EUROPAN

EUROPAN

WYNIKI / RESULTS / RESULTADOS

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 9 Lutego, 2017 - 10:33, tpniewski

WYNIKI / RESULTS / RESULTADOS

WYNIKI / RESULTS / RESULTADOS

Miasto przyszłości po fabryce domów na Ulrychowie

Europan to Europejski Konkurs dla Architektów i Urbanistów, którzy nie ukończyli 40 roku życia. Chodzi w nim o świeże pomysły na miasto wobec ekonomicznych i społecznych zmian następujących szybko na świecie. Konkurs jest nazywany laboratorium idei przestrzennych, ma on charakter ideowy ale na Zachodzie także realizacyjny.

Tegoroczna 14. edycja Europanu odbywała się w 13 krajach w 44 różnych lokalizacjach pod hasłem „Productive city”. Uczestnicy mieli się zastanowić jak przywrócić do miasta szeroko rozumianą wytwórczość. Nowoczesna produkcja w XXI wieku coraz rzadziej kojarzy się z kominami, może być czysta, zaawansowana technologicznie czy niszowa, np. artystyczno-rzemieślnicza. Potrzebne są też różne warsztaty czy punkty naprawcze związane choćby z coraz większą popularnością roweru jako środka transportu i rekreacji. Renesans na całym świecie przeżywa miejskie rolnictwo i ogródki działkowe, produkcja warzyw, owoców czy miodu może odbywać się bliżej konsumenta. W haśle „Productive city” chodziło też o miasto bardziej wydajne, w którym mieszkańcy zużywają mniej czasu i energii na transport czy ogrzewanie. Połączenie i przemieszanie różnych funkcji na niezbyt dużym obszarze temu służy.

W 14. Europanie tym razem z Polski wzięła udział tylko Warszawa. Miasto wskazało, by opracowaniem objąć teren dawnej fabryki domów przy ul. Górczewskiej na Ulrychowie. Teren ma 17 ha i należy do miejskiej spółki MPRI (dawniej MPRO).

- Ten dawniej przemysłowy obszar Warszawy ma szansę ożyć, nie jako miejska monokultura mieszkaniowa, ale jako wielofunkcyjny kawałek miasta, gdzie można żyć, uczyć się, pracować i spędzać czas wolny. Będziemy dokładnie analizować prace konkursowe i szukać w nich inspiracji nie tylko dla Ulrychowa, ale całej Warszawy, szczególnie w kontekście stołecznej polityki mieszkaniowej – mówiła Marlena Happach, Architekt Miasta.

Tuż obok terenów po fabryce domów znajduje się „linearne” osiedle Górczewska Park zbudowane na długiej i wąskiej działce wzdłuż linii kolejowej, złożone z 12 budynków, zaprojektowane przez pracownię JEMS Architekci. Pobliskie olbrzymie centrum handlowo-rozrywkowe Wola Park powstało na terenach po tzw. Ogrodach Ulrychów, które w 2 połowie XIX wieku przekształciły się we wzorcowe gospodarstwo ogrodnicze ze szklarniami, szkółkami roślin i parkiem. O historii miejsca przypominają fragmenty zabytkowej willi, po starych szklarniach nie ma śladu.

Na konkurs w całej Europie zgłosiło się 1003 uczestników. Po wstępnej selekcji jury konkursowe rozpatrywało 237 projektów. Zwycięzców było 41, przyznano też 47 drugich nagród i 48 wyróżnień.

Polska wciąż nie jest pełnoprawnym członkiem Europanu. Funkcję sekretariatu obsługującego warszawskie lokalizacje pełni Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Pierwszy etap oceny odbywa się lokalnie w mieście, które wystawia teren do konkursu, ostateczne już przez jury w Niemczech.

Dlatego projekty dla Ulrychowa oceniało jury w Berlinie ale także z udziałem architekta Huberta Trammera z Warszawy. Nie przyznano pierwszej nagrody. – Wszystkie trzy finałowe prace były bardzo ważne i bardzo dobre. Dlatego postanowiliśmy sprawiedliwie podzielić całą pule nagród, w sumie 18 tys. euro. Każdy z zespołów dostał więc drugą, równorzędną nagrodę po 6 tys. euro – wyjaśnia Hubert Trammer.

Trzy wyróżnione zespoły to:

1. Maria NUÑEZ z Madrytu z projektem o nazwie “Warszawa Common Places”

2. Lluis Juan LIÑÁN, Andrea GIMENO SÁNCHEZ, Josep Vicent LLUCH DIAZ z Walencji (“The Excity”)

3. Borys KOZLOWSKI i Barbara JAKUBOWSKA z Rotterdamu (“House the Productivity”)

W projekcie “Warszawa Common Places” są wszystkie pomysły na nowoczesne miasto. W szklarniach na dachach budynków produkuje się żywność (zwłaszcza że tereny poprzemysłowe bywają skażone). Z biomasy pozyskuje się energię, produkują je też panele fotowoltaiczne oraz małe turbiny wiatrowe. Biologiczne oczyszczalnie ścieków pozwalają ponownie wykorzystać tzw. szarą wodę z umywalek czy kabin prysznicowych. Zabudowa przypomina dość zwarte, tradycyjne miasto o obrzeżnej zabudowie z dużymi podwórkami, o zróżnicowanej wysokości i architekturze. Na miejscu są: szkoła, przedszkole, biblioteka, warsztaty, pracownie rzemieślnicze, artystyczne. Największy budynek pofabryczny służy różnym firmom, także tym korzystających z najnowszych technologii.

Zespół architektów z Walencji (“The Excity”) przypomniał, że miasta i jego mieszkańcy to najwięksi producenci śmieci. Proponują, by na terenie po fabryce domów utworzyć małe miasto, które żyje z nowoczesnego przetwarzania odpadów, sprzedaży odzyskanych materiałów i produkowania z nich nowych rzeczy. Nowa zabudowa miałaby charakter industrialny.

Architekci z Rotterdamu (“House the Productivity”), w odróżnieniu od pozostałych projektów, wyszli od szczegółu do ogółu. Zaprojektowali elastyczną jednostkę mieszkalno-wytwórczą, modularną, z wykorzystaniem prefabrykacji. Pomiędzy domami na różnych poziomach mieściłaby się przestrzeń, która może służyć jako miejsce drobnej produkcji czy jako warsztat. Miasteczko z prefabrykatów przecina szeroka oś – linearny i wielofunkcyjny plac, na którym można uprawiać sport, organizować targi żywności czy urządzać koncerty.

https://www.europan-europe.eu/media/default/0001/15/e14_results_pdf.pdf

 

 

La ciudad del futuro tras la fábrica de casas en Ulrychow

Europan es el Concurso europeo para arquitectos y urbanistas menores de 40 años. Se trata de nuevas ideas para la ciudad frente a los cambios económicos y sociales que están teniendo lugar rápidamente en el mundo. El concurso es llamado el laboratorio de ideas espaciales, teniendo carácter ideológico, pero en el Occidente también de realización.

La 14ª edición de Europan de este año se llevó a cabo en 13 países en 44 lugares diferentes bajo el lema “Productive city”. Los participantes debían pensar cómo restaurar la fabricación ampliamente comprendida en la ciudad. La producción moderna en el siglo XXI se asocia cada vez menos con las chimeneas, puede ser limpia, tecnológicamente avanzada o de nicho, por ejemplo, artística y artesanal. También se necesitan varios talleres o puntos de reparación conectados, por ejemplo, con la creciente popularidad de la bicicleta como medio de transporte y recreación. En todo el mundo está experimentando el renacimiento de la agricultura urbana y en parcelas de jardín. La producción de verduras, frutas y miel puede estar más cerca del consumidor. El lema “Productive city” también trataba de una ciudad más eficiente, en la que los residentes consumen menos tiempo y energía para el transporte o la calefacción. Se usa la combinación y mezcla de varias funciones en un área no demasiado grande.

En el 14º Europan, de Polonia solo Varsovia participó en este evento. La ciudad indicó que el desarrollo debería cubrir el área de la antigua fábrica de casas en la calle Gorczewska en Ulrychow. El área es de 17 hectáreas y pertenece a la MPRI municipal (anteriormente MPRO).

- Esta antigua área industrial de Varsovia tiene la oportunidad de cobrar vida, no como un monocultivo de viviendas municipales, sino como una pieza multifuncional de la ciudad, donde se puede vivir, estudiar, trabajar y pasar el tiempo libre. Analizaremos cuidadosamente los trabajos del concurso y buscaremos inspiración en ellas no solo para Ulrychow, sino para toda Varsovia, especialmente en el contexto de la política de vivienda de la capital ", dijo Marlena Happach, la Arquitecta de la Ciudad.

Muy cerca de los terrenos post fábrica de casas se encuentra la urbanización "lineal" Gorczewska  Park, construida sobre un tramo largo y angosto a lo largo de la línea de ferrocarril, que consta de 12 edificios, diseñados por el estudio JEMS Architekci. El cercano gran centro comercial y de entretenimientos Wola Park se estableció en los terrenos de los llamados Jardines de Ulrychow, que en la segunda mitad del siglo XIX se convirtió en una granja de jardín modelo con invernaderos, viveros y un parque. La historia del lugar es una reminiscencia de fragmentos de una villa histórica, no hay rastro de los antiguos invernaderos.

Para el concurso solicitaron la participación 1003 personas en toda Europa. Tras la selección inicial, el jurado del concurso consideró 237 proyectos. Los ganadores fueron 41, hubo 47 segundos premios y también fueron otorgadas 48 distinciones.

Polonia todavía no es un miembro de pleno derecho de Europan. La Oficina de Arquitectura y Planificación Espacial cumple la función de secretaría al servicio de las ubicaciones de Varsovia. La primera etapa de la evaluación se lleva a cabo localmente en la ciudad, que coloca el área para el concurso, finalmente por el jurado en Alemania.

Es por eso que los proyectos para Ulrychow fueron evaluados por el jurado en Berlín, pero también con la participación del arquitecto Hubert Trammer de Varsovia. El primer premio no fue otorgado. - Los tres trabajos finales fueron muy importantes y muy buenos. Por lo tanto, decidimos compartir los premios de manera conjunta y justa para un total de 18 mil euros. Cada uno de los equipos recibió un segundo premio equivalente a 6.000 euros - explica Hubert Trammer.

Los tres equipos reconocidos son:

1. Maria NUÑEZ de Madrid con el proyecto “Warszawa Common Places”

2. Lluís Juan LIÑÁN, Andrea GIMENO SÁNCHEZ, Josep Vicent LLUCH DIAZ de Valencia (“The Excity”)

3. Borys KOZLOWSKI y Barbara JAKUBOWSKA de Rotterdam (“House the Productivity”)

En el proyecto “Warszawa Common Places”  están todas las ideas para una ciudad moderna. En los invernaderos en los techos de los edificios se producen alimentos (particularmente  porque los solares post-industriales a veces están contaminados). La energía se obtiene a partir de biomasa, también paneles fotovoltaicos y pequeñas turbinas eólicas. Las plantas de tratamiento biológico de aguas residuales le permiten reutilizar la llamada agua gris de los lavabos o cabinas de ducha. Los edificios son una reminiscencia de una ciudad tradicional bastante compacta con edificios periféricos con grandes patios traseros, de variada altura y arquitectura. En el sitio hay: una escuela, un jardín de infantes, una biblioteca, talleres, talleres de artesanía y arte. El edificio post-fábrica más grande le sirve a varias compañías, incluidas aquellas que aplican las últimas tecnologías.

El equipo de arquitectos de Valencia ("The Excity") recordó que las ciudades y sus habitantes son los mayores productores de basura. Proponen crear una pequeña ciudad en el área de la fábrica, que vive del tratamiento moderno de residuos, vendiendo materiales recuperados y produciendo cosas nuevas a partir de ellos. Los nuevos edificios tendrían un carácter industrial.

Los arquitectos de Rotterdam ("House the Productivity"), a diferencia de otros proyectos, salieron de los detalles a las generalidades. Diseñaron una unidad residencial y de producción flexible, modular, utilizando prefabricación. Entre las casas en varios niveles habría un espacio que puede servir como un lugar de pequeña producción o como un taller. La ciudad de elementos prefabricados está atravesada por un eje amplio: una plaza lineal y polivalente, donde se pueden practicar deportes, organizar ferias de alimentos u organizar conciertos.

 

 

Pliki do pobrania

  1. 1.
    WYNIKI / RESULTS
    (plik: e14_results_pdf.pdf, rozmiar pliku: 305.67 KB)
    Pobierz