forum oraz przyczynianie się do strategicznych pomysłów w kwestii rozwoju obszarów miejskich w miastach europejskich.
Stowarzyszenie posiada sekretariat ogólny, który organizuje pracę Stowarzyszenia i koordynuje działania sekretariatów krajowych, Rady i Zgromadzenia Ogólnego. Sekretariat Europejski, w porozumieniu z sekretariatamikrajowymi, jest odpowiedzialny za organizację imprez i konkursów europejskich. Zapewnia zgodność z procedurami.
Prezesem Stowarzyszenia jest Anna Catasta. Anna Catasta pochodzi z Włoch i była członkiem Parlamentu Europejskiego. Obecnie jest dyrektorem CdlE, spółki działającej na rzecz promocji i udziału projektów związanych z rozwojem lokalnym i zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem polityki Wspólnoty w sprawie miasta i terytoriów, obywatelstwa europejskiego i jakości społecznych interwencji.

3.2. Miasta i deweloperzy miejscy, instytucje zamawiające
Obszar tematyczny Europan obejmuje relacje i ścisłą współpracę z miastami, deweloperami miejskimi i europejskimi interesariuszami w krajach organizujących. Poszczególne struktury krajowe zwróciły się do tych miast, deweloperów i instytucji zamawiającycho zaproponowanie lokalizacji miejskich, które spełniają warunki konkursu Europan.
Dla tych partnerów Europan, współpraca zapewnia możliwość korzystania z nagrodzonych projektów i następującej po nich debaty jako podstawy do otwartej refleksji, która jest niezbędna do dalszego rozwoju ich lokalizacji. Pozwala to również pozyskać usługinagrodzonych zespołów, niezależnie od ich obywatelstwa, przy planowaniu i realizacji miejskich i / lub architektonicznych badań i projektów, które są niezbędne.
4.Lista struktur Europan 13
Szczegóły dotyczące krajowych i europejskich struktur oraz nazwiska osób zaangażowanych w każdym kraju są dostępne na europejskiej stronie internetowej.
5. Europan 13, Statut 16 uczestniczących krajów
My, jako przedstawiciele krajowych struktur Europan dla Austrii, Belgii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Kosowa, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, sygnatariuszy niniejszej Karty, zobowiązujemy się do wzięcia udziału w Europan 13.
W ramach nowego paradygmatu zrównoważonego miasta i zmian jakościowych, które niesie za sobą akceptacja gospodarki zasobami, nowych form mobilności i ulepszenia naturalnych przestrzeni, jesteśmy przekonani, że architektura i urbanistyka odgrywają ważną rolę w rozwoju obszarów miejskich i krajobrazów w przestrzeni publicznej miasta, stosunków społecznych i warunków życia mieszkańców miast w XXI wieku i przyczyniają się w istotny sposób do życia kulturalnego i miejskiej tożsamości Europy.
Zawsze popieramy pierwotny cel Europan, aby nadać kształt koncepcji Europy, w której młodzi ludzie mogą wnieść innowacyjny wkład do architektury, urbanistyki i krajobrazu, poprzez zorganizowanie federacji państw europejskich wokół konkursów projektów architektonicznych i urbanistycznych oraz dyskusjizawodowych w tych dziedzinach projektowania.
Dlatego też:
-    Niniejszym ustanawiamy wymiany naukowe i kulturalne.Celem takiej wymiany jest ułatwienie lepszegoprzekazania tego, co miasta, miasteczka i kraje Europy mają wspólnego, tak, aby mogłyskorzystać z doświadczeń innych, przy zachowaniu ich cech narodowych, regionalnych i lokalnych;
-    Oferujemy młodym europejskich specjalistomz branży projektowania architektonicznego i urbanistyki możliwość wyrażenia nowych pomysłów w swoich projektach, a tym samym przyczynienia się do rozwoju i odnowy miast europejskich, a także pomagamy im realizować działania, które wprowadzają te pomysły w życie;
-    W naszych przedsięwzięciach, współpracujemy z miastami europejskimi, które poszukują innowacyjnych rozwiązań miejskich dostosowanych do zmieniającego się stylu życia;
-    Chcemy rozszerzyć zakres ideiEuropan poza kraje organizujące i zachęcić oraz zaprosić inne kraje europejskie, które nie są jeszcze w stanie zorganizować konkursu, do przyłączenia się do naszej organizacji w charakterze partnera;
-    Niniejszym orzekamy o rozpoczęciu trzynastej sesji Europanu na ogólny temat: The Adaptable City 2, Self-Organization - Sharing - Project (Process) [Adaptowalne Miasto 2 - Samoorganizacja - Udostępnianie - Projekt (Proces).
Zgodnie z tymi celamioraz w celu zapewnienia ich wykonania, zobowiązujemy się:
-    zagwarantować jakość i niezależność naszej organizacji na skalę krajową i europejską, zespołów i zasobów sekretariatów wykonawczych, w celu zapewnienia, że konkursy i imprezy są prawidłowo przeprowadzone, zgodnie z zasadami, decyzjami i działaniami Zgromadzenia Ogólnego i Rady;
-    zagwarantować krajom organizującym stabilność finansową organizacji Europejskiej poprzez opłacenie subskrypcji w kwotach uzgodnionych i w terminach wymagalności oraz poprzez wpłacanie odsetek od wszelkich zaległych płatności;
-    zagwarantować, że lokalizacje proponowane do konkursów (1 dla każdego kraju stowarzyszonego i 2 lub więcej dla każdego kraju organizatora) są zgodne z zasadami ustalonymi przez Zgromadzenie Ogólne (zgodność z motywem, oficjalnymi przedsięwzięciami, potencjałem realizacji, jakością informacji i przedstawionymi dokumentami);
-    zagwarantowaćpromocję konkursu inagrodzonych projektów;
-    zagwarantować jakość i status członków jury oraz odpowiednie warunki funkcjonowania jury;
-    zagwarantować, że dokumentacja konkursowa jest tłumaczona na uzgodnione języki;
-    zagwarantować wsparcie i pomoc laureatom, niezależnie od ich obywatelstwa, tak, aby byli zaangażowani w proces wdrażania i / lub projektowania oparty na pomysłach zawartych w ich projektach;
-    zagwarantować miastom i deweloperom, instytucjom zamawiającym, że pomysły, projekty i realizacje projektów nagrodzonych spełniają wymagania lokalizacji konkursowych Europan 13;
-    zagwarantować wypłaty nagród w ustalonych terminach

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Europan 13 - regulamin
    (plik: e13_regulamin_pl_2015.03.03.pdf, rozmiar pliku: 631.6 KB)
    Pobierz